Q&A datamanagement

Waarom vindt NWO toegang tot ruwe onderzoeksdata belangrijk?

Toegang tot ruwe onderzoeksdata is onder andere van belang voor vervolgonderzoek, replicatieonderzoek en integriteitsonderzoek. NWO vraagt onderzoekers daarom al voorafgaand aan het onderzoek na te denken over welke relevante data hun onderzoek oplevert. Bovendien is NWO van mening dat data uit publiek gefinancierd onderzoek zoveel mogelijk vrij beschikbaar moeten zijn. Het uitgangspunt is dan ook volledige toegang tot alle data. Hierbij wordt rekening gehouden met zaken als privacy, openbare veiligheid, ethische afwegingen of eigendomsrechten. In specifieke gevallen kan beperkte toegang tot data gerechtvaardigd zijn.

Wat verstaat NWO onder data?

Onder data verstaat NWO alle gegevens die door middel van publiek gefinancierd wetenschappelijk onderzoek worden verkregen. Het gaat dus niet alleen om digitale data. Ook het opslaan van biologisch materiaal, bodemmonsters, ingevulde vragenlijsten en audio- en videobestanden kunnen hieronder vallen. Wetenschappers kunnen zelf aangeven welke data zij geschikt en nuttig vinden om op te slaan, vindbaar te maken en geschikt te maken voor hergebruik. Niet elk onderzoek levert herbruikbare data op. NWO vraagt dan ook alleen om opslag van data die relevant zijn voor hergebruik. NWO gaat er vanuit dat er binnen de verschillende vakgebieden een breed gedragen opvatting bestaat over welke data relevant zijn om op te slaan voor hergebruik.

Mag ik kosten voor datamanagement opnemen in mijn aanvraag?

De kosten voor datamanagement kunnen opgenomen worden in de aanvraagbegroting. NWO vraagt alleen om opslag van data die relevant zijn voor hergebruik. De kosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid en het type data en de tijd die nodig is voor metadatering en documentatie tijdens het onderzoek. Het zijn ook de kosten voor dataopslag (converteren en het langdurig bewaren en beschikbaar stellen van de gegevens).

 

Hoe ziet een datamanagementparagraaf eruit?

De datamanagementparagraaf behelst vier korte vragen over welke relevante data het onderzoek kan opleveren en hoe en waar deze voor hergebruik worden opgeslagen. Het opnemen van een datamanagementparagraaf heeft als primair doel bij de aanvragers de bewustwording te bevorderen. Daarom weegt NWO de datamanagement paragraaf niet mee in de beoordeling door de commissie. Referenten en beoordelingscommissies van NWO kunnen hierbij adviseren. Hun input zal als feedback aan de aanvragers gecommuniceerd worden. Zij kunnen dit meenemen in het opstellen van hun datamanagementplan.

Hoe ziet een datamanagementplan eruit?

Het datamanagementplan is een concrete uitwerking van de datamanagementparagraaf. In dit plan geeft de onderzoeker aan of gebruik gemaakt wordt van bestaande data of dat het om een nieuwe data verzameling gaat en hoe de dataverzameling dan vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar (ook wel FAIR: findable, accessible, interoperable, reusable) gemaakt wordt. De onderzoeker beschrijft in het plan welke data gegenereerd worden, waar ze opgeslagen worden tijdens het onderzoek, wat men nodig heeft om de data te verzamelen en beschikbaar te stellen, op welke wijze de data toegankelijk gemaakt worden en waar de data te vinden zijn. NWO gebruikt voor het datamanagementplan een format dat zoveel mogelijk aansluit bij de richtlijnen datamanagement van het Europese programma Horizon2020.

Wat wordt bedoeld met ‘duurzame opslag’ van data?

Tijdens het onderzoek geeft NWO er de voorkeur aan dat digitale data worden opgeslagen op een veilige plek maar wel toegankelijk is voor anderen met toestemming van de onderzoeker. Na het onderzoek worden data bij voorkeur gearchiveerd bij een (inter)nationale data repository. Vertrouwelijke, privacy- of concurrentiegevoelige data kunnen vragen om specifieke vormen van opslag met beperkte toegang. Het uitsluitend opslaan van data op computers of externe gegevensdragers (USB sticks, CD, DVD of harddiscs) is in het algemeen riskant en kan daarom in principe niet worden goedgekeurd door NWO.