Money Follows Cooperation

Een van de ambities in de NWO-strategie 2019-2022 ‘Verbinden van wetenschap en samenleving’ is samenwerking en vernieuwing in het onderzoek. Dit wil NWO onder meer met de nieuwe regeling Money Follows Cooperation (MFC).

Wetenschap overstijgt landgrenzen, maar de financiering is veelal nationaal georiënteerd. NWO zal via het principe van Money Follows Cooperation de grenzen wegnemen en bottom-up internationale samenwerking faciliteren in al het door de tweede geldstroom gefinancierde onderzoek.

Voorwaarden

Money Follows Cooperation biedt de mogelijkheid om toegevoegde waarde te creëren voor onderzoeksprojecten, door expertise uit het buitenland in te zetten die in Nederland niet of niet op het gewenste niveau beschikbaar is. Bij het indienen van een voorstel moet de aanvrager overtuigend aantonen dat de betreffende expertise niet in Nederland beschikbaar is. NWO financiert in dat geval tevens de internationale onderzoekers in het Nederlandse consortium. Of de expertise in Nederland beschikbaar is, wordt in het beoordelingsproces van de betreffende call getoetst. Is dit onvoldoende overtuigend dan kunnen de middelen voor deze module niet beschikbaar gesteld worden. Daarnaast beschrijft de aanvrager in de begroting de omvang van de voor deze module in te zetten middelen.

Wederzijdse afspraken

NWO is voornemens om met like-minded zusterorganisaties wederzijdse afspraken te maken rond Money Follows Cooperation. Er is bij deze afspraken altijd sprake van reciprociteit, waardoor Nederlandse onderzoekers ook in een internationaal consortium kunnen indienen bij de zusterorganisatie.

Programma's

De mogelijkheid voor Money Follows Cooperation is inmiddels geïmplementeerd als module in de open competities van de domeinen, binnen de Nationale Wetenschapsagenda en de Crossover call van het Kennis- en Innovatiecontract (KIC).


Monitoring

NWO gaat de impact van deze regeling monitoren. De raad van bestuur van NWO kan besluiten de voorwaarden van de regeling te herzien indien hier aanleiding voor is.