Internationaal samenwerken

Wetenschap overstijgt landsgrenzen, maar de financiering is veelal nationaal georiënteerd. NWO blijft proactief de verbinding zoeken met het internationale wetenschapsbeleid. NWO wil bijdragen aan een sterke positie van Nederlandse wetenschappers in het internationale wetenschapslandschap en internationaal samenwerken om lokale en mondiale maatschappelijke vraagstukken te beantwoorden. NWO is voorstander van een goede afstemming tussen het onderzoeksprogramma van de Europese Unie en de nationale onderzoeksprogramma's binnen Europa.

Het Europese onderzoekslandschap

Nederland en Europa hebben diverse agenda’s opgesteld om maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen aan te gaan. Het belang van het beleid van de Europese Unie voor het Nederlandse onderzoeks- en innovatiebeleid is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Samenwerken met Europese partners komt de kwaliteit en impact van het Nederlandse onderzoek ten goede. Daarmee absorbeert Nederland nieuwe kennis uit het buitenland, hetgeen de basis versterkt. En de impact ervan neemt toe, omdat publicaties waarbij internationaal wordt samengewerkt, meer impact hebben.

De EU zorgt met haar kaderprogramma’s voor een extra onderzoeksagenda voor de Nederlandse wetenschap. NWO is actief in verschillende commissies op Europees niveau en stemt haar beleid mede af op het beleid van de Europese Commissie. Daarnaast stimuleert NWO de samenwerking tussen de verschillende Nederlandse partijen die actief zijn in de Europese beleidsvorming.


Internationale dialoog

NWO blijft proactief participeren in belangrijke Europese netwerken om invloed uit te oefenen op internationale ontwikkelingen in de wetenschap. Denk aan netwerken zoals Science Europe en de Global Research Council. Het doel is om in Europa en daarbuiten invloed uit te oefenen op internationale ontwikkelingen in de wetenschap. Tevens participeert NWO in intergouvernementele organisaties die zich richten op big science en grote internationale wetenschappelijke infrastructuur.


Science diplomacy

Nederland wil zich beter internationaal manifesteren als kenniseconomie en land waarin wetenschap van wereldniveau wordt bedreven. NWO gaat een proactieve rol spelen in de afstemming van het internationale kennisbeleid van de rijksoverheid, Nuffic en de kennisinstellingen.


Internationaal circuleren van talent

Vrij circuleren in een open, internationaal wetenschapssysteem inspireert onderzoekers, draagt bij aan nieuwe vaardigheden en kennis, zorgt voor inbedding van Nederlandse onderzoekers in internationale netwerken en vergroot de impact van onderzoek.

Money follows Researcher

Via de regeling Money follows Researcher kunnen onderzoekers die een aanstelling krijgen aan een andere Europese kennisinstelling nu al een restant van hun financiering meenemen. NWO zal het principe van reciprociteit in de regeling afschaffen. Daardoor kunnen Nederlands onderzoekers ook werkelijk wereldwijd hun onderzoeksproject voortzetten en afronden.


Money Follows Cooperation

Wetenschap overstijgt landsgrenzen, maar de financiering is veelal nationaal georiënteerd. Met het principe Money Follows Cooperation neemt NWO die grenzen weg. Het biedt de mogelijkheid om toegevoegde waarde te creëren voor onderzoeksprojecten, door expertise uit het buitenland in te zetten die in Nederland niet of niet op het gewenste niveau beschikbaar is.


Merian Fund

NWO richt het Merian Fund op om de zichtbaarheid en profilering van de Nederlandse wetenschap in het buitenland te vergroten. Het wordt een fonds waarin de internationale samenwerking met opkomende wetenschapslanden en ontwikkelingslanden een belangrijke rol vervult. Daarnaast willen we via dit fonds komen tot een betere afstemming tussen de diverse Nederlandse onderzoeksactiviteiten in deze landen.


Samenwerking buiten Europa

NWO blijft, mede in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken, investeren in samenwerking met diverse lage- en middeninkomenslanden.


Gezamenlijke programma’s met Europese zusterorganisaties

NWO is voorstander van een goede afstemming tussen het onderzoeksprogramma van de Europese Unie en de nationale onderzoeksprogramma’s binnen Europa. We ondersteunen het streven om tot een eenvoudiger onderzoekslandschap in Europa te komen. NWO zal de mogelijkheden onderzoeken om, samen met Europese onderzoeksfinanciers, onderzoeksprogramma’s op te zetten die gericht zijn op maatschappelijke missies. Hierbij zal NWO of een Europese zusterorganisatie optreden als lead agency.


Infrastructuur

Nederland participeert in een aantal internationale (verdrags-)organisaties en European Research Infrastructure Consortia (ERIC’s), die veelal een belangrijke rol vervullen bij het ontwikkelen en beheren van grootschalige wetenschappelijke infrastructuur. NWO start in de komende strategieperiode een discussie met de kennisinstellingen over dergelijke participaties, het belang ervan en de afweging over nieuwe participaties. Dit zal ook een keuze vergen van participaties die zullen worden afgebouwd. Verder biedt samenwerking met buitenlandse onderzoeksfinanciers kansen om faciliteiten gezamenlijk te realiseren. NWO wil actief onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om samen met andere onderzoeksfinanciers uit het buitenland faciliteiten te realiseren en/of gezamenlijk te gebruiken.


NWO-instituten

Internationale samenwerking en omvangrijke en geavanceerde onderzoeksfaciliteiten zijn nodig om grote vragen te kunnen beantwoorden. De NWO-instituten AMOLF, ARCNL, ASTRON, CWI, DIFFER, Nikhef, NIOZ, NSCR en SRON blijven de komende jaren een belangrijke rol spelen als gastheer van of toegangspoort tot grote inter(nationale) onderzoeksinfrastructuur. Veel instituten spelen een belangrijke rol in big science, het fundamentele en grensverleggende onderzoek dat in grote internationale verbanden wordt uitgevoerd. Zij bieden een inspirerende omgeving voor onderzoekers uit binnen- en buitenland en verzorgen toegang tot nationale en internationale onderzoeksfaciliteiten.