Werkprogramma 2016-2017

Met het Kennis- en Innovatiecontract 2016-2017 onderschrijven overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen de inhoudelijke ambities voor de topsectoren met als doel het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem te versterken. In totaal wordt een bedrag van 4,2 miljard euro geïnvesteerd. NWO draagt hier 550 miljoen euro aan bij voor hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek. Bekijk de concrete voorstellen voor de bijdrage van NWO aan het topsectorenbeleid voor 2016-2017.


Topsector Agri&Food

De onderzoeksprogrammering van NWO voor Agri&Food is gericht op een aantal PPS2- en PPS3-programma’s. Een belangrijk deel van de PPS2-programmering is voor topsectoroverstijgende initiatieven, waarbij twee tot vijf topsectoren zijn betrokken. Deze brede programma’s voor excellent onderzoek moeten bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen zoals de totstandkoming van een duurzame circulaire economie, verbeterde voedselvoorziening en duurzame gewasproductie. Ook ontwikkelt NWO, naast drie Partnershipprogramma’s met individuele bedrijven, een aantal PPS3-programma’s met het Top Instituut Food & Nutrition en het Carbohydrate Competence Centre.


Topsector Chemie

De NWO-middelen voor publiek-private samenwerking in de Topsector Chemie worden deels ingezet via het Innovatiefonds Chemie, voor met name bottom-up initiatieven die gebruik maken van de in het fonds beschikbare instrumenten CHIPP, TA, LIFT en KIEM. NWO waarborgt hierbij een zorgvuldige selectie op (wetenschappelijke) kwaliteit en innovatiepotentieel. Ook wordt ingezet op de aansluiting van initiatieven op de roadmaps van TKI Chemie. Daarnaast wordt in 2016-2017 bijgedragen aan enkele topsectoroverstijgende initiatieven en vindt publiek-private samen¬werking (PPS) en -programmering (PPP) plaats in samenwerking met andere topsectoren en in internationaal verband.


Topsector Creatieve Industrie

De NWO-bijdrage aan de Topsector Creatieve Industrie richt zich zowel op onderzoek voor netwerkvorming (KIEM) als op grootschaliger onderzoek, bijvoorbeeld voor de crossovers Smart Industry, Smart Culture of Health. Nieuw is de expliciete samenwerking tussen wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek in een aantal calls. De ambitie van NWO voor 2016-2017 is om de kennisbasis voor de topsector verder te versterken door in te zetten op onderzoeksprogramma’s die kennisverbinding mogelijk maken en interdisciplinair onderzoek ondersteunen.


Topsector Energie

Funderend energieonderzoek bestrijkt vrijwel het gehele spectrum van wetenschappelijke disciplines. Daardoor vragen veel onderwerpen binnen de Topsector Energie om een thematische benadering op basis van een gebalanceerde betrokkenheid van relevante wetenschappelijke gebieden. Via het NWO-thema Duurzame Energie wordt de NWO-brede thematische samenwerking rondom het energieonderzoek gecoördineerd. De activiteiten in het kader van de NWO-bijdrage aan de Topsector Energie 2016–2017 zijn in samenspraak tussen het NWO-thema Duurzame Energie en de Topsector Energie tot stand gekomen.


Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM)

In de propositie voor High Tech Systemen en Materialen voor de periode 2016-2017 wordt een topsectorbrede aanpak gecombineerd met specifieke onderdelen die voorzien in behoeften van wetenschap en bedrijfsconsortia. Hiermee is veel aandacht voor cross-sectorale initiatieven, toenemende maatschappelijke oriëntatie in het onderzoek en afstemming op vragen uit de Nationale Wetenschapsagenda. Ook is er sprake van toenemende betrokkenheid van praktijkgericht onderzoek aan Hbo-instellingen. Daarnaast is er specifieke aandacht voor startende bedrijvigheid en samenwerking met het MKB. Nieuw thema is Smart Industry.


