Datamanagementparagraaf

Bij het verzamelen/genereren van data en de analyse daarvan is het noodzakelijk dat er tijdig maatregelen worden getroffen om opslag en hergebruik later mogelijk te maken. Belangrijkste doel van de datamanagementparagraaf in de aanvraag is bewustwording bij de onderzoekers. De onderzoeker wordt gevraagd reeds voor aanvang van het onderzoek na te denken over de vraag hoe, volgens de FAIR principes, de verzamelde data geordend en gecategoriseerd moeten worden zodat het beschikbaar stellen daarvan voor hergebruik mogelijk wordt. Veelal betekent dit ook dat reeds bij het tot stand komen van de data en de analyse daarvan maatregelen getroffen moeten worden die de opslag en het delen later mogelijk maken.

Vragen datamanagementparagraaf

NWO stelt de onderstaande vier vragen in het aanvraagformulier:

  1. Worden er data verzameld of gegenereerd die voor hergebruik geschikt zijn?
    Ja: beantwoord dan vraag 2 t/m 4.
    Nee: licht dan toe waarom het onderzoek niet leidt tot herbruikbare data, of tot data die niet kunnen worden opgeslagen of om andere redenen niet relevant zijn voor hergebruik.
  2. Waar worden de data gedurende het onderzoek opgeslagen?
  3. Hoe worden de data na afloop van het project voor de lange termijn opgeslagen en voor hergebruik beschikbaar gesteld voor derden? Voor wie zijn de data toegankelijk?
  4. Welke voorzieningen (ICT, (beveiligd) archief, koelkasten of juridische expertise) zijn naar verwachting nodig voor de opslag van data gedurende het onderzoek en na het onderzoek? Zijn deze beschikbaar? *

*Met ICT-voorzieningen voor dataopslag wordt bedoeld zaken als capaciteit voor dataopslag, bandbreedte voor datatransport en rekenkracht voor dataverwerking.

Toelichting

Neem voor het invullen van de paragraaf contact op met de universiteitsbibliotheek/beoogde repository/ICT afdeling van uw instituut of universiteit. Zij kunnen u helpen met het invullen van de dataparagraaf.

De datamanagementparagraaf richt zich op de opslag van data gedurende en na het onderzoek (archiveren). NWO verstaat in deze paragraaf onder ‘data’ zowel verzamelde, onbewerkte data alsook geanalyseerde, gegenereerde data. Hierbij zijn alle verschijningsvormen denkbaar; digitaal en niet-digitaal (zoals bijvoorbeeld samples, ingevulde vragenlijsten, geluidsopnames etc). NWO vraagt alleen om opslag van voor hergebruik relevante data. NWO gaat er in principe vanuit dat er binnen de verschillende vakgebieden een breed gedragen opvatting bestaat over welke data relevant zijn om op te slaan voor hergebruik.

De RDNL checklist geeft een handreiking voor de selectie van data die voor archivering in aanmerking kunnen komen.

Het belang en de waarde van hergebruik enerzijds en de kosten en haalbaarheid van data-opslag anderzijds dienen in redelijke verhouding tot elkaar te staan en zijn van invloed op de omvang van de te bewaren data.

Bij voorkeur worden de data gearchiveerd bij een (inter)nationale data repository. Wanneer dit niet mogelijk is, dienen de data te worden gearchiveerd door de institutionele repository. Vertrouwelijke, privacy- of concurrentiegevoelige data vragen wellicht speciale vormen van opslag of beperkte toegang. Het uitsluitend opslaan van data op computers of externe media (bijv. USB stick, CD, DVD of harddiscs) is in het algemeen riskant en wordt daarom in principe door NWO niet worden goedgekeurd. Een overzicht van bestaande repositories met Data Seal of Approval of CoreTrustSeal kunt u vinden op deze lijst met repositories.