Materialen-NL

NWO-materialenonderzoek

Materialenonderzoek in Nederland is sterk interdisciplinair en relevant voor vele sectoren. Bij NWO is hier een breed palet aan financieringsmogelijkheden voor, zowel voor publiek-private samenwerking als fundamenteel onderzoek zonder cofinanciering. Deze pagina biedt een overzicht van de mogelijkheden.

Het betreft materialenonderzoek dat antwoorden geeft op de vragen en initiatieven zoals geformuleerd door de topsectoren Chemie, Energie en High Tech Systems en Materialen (HTSM), en dat ook van waarde is voor de topsectoren Agri & Food (A&F), Life Sciences and Health (LSH) en Water & Maritiem.

Strategische onderzoeksthema's

Uitgangspunt voor het NWO-materialenonderzoek is het rapport Dutch Materials - Challenges for Materials Science in the Netherlands (2015). Dat beschrijft voor het materialenveld de sterktes, de trends en de uitdagingen voor Nederland. Het rapport presenteert een nationale onderzoeksagenda op basis van zes strategische onderzoeksthema’s waarin Nederland excelleert en de aansluiting van die thema’s bij de grote maatschappelijke uitdagingen:

  1. Designer functional metamaterials
  2. Soft- and bio-inspired materials
  3. Next-generation engineering materials
  4. Materials for sustainable energy production and storage
  5. Sustainable materials
  6. Thin films and coatings

Deze uitdagingen zijn gekozen omdat ze belangrijke maatschappelijke en technologische problemen aanpakken. Al deze uitdagingen kunnen in de komende vijf tot tien jaar mogelijk leiden tot belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen en baanbrekende innovaties.

De themacommissie Materials Science is opgericht voor de uitvoering van het visiedocument “Dutch Materials - Challenges for Materials Science in the Netherlands” uit 2015. De commissie doet voorstellen voor onderzoeksprogramma’s die voortkomen uit het visiedocument. Verder helpt deze commissie het materialenveld om consortia te vormen door bijeenkomsten te organiseren. De commissie bestaat uit experts van kennisinstellingen en uit het bedrijfsleven. Samenstelling themacommissie Materials Science.

Domeinoverstijgend

Het materialenonderzoek bij NWO vindt plaats in twee domeinen: Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) en Technische en Toegepaste Wetenschappen (TTW). De financieringsinstrumenten voorzien in publiek-private samenwerking en fundamenteel onderzoek in bovengenoemde onderzoeksthema’s, met verschillende niveaus van technology readiness of afstand tot directe toepasbaarheid.

> Bekijk voor een overzicht van de instrumenten de NWO-bijdrage aan het Kennis- en innovatieconvenant 2020-2023

MaterialenNL: Hèt platform voor het Nederlandse materialenveld

Materialen zijn overal! Daarmee is het huidige materialenveld inherent multidisciplinair en georganiseerd langs meerdere markt- en kennisgebieden. Dit is goed te zien aan de grote diversiteit aan publiek-private samenwerkingsverbanden en platforms die een deel van het materialenonderzoek adresseren. Vaak is het onderzoek complementair aan elkaar, maar soms ook overlappend. Gezien de breedte en diversiteit van het materialenonderzoeksveld is vanuit de topsectoren Chemie, HTSM en Energie de wens gerezen om alle stakeholders op een centrale plek bij elkaar te brengen: MaterialenNL. Het doel van dit nationale platform is de bevordering van kennisuitwisseling, samenwerking en afstemming in het materialenonderzoeksveld. Kijk op de MaterialenNL platform website voor meer informatie.