NWO-bijdrage aan de topsectoren 2018-2019

Met het Kennis- en Innovatiecontract 2018-2019 onderschrijven overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen de inhoudelijke ambities voor de topsectoren met als doel het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem te versterken. In totaal wordt over twee jaar een bedrag van 4,7 miljard euro geïnvesteerd. NWO draagt hier 550 miljoen euro aan bij voor hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek. Bekijk hieronder de concrete voorstellen voor de bijdrage van NWO aan het topsectorenbeleid voor 2018-2019.


Topsector Agri & Food

De onderzoeksprogrammering voor Agri & Food zal de komende jaren gericht zijn op de gezamenlijke realisatie van PPS2- en PPS3-programma’s. Voor Agri & Food is een samenhangende PPS-programmering en samenwerking met andere topsectoren zeer belangrijk. Zo gaat NWO een programma ‘High Tech to Feed the World’ uitvoeren voor en met de topsectoren Agri & Food , HTSM, ICT en T&U. Het Graduate School Programma voor T&U wordt, naast continuering voor T&U, uitgebreid met een Agri & Food component. Ook is er ruimte voor PPS3-programma’s in samenwerking met de PPS-organisaties TiFN en CCC.


Topsector Chemie

De NWO-middelen voor publiek-private samenwerking in de Topsector Chemie worden deels ingezet via het PPS-fonds Chemie voor bottom-up initiatieven die gebruik maken van de in het fonds beschikbare instrumenten. NWO waarborgt hierbij een zorgvuldige selectie op (wetenschappelijke) kwaliteit en innovatiepotentieel. Ook wordt ingezet op de aansluiting van initiatieven die aansluiten bij de roadmaps van het TKI Chemie en in samenwerking met andere topsectoren tot stand komen.


Topsector Creatieve Industrie

De topsector Creatieve Industrie heeft de afgelopen jaren bewezen op het brede terrein waarvoor zij staat, succesvolle samenwerkingsverbanden tussen wetenschappelijk onderzoek en het bedrijfsleven op te kunnen zetten. In aansluiting op de groeimogelijkheden van de sector en de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda (KIA) zijn onderzoeksmogelijkheden in het innovatiecontract opgenomen voor de verschillende programmalijnen van deze KIA: Design for Change, The Human Touch, Value Creation.


Topsector Energie

De NWO-onderzoeksprogrammering voor de topsector Energie is voor 2018–2019 gericht op de wetenschappelijke basis voor een succesvolle uitvoering van de Energieagenda, die moet leiden tot een verschuiving naar een betaalbaar, betrouwbaar, veilig en duurzaam energiesysteem. Hierbij is in het bijzonder aansluiting gezocht met de transitiepaden die volgen uit de Energieagenda, de NWA-route ‘Energietransitie’ en de maatschappelijke uitdaging Energietransitie & CO2-reductie.


Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM)

Met de opzet van HTSM-propositie 2018-2019 wordt voortgebouwd op de door het Topteam HTSM ondersteunde invulling van de voorgaande periodes. Hierbij wordt de basis gevormd door de programmering van een jaarlijkse HTSM-brede call.


Topsector Life Sciences & Health (LSH)

De propositie van NWO voor de periode 2018-2019 voor Life Sciences & Health kenmerkt zich enerzijds door het voortzetten van een aantal succesvolle activiteiten die in voorgaande jaren zijn ingezet en anderzijds door nieuwe initiatieven waarbij vooral ingezet wordt op cross-overs met andere topsectoren, zoals High Tech Systemen en Materialen, ICT, Chemie, Water & Maritiem, Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, en Creatieve Industrie.


Topsector Logistiek

Moderne samenlevingen zijn afhankelijk van een betrouwbaar, efficiënt, veilig en duurzaam mobiliteits- en transportsysteem. Het logistieke systeem is complex en moet in staat zijn zich aan te passen aan de uitdagingen van de toekomst. Met de voorgestelde programmering voor de komende twee jaar sluit NWO aan op de agenda van de Topsector Logistiek, de maatschappelijke uitdaging Mobiliteit en Transport en de NWA-route Logistiek en Transport in een energieke, innovatieve en duurzame samenleving.


Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U)

De onderzoeksprogrammering voor Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) is de komende jaren gericht op de gezamenlijke realisatie van PPS-programma’s. Voor deze topsector zijn crossovers met andere topsectoren zeer belangrijk. Zo gaat NWO een programma ‘High Tech to Feed the World’ uitvoeren voor en met de topsectoren Agri & Food, HTSM, ICT en T&U. Het Graduate School Programma voor T&U wordt gecontinueerd, en daarnaast uitgebreid met een Agri&Food component. Ook is er een PPS3-programma op het onderwerp ‘Abiotisch Stress in Planten’ voorzien.


Topsector Water & Maritiem

De onderzoeksprogrammering van NWO voor de Topsector Water & Maritiem (W&M) is de komende jaren gericht op de aanpak van de ‘Blauwe Route’. Deze route is het lange termijn perspectief van de innovatieagenda’s van de drie TKI’s binnen W&M en heeft als ondertitel: ‘Water als weg naar innovatieve en duurzame groei’. Met NWO wordt hiervoor een topsectorbrede PPS2 call gerealiseerd gericht op de vier thema’s uit de NWA ‘Blauwe Route’; Leven in de Delta, Water als bron, Water als blauwe weg en Leven op het water.


ICT binnen de topsectoren

Deze propositie is gericht op het versterken van de ICT-kennisbasis en bouwt voort op de door het Team ICT in de KIA ICT uitgezette lijnen en de eerdere proposities. Een update van de KIA ICT in 2017 leverde op dat de vier eerder geïdentificeerde actielijnen nog steeds actueel zijn en de kapstok vormen voor onderzoek in en met ICT. Binnen en overstijgend aan deze actielijnen worden in deze propositie vier onderwerpen aangepakt, namelijk Big data, Cyber security, Blockchain en Artificiële intelligentie en autonome systemen.


Sociale Infrastructuur Agenda (SIA)

In het kader van het topsectorenbeleid is in 2011 ook de Sociale Infrastructuur Agenda (SIA) gelanceerd. De overkoepelende missie van de topsectoren heeft een grotere kans van slagen wanneer onderliggende maatschappelijke uitdagingen effectief aangepakt worden. Kennis- en interdisciplinaire samenwerking van de sociale en geesteswetenschappen met andere disciplines is essentieel voor inzicht in en kennis voor grote maatschappelijke vraagstukken.


Contactpersonen

NWO en PPS

PPS is bij NWO grotendeels gerelateerd aan de topsectoren. Binnen welke topsector wilt u (een oriënterend gesprek over) samenwerken met NWO?