Aanvragen vaartijd

Nederland heeft een beperkt aantal onderzoeksschepen en daarmee samenhangende infrastructuur die door National Marine Facilities (NMF), een onderdeel van NIOZ, worden beheerd ten behoeve van de gehele onderzoekgemeenschap in Nederland. Recente veranderingen in beleid en financiering van vaartijd vanuit NWO gaven aanleiding tot een nieuw systeem voor de aanvraag van vaartijd. Met deze nieuwe aanvraagprocedure wordt een transparante en eerlijke toegang voor wetenschappers in Nederland tot nationale en (voor zover mogelijk) ook internationale onderzoeksschepen geboden.

Wie

Onderzoekers die een projectaanvraag hebben ingediend bij NWO, maar ook voor projecten die vanuit een kennisinstelling of particuliere partij kunnen vaartijd aanvragen.

Werkwijze

 1. Neem voor het aanvragen van vaartijd op de vloot van NMF of de OFEG-vloot contact op met NMF-coördinator Erica Koning via erica.koning@nioz.nl. In overleg met de coördinator worden vaarwensen zo optimaal mogelijk ingepast in het voorlopige vaarschema. Tevens kunