Materialen-NL

NWO-materialenonderzoek

Materialenonderzoek in Nederland is sterk interdisciplinair en relevant voor vele sectoren. Bij NWO is hier een breed palet aan financieringsmogelijkheden voor, zowel voor publiek-private samenwerking als fundamenteel onderzoek zonder cofinanciering. Deze pagina biedt een overzicht van de mogelijkheden.

Het betreft materialenonderzoek dat antwoorden geeft op de vragen en initiatieven zoals geformuleerd door de topsectoren Chemie, Energie en High Tech Systems en Materialen (HTSM), en dat ook van waarde is voor de topsectoren Agri & Food (A&F), Life Sciences and Health (LSH) en Water & Maritiem.

Strategische onderzoeksthema's

Uitgangspunt voor het NWO-materialenonderzoek is het rapport Dutch Materials - Challenges for Materials Science in the Netherlands (2015). Dat beschrijft voor het materialenveld de sterktes, de trends en de uitdagingen voor Nederland. Het rapport presenteert een nationale onderzoeksagenda op basis van zes strategische onderzoeksthema’s waarin Nederland excelleert en de aansluiting van die thema’s bij de grote maatschappelijke uitdagingen:

  1. Designer functional metamaterials
  2. Soft- and bio-inspired materials
  3. Next-generation engineering materials
  4. Materials for sustainable energy production and storage
  5. Sustainable materials
  6. Thin films and coatings

Deze uitdagingen zijn gekozen omdat ze belangrijke maatschappelijke en technologische problemen aanpakken. Al deze uitdagingen kunnen in de komende vijf tot tien jaar mogelijk leiden tot belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen en baanbrekende innovaties.

De themacommissie Materials Science is opgericht voor de uitvoering van het visiedocument “Dutch Materials - Challenges for Materials Science in the Netherlands” uit 2015. De commissie doet voorstellen voor onderzoeksprogramma’s die voortkomen uit het visiedocument. Verder helpt deze commissie het materialenveld om consortia te vormen door bijeenkomsten te organiseren. De commissie bestaat uit experts van kennisinstellingen en uit het bedrijfsleven. Samenstelling themacommissie Materials Science.

Domeinoverstijgend

Het materialenonderzoek bij NWO vindt plaats in twee domeinen: Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) en Technische en Toegepaste Wetenschappen (TTW). De financieringsinstrumenten voorzien in publiek-private samenwerking en fundamenteel onderzoek in bovengenoemde onderzoeksthema’s, met verschillende niveaus van technology readiness of afstand tot directe toepasbaarheid.
> Bekijk voor een overzicht van de instrumenten de NWO-bijdrage aan de Topsectoren 2018-2019

Mogelijke financieringsinstrumenten per onderzoeksthema

Tabel 1 geeft mogelijke financieringsinstrumenten weer per onderzoeksthema voor Materialen-NL. Klik voor een uitvergroting.Klik voor een uitvergroting.

Download tabel 1 in pdf

Tabel 1 geeft de mogelijke financieringsinstrumenten per onderzoeksthema weer. Dit zijn zowel ’bottom-up –calls’ (zoals de vrije competitie),  als thematische calls binnen de topsectoren. Per instrument is het percentage cofinanciering aangegeven. In rood: recente call of langlopend  initiatief uit het Kennis- en Innovatiecontract  2016-2017. De vetgedrukte calls zijn specifiek op materialen gericht. NWO-instituten en lopende Zwaartekracht-initiatieven staan in cursief.

Opbouw van de financiering per NWO-instrument

Tabel 2: Opbouw financiering per NWO-instrument. Klik voor een uitvergroting.Klik voor een uitvergroting.

Download tabel 2 in pdf