Auditcommissie NWO

Conform de vereisten als organisatie van openbaar belang (oob) heeft NWO een auditcommissie. Deze commissie is ingesteld door de raad van toezicht.

De instelling van een auditcommissie is vastgelegd in het reglement van de raad van toezicht. De auditcommissie adviseert over de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag.

De raad van toezicht kan de commissie ook vragen op andere dan genoemde terreinen een advies van de raad van toezicht voor te bereiden. NWO voldoet hiermee aan de vereisten die van kracht zijn met de aanwijzing als oob per 1 januari 2020.

Samenstelling

Onder het oob-regime dient bij de samenstelling van de auditcommissie rekening te worden gehouden met de benodigde deskundigheid (die relevant is voor de sector waarin de organisatie actief is) van de gezamenlijke leden en dat ten minste één lid van de audit commissie onafhankelijk is.

De auditcommissie bestaat uit twee leden van de raad van toezicht en een extern lid. Het externe lid wordt op voordracht van de twee leden benoemd, die vanuit de raad van toezicht deel uitmaken van de auditcommissie. De externe accountant zal in voorkomende gevallen worden uitgenodigd. De externe accountant woont in ieder geval de vergadering bij waarin zijn verslag inzake het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken.

Leden

De raad van toezicht heeft de volgende leden benoemd:

  • Drs. Willem te Beest, voorzitter
  • Ing. Amandus Lundqvist
  • Prof.dr. Peter Sampers, extern lid
    Peter Sampers is voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving en hoogleraar Financial Accounting aan de Open Universiteit in Heerlen en aan de Universiteit Maastricht. Hij is lid van de board van de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) in Brussel. Peter heeft ervaring op het gebied van externe verslaggeving opgedaan in zijn werk als senior accounting officer bij DSM en als vicepresident policies and directives bij Philips Electronics . Als toezichthouder is hij momenteel actief als lid van de raad van commissarissen en voorzitter van de auditcommissie bij Servatius Wonen in Maastricht.