Werkprogramma 2014-2015

Bekijk de concrete voorstellen voor de bijdrage van NWO aan het topsectorenbeleid voor 2014-2015. En wat is er gerealiseerd van de uitvoering van deze NWO-bijdrage aan het topsectorenbeleid?


Topsector Agri&Food

De NWO-bijdrage voor de topsector Agri&Food wordt deels ingezet voor een breed opgezet basisprogramma in samenwerking met de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Deze insteek biedt de gelegenheid overkoepelende en multidisciplinaire onderwerpen gemeenschappelijk te agenderen. Er wordt ook ingezet op maatschappelijke onderwerpen zoals 'landbouwhuisdieren' en een partnershipprogramma 'gezonde voeding'. De topsector Agri&Food zal met behulp van NWO-middelen deelnemen aan diverse Europese en mondiale initiatieven.

 


Topsector Chemie

De NWO-bijdrage voor de topsector Chemie kenmerkt zich door een voortzetting van het TKI Nieuwe Chemische Innovaties (TKI-NCI) en het Fonds NCI. Het Fonds NCI biedt ruimte voor multidisciplinaire, gebied- en topsectoroverstijgende PPS. NWO zoekt meer samenwerking met Nederlandse spelers zoals TNO (en ECN en DLO), maar er wordt ook aansluiting gezocht met Europese activiteiten. Naast onderzoeksfinanciering draagt NWO ook bij aan het verbinden van chemische onderzoekers en het bedrijfsleven door in 2014 een netwerkevent te organiseren.

 


Topsector Creatieve Industrie

De NWO-bijdrage voor de topsector Creatieve Industrie richt zich op het gebruik van nieuwe instrumenten. Zo wordt er een programma ontwikkeld dat zich specifiek richt op de samenwerking tussen de kennisinstellingen en het MKB (KIEM). Hiervoor werkt NWO samen met Syntens. Ook komt er een programma dat onderzoekers en bedrijven de ruimte geeft om zelf aan te geven aan wat voor type programma behoefte is (fonds Partner Programmes Creative Industries).

 


Topsector Energie

Alle programma's in de bijdrage voor 2014-2015 zijn tot stand gekomen door een (inter)actief proces met alle TKI-trekkers en NWO. In de NWO-bijdrage neemt het onderzoeksinstituut DIFFER een belangrijke plaats in. Deze bijdrage van DIFFER richt zich met name op solar fuels. Het programma Maatschappelijk verantwoord innoveren bleek in de vorige periode tot belangrijke roadmap-doorsnijdende kennis te leiden; het heeft in deze periode een groter budget.

 


Topsector High Tech Systemen en Materialen

In de NWO-bijdrage voor de topsector HTSM vormt naast voortzetting en uitbreiding van bestaande activiteiten (bv. brede HTSM-call), de roadmap Advanced Instrumentation een belangrijk onderdeel. De roadmap is een bottom-up initiatief van de NWO-instituten, waardoor zij een sterkere HTSM- programmering van hun onderzoek kunnen realiseren. Een ander interessant initiatief is het Advanced Research Center Nanolithografie, een samenwerkingsverband tussen NWO, ASML en UvA/VU. Daarnaast gaat NWO zich meer richten op internationale en Europese activiteiten, zoals het FET-Flagship Graphene.

 


ICT

De NWO-bijdrage voor ICT kenmerkt zich onder andere door een groot aantal nieuwe PPS-programma's en grotere bijdrage van de NWO-instituten. De NWO-bijdrage voor 2014-2015 richt zich naast veel verschillende Nederlandse partners ook op internationale partners. Zo wordt er bijvoorbeeld samengewerkt met de Indiase overheid en Indiase en Nederlandse bedrijven in de Indo Dutch Science Industry Collaboration (M€5) of met de VS (Department for Homeland Security) over cyber security.


Topsector Logistiek

De topsector Logistiek hecht belang aan het ontwikkelen van één groot fundamenteel onderzoeksprogramma Duurzame ogistiek. Dit programma sluit aan op de drie onderzoeksthema's en zes roadmaps. Door het ontwikkelen van een tweede onderzoekscall met andere Europese landen binnen het Joint Programming Initiative Urban Europe wordt er ook gezorgd voor de Europese inbedding van logistiek onderzoek.

 


Topsector Life Sciences and Health

De NWO-bijdrage 2014-2015 voor LSH zal in grote lijnen een vervolg zijn van de bijdrage uit 2012-2013. In de bijdrage neemt het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI) een belangrijke plaats in. Daarnaast is op verzoek van de TKI LSH-Plaza een bedrag gereserveerd voor topsector specifieke calls (PPS), in te zetten voor twee thema's. Dit zijn regeneratieve geneeskunde (roadmap regenerative medicine) en moleculaire diagnostiek, waarvoor de roadmaps molecular diagnostics en pharmacotherapy de handen ineen hebben geslagen.

 


Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

De NWO-bijdrage voor de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen wordt deels ingezet voor een breed opgezet basisprogramma in samenwerking met de topsector Agri&Food, waardoor gemeenschappelijk programmeren over de grenzen van topsectoren en disciplines heen vergemakkelijkt wordt. Deze topsector hecht waarde aan de opleiding van jong talent. Er komt dan ook, zoals in de vorige NWO-bijdrage, wederom een opleidingstraject via een Graduate School. De huidige NWO-bijdrage leidt ook tot deelname aan Europese en mondiale internationale activiteiten.

 


Topsector Water

In de NWO-bijdrage voor 2014-2015 wordt sterk ingezet op topsector-brede programma's gericht op een versterking van de onderlinge samenwerking tussen de drie TKI's. De NWO-bijdrage omvat een gebalanceerde inzet van middelen op technologische vooruitgang, gezamenlijk werken aan maatschappijgeïnspireerde vraagstukken en de inzet van publiek gefinancierde infrastructuur t.b.v. partners uit de topsector. Ook wordt ingezet op deelname aan Europese en mondiale netwerken en het intensiveren van samenwerkingsverbanden op het gebied van water.

 


Sociale Infrastructuur Agenda

De agenda van SIA richt zich op het in samenhang onderzoeken van sociaal-maatschappelijke systemen en is ondersteunend aan de topsectoren. Er wordt belang gehecht aan topsector-doorsnijdende en ondersteunende kennis die de SIA genereert, getuige de groei van het aantal programma's. Er worden namelijk 11 programma's ontwikkeld, waarvan het merendeel in PPS-vorm. Voor elk programma wordt aansluiting gezocht met de Grand Societal Challenges van Horizon2020.