Kennisbenutting

Het is van groot belang dat wetenschappelijk onderzoek waar mogelijk en op zo kort mogelijke termijn ten goede komt aan de maatschappij. Dit vraagt een actieve bijdrage van alle partijen. De benutting van kennis voor de maatschappij en economie, kennisbenutting, vindt steeds meer plaats in netwerken van onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Innovatie is een interactief proces, waarbij de beoogde oplossingen nieuw onderzoek inspireren en wetenschappelijke doorbraken leiden tot nieuwe oplossingsrichtingen.

De raakvlakken tussen kennisbenutting/innovatie maar ook Open Science zijn groot. De Open Science benadering stelt dat met publiek geld gegenereerde kennis zonder financiële drempels publiek toegankelijk moet zijn, ook om de positieve impact van kennis in de samenleving te versnellen en te vergemakkelijken. Waar het allemaal om draait is uitwisselen van kennis en contact tussen mensen. Het kennisbenuttingsbeleid van NWO is erop gericht onderzoekers te steunen en waar nodig te stimuleren in hun activiteiten om het mogelijke belang van hun onderzoek uit te dragen en stakeholders te betrekken.

Kennisbenutting bij NWO-onderzoek

Veel wetenschappelijk onderzoek raakt aan belangrijke vraagstukken in de samenleving en economie. Sinds 2013 vraagt NWO daarom van aanvragers te beschrijven hoe hun onderzoek zou kunnen bijdragen aan de samenleving en economie (de zogenaamde kennisbenuttingsparagraaf). NWO vraagt daarbij om plannen om het delen van onderzoeksresultaten buiten de wetenschappelijke gemeenschap , ook als een concrete toepassing in de nabije toekomst niet denkbaar of haalbaar zou zijn. Maar NWO realiseert zich nadrukkelijk dat kennisbenutting niet voor al het onderzoek van toepassing is.

Als een aanvrager aannemelijk kan maken waarom kennisbenutting geen rol speelt bij haar of zijn project is dat ook mogelijk. De gevraagde toelichting over kennisbenutting en de wijze van beoordeling ervan verschilt per financieringsinstrument en wordt toegelicht in de betreffende call for proposals. Van een onderzoeker die een aanvraag doet voor financiering binnen een thematisch programma bijvoorbeeld binnen de nationale onderzoeksprioriteiten, zoals de Nationale Wetenschapsagenda of één van de topsectoren, vraagt NWO meer dan van een onderzoeker die inzet op vrij onderzoek.

Voor thematisch onderzoek binnen de topsectoren dat in samenwerking met het bedrijfsleven wordt uitgevoerd bestemt NWO vanaf 2015 om en nabij100 miljoen euro per jaar. Dat gebeurt voor een groot deel via publiek-private samenwerking. Het uitgangspunt van het kennisbenuttingsbeleid van NWO is identiek voor zowel vrij als thematisch onderzoek als voor PPS. Waar het om gaat, is het potentiële belang van het onderzoek uit te dragen en daar waar mogelijk geïnteresseerde partijen bij te betrekken.


Beleid

In de komende periode zal NWO haar kennisbenuttingsbeleid verder ontwikkelen door in te zetten op:

  • De beoordeling van kansen op kennisbenutting 
    NWO zal in programma's waar maatschappelijke en/of economische kennisbenutting een nadrukkelijk doel is de beoordelingscriteria van de kansen op die benutting aanscherpen door naast de plannen voor kennisbenutting ook het track-record van de onderzoekers en/of betrokken partijen in het bevorderen van kennisbenutting mee te wegen. Daarbij wordt de realisatie van de kennisbenuttingsplannen gevolgd gedurende en na afloop van de projecten.
  • Een effectmeting van aandacht voor kennisbenutting
    NWO zal periodiek in kaart brengen wat de extra aandacht voor kennisbenutting in de aanvraagprocedures heeft opgeleverd voor onderzoekers en voor de maatschappij. De uitkomsten zullen onder de aandacht van relevante doelgroepen worden gebracht.

Vernieuwing in het waarderen en belonen van wetenschappers

VSNU, NWO, NFU en ZonMw kondigen in een gezamenlijk statement aan dat zij in 2019 een impuls gaan geven aan nieuwe benaderingen voor het waarderen en belonen van wetenschappers.