Workshop 1: Hoe kunnen we de aanvraagdruk verminderen?

In de afgelopen jaren is de aanvraagdruk toegenomen: er worden meer aanvragen ingediend, terwijl het aantal honoreringen door NWO is afgenomen. Daarom staat in de eerste workshop de vraag centraal: Hoe kan de aanvraagdruk verminderd worden?

Plenaire inleiding door prof. dr. F.W. (Frits) Vaandrager

In totaal zijn vijf opdrachten geformuleerd waar 10 à 15 werkgroepen aan de slag mee gaan (dus: 2 à 3 werkgroepen per opdracht). De opdrachten zijn:

Opdracht 1: Rol onderzoeksinstellingen in selectie van aanvragers

De huidige NWO-procedures vragen veel tijd van onderzoekers om voorstellen te formuleren, om ze te beoordelen en te prioriteren. De lage honoreringspercentages roepen de vraag op of de kansen op succes opwegen tegen de hoeveelheid tijd die onderzoekers nu investeren.

Onderzoeksinstellingen kennen de eigen wetenschappers als geen ander. Kunnen de universiteiten/instituten een rol spelen in de selectie van aanvragers aan hun instelling? Hoe kunnen ze dit organiseren, wat zijn hiervan de voor- en nadelen en hoe kunnen ze eventueel ondervangen worden?

Specifieke aandachtspunten:

  • Tenure track: sommige onderzoeksinstellingen verplichten tenure trackers om een VI-aanvraag in te dienen. Is het afschaffen van deze verplichting een optie?
  • Impact van de VI-toekenningen op het personeelsbeleid van onderzoeksinstellingen. Een VI-beurs kan doorslaggevend zijn voor een vaste aanstelling aan de universiteit. Hoe kunnen het NWO-en universiteitsbeleid op dit punt beter op elkaar afgestemd worden zonder dat het ene beleid bepalend is voor het andere?

Opdracht 2: Maatregelen NWO

De huidige NWO-procedures vragen veel tijd van onderzoekers om voorstellen te formuleren, om ze te beoordelen en te prioriteren. De lage honoreringspercentages roepen de vraag op of de kansen op succes opwegen tegen de hoeveelheid tijd die onderzoekers nu investeren.

Welke maatregelen kan NWO nemen om de aanvraagdruk te verminderen? Wat zijn de voor- en nadelen van deze maatregelen? Hoe kan NWO hier het beste mee experimenteren?

Voorbeelden vaan maatregelen door NWO:

  • NWO gaat vaker met vooraanmeldingen werken, op basis waarvan een selectie wordt gemaakt van voorstellen die uitgewerkt mogen worden.
  • NWO gaat minder financieringsinstrumenten hanteren en/of kent minder grote beurzen toe (meer toekenningen per instrument mogelijk).
  • Indien een voorstel in een jaar onder een nog vast te stellen drempel scoort dan mag de indiener een jaar daarna geen voorstel indienen (ERC-model)
  • Aanscherpen van de criteria voor indienen
  • Voorstel Vaandrager: iedere universiteit mag jaarlijks evenveel voorstellen indienen als het totaal aan voorstellen dat de voorafgaande vier jaren bij deze universiteit is toegekend.

Opdracht 3: Carrière promovendi

Hoewel de meerderheid van promovendi aan de slag wil met een carrière in het wetenschappelijk onderzoek, volgt uiteindelijk twee derde van de promovendi een ander carrièrepad, bij de overheid of het bedrijfsleven. Hoe kunnen onderzoekers door hun onderzoeksinstelling en NWO beter geëquipeerd worden (denk aan voorlichting enz.) om eerder en beter een keuze te maken over hun carrière binnen/buiten de wetenschap?

Opdracht 4: Prikkels in wetenschappelijke loopbaan

Welke prikkels in de loopbaan van wetenschappers kunnen een positieve dan wel een negatieve invloed hebben op de aanvraagdruk? Wat zijn mogelijke maatregelen die de universiteiten en/of NWO kunnen nemen om deze prikkels weg te halen c.q. te versterken?

Opdracht 5: Criteria voor succesvol experiment met betrekking tot reduceren aanvraagdruk

OCW heeft NWO opdracht gegeven om te experimenteren met maatregelen om de aanvraagdruk te verminderen. Aan welke criteria moet een experiment met nieuwe maatregelen voldoen? Wat bepaalt uiteindelijk of het experiment succesvol is?