Genderdiversiteit

NWO streeft ernaar alle talent in de wetenschap kansen te bieden vanuit de overtuiging dat dit belangrijk is voor sterke wetenschap. Ondanks verscheidene maatregelen blijft momenteel nog te veel talent onbenut. Zo stromen vrouwelijke onderzoekers nog altijd onvoldoende door naar hogere functies. NWO zet zich daarom in voor een betere genderbalans, zowel in de wetenschap als in de eigen organisatie.

In de top van de Nederlandse wetenschap zijn te weinig vrouwen: in 2013 was van alle hoogleraren in Nederlands slechts 16 procent vrouw. Daarmee is Nederland de hekkensluiter van Europa. Ook op het niveau van universitair docent en universitair hoofddocent is het gemiddeld aandeel vrouwen te klein. Zo'n onevenwichtige samenstelling is niet goed voor de wetenschap. In de komende jaren gaat NWO nog intensiever samenwerken met haar partners aan meer evenwicht in de verdeling tussen mannen en vrouwen.

Genderbeleid

NWO gebruikt diverse instrumenten om de toestroom en doorstroom van vrouwelijk talent in de Nederlandse wetenschap te stimuleren:

Financieringsinstrumenten speciaal gericht op vrouwen: Aspasia, Athena, Westerdijk Talentimpuls en NWO Natuurkunde/v Subsidie.

Afspraken binnen NWO om de procedures voor toekenning van financiering zo in te richten dat vrouwen –en mannen die werk en zorg willen combineren– niet benadeeld worden door inflexibele eisen of onbewuste stereotypen. Deze afspraken zijn vastgelegd in het interne vademecum NWO zoekt vrouw

Waar van toepassing zal NWO onderzoekers uitdagen na te denken over de rol van gender in het eigen onderzoek of onderzoeksvoorstel.

NWO draagt bij aan netwerken voor vrouwelijke wetenschappers, zoals AcademiaNet en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH). Het LNVH onderhoudt een database van meer dan 850 vrouwelijke hoogleraren en universitaire hoofddocenten van alle Nederlandse universiteiten. Ook brengt het LNVH jaarlijks de monitor 'Vrouwelijke Hoogleraren' uit. Samen met het LNVH organiseert NWO iedere drie jaar Pump your Career, een evenement waarop talent- en carrièreontwikkeling voor vrouwen in de wetenschap centraal staan.

Meer informatie


Genderbalans in commissies en besturen

Sinds 2010 werkt NWO toe naar een aandeel van 40 procent vrouwen in elk bestuur en elke commissie van NWO aan het eind van 2015. Ook moeten er dan ten minste twee vrouwen zitting hebben in al die besturen en commissies. Dit beleid heeft gezorgd voor een betere balans, maar de streefpercentages blijven een uitdaging. Eind 2014 hadden de besturen en commissie van NWO een gezamenlijk aandeel van 31 procent vrouwen. Bij de start van de meting in 2011 was dit 20 procent.

Genderbalans in onderzoeksfinanciering

NWO monitort jaarlijks het aandeel vrouwen en mannen bij financieringsaanvragen en -toekenningen en rapporteert hierover in haar jaarverslag. In 2014 was ongeveer een derde van de bijna 5.000 financieringsaanvragen afkomstig van vrouwen. Er werden in totaal 1.209 aanvragen toegekend. Hiervan was bijna driekwart ingediend door een man (880 aanvragen) en een kwart door een vrouw (329 aanvragen). Van alle door vrouwen ingediende aanvragen werd dus 20 procent toegekend. Bij de mannelijke aanvragers was dit 26 procent. Meer informatie over de man-vrouw verhouding in aanvragen en toekenningen staat op Genderbalans in onderzoeksfinanciering

Genderbalans in de eigen organisatie

NWO wil ook in de eigen organisatie de genderbalans verbeteren, zowel bij de medewerkers als in de top van de organisatie. Daartoe zijn in 2010 streefcijfers opgesteld voor het aandeel vrouwen in de hogere functies in 2015. Uit metingen gehouden in december 2014 blijkt dat NWO als werkgever op de goede weg is, maar ook dat een eindsprint nodig is om de streefcijfers eind 2015 te halen.

Streefcijfers 2015 en realisatie

De volgende streefcijfers en realisatie gelden voor NWO-werkgever. Dit zijn de bureaus van NWO Den Haag en STW, en de instituten ASTRON, NSCR en SRON. 

Grafiek met percentage vrouwen in hogere salarisschalen NWO-werkgeverKlik op de afbeelding voor een grotere versie. Bron: NWO

Ook NWO-onderdelen FOM, CWI en NIOZ hebben in 2010 streefcijfers opgesteld voor verbetering van de genderbalans in de eigen organisaties. Met name bij de bèta-instituten is het aandeel vrouwen in de hogere niveaus bescheiden. Toch neemt het aandeel vrouwen toe, vooral onder onderzoekers in opleiding, postdocs en de medewerkers in niet-wetenschappelijke functies in schaal 11/12.

Evaluatie en vervolg genderbeleid

NWO evalueerde in 2015 de effecten van het eigen genderbeleid. Dat gebeurde onder andere op basis van een onderzoek naar verschillen in honoreringspercentages tussen mannen en vrouwen in NWO-competities en een evaluatie van Aspasia. Uit het genoemde onderzoek, een wetenschappelijke analyse van drie Veni-rondes, bleek dat vrouwelijke aanvragers door beoordelaars lager geprioriteerd worden. Om te zorgen dat al het talent in de wetenschap gelijke kansen krijgt, gaat NWO naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek het genderbewustzijn van beoordelaars explicieter aandacht geven in haar werkwijze en procedures. Ook zal worden onderzocht welke aanpassingen van de beoordelingsprocedures en criteria het sterkst kunnen bijdragen aan een betere balans in de kansen voor mannen en vrouwen om onderzoeksfinanciering te verwerven.

Daarnaast gaat NWO samen met OCW, universiteiten en de KNAW bekijken hoe NWO de doorstroom van vrouwelijke onderzoekers de komende jaren nog meer kan bevorderen.

Meer informatie