Topsector Life Sciences & Health (LSH)

De propositie van NWO voor de periode 2016-2017 voor Life Sciences & Health kenmerkt zich enerzijds door het voortzetten van een aantal succesvolle activiteiten die in 2012 zijn ingezet en anderzijds door nieuwe initiatieven waarbij vooral ingezet wordt op crossovers met andere topsectoren. De onderwerpen sluiten nauw aan bij de Kennis- en Innovatieagenda 2016-2019 en passen ook goed bij de maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen van de NWO-strategienota 2015-2018. Zowel bedrijfsleven als gezondheidsfondsen zijn belangrijke private partners in de PPS-constructies.


Topsector Logistiek

De Nederlandse logistieke sector heeft een belangrijke economische waarde en een faciliterende rol in grote maatschappelijke uitdagingen. De NWO-bijdrage aan de Topsector Logistiek voor 2016-2017 is gericht op het verder ontwikkelen en versterken van de kennisbasis voor de logistieke sector en het uitbouwen van de mogelijkheden tot samenwerking met de andere topsectoren. Er wordt daarom onder andere ingezet op onderzoeksprogramma’s die kennisverbinding mogelijk maken en interdisciplinair onderzoek ondersteunen.


Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U)

Voor de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) realiseert NWO een aantal PPS-programma’s. Een belangrijk deel van de PPS2-programmering richt zich op topsectoroverstijgende initiatieven, waarbij twee tot vijf topsectoren zijn betrokken. Deze brede programma’s voor excellent onderzoek dragen bij aan maatschappelijke uitdagingen zoals de totstandkoming van een duurzame circulaire economie, verbeterde voedselvoorziening, voedsel dat bijdraagt aan het welzijn van mensen, duurzame gewasproductie, behoud van biodiversiteit en de adaptatie aan klimaatverandering. Ook zet NWO voor T&U, naast een Partnership programma met een individueel bedrijf, het Graduate School Programma voort.


Topsector Water

De onderzoeksprogrammering van NWO voor de Topsector Water is de komende jaren gericht op de realisatie van een aantal PPS2- en PPS3-programma’s en de samenwerking met Wetsus. Een deel van de PPS2-programmering richt zich op topsectoroverstijgende initiatieven. Deze brede programma’s zijn gericht op excellent onderzoek dat op termijn perspectief biedt voor een bijdrage vanuit de wetenschap aan maatschappelijke uitdagingen, zoals de totstandkoming van een duurzame circulaire economie.


ICT binnen de topsectoren

Met ruim 55.000 bedrijven en een aandeel van 5,1% in het Bruto Nationaal Product is ICT een belangrijke sector in Nederland. Ook wetenschappelijk hoort Nederland bij de wereldtop en ICT is een niet meer weg te denken onderdeel uit van alle topsectoren. In veel verschillende NWO-bijdragen voor de topsectoren komen dan ook initiatieven met een ICT-component voor bijvoorbeeld ICT-onderzoek ten behoeve van kunstrestauratie in het NICAS-centrum (topsector creatieve industrie) en Big Data onderzoek in de topsector logistiek. NWO vindt het belangrijk om de ICT-gerelateerde initiatieven in de verschillende topsectoren met elkaar te verbinden.


Sociale Infrastructuur Agenda (SIA)

De NWO-bijdrage aan de Sociale Infrastructuur Agenda 2016-2017 richt zich op samenwerking van de sociale en geesteswetenschappen met andere disciplines. In de samenwerking kan antwoord worden geven op de vraag welke ontwikkelingen nodig zijn om te komen tot veerkracht en evenwicht in de samenleving in relatie met economie, techniek, klimaat en natuur. Daarnaast wordt verder invulling gegeven aan de eerder opgezette programma’s, waarvoor de Kennis- en Innovatieagenda de basis vormt.


NWO en PPS

PPS is bij NWO grotendeels gerelateerd aan de topsectoren. Binnen welke topsector wilt u (een oriënterend gesprek over) samenwerken met NWO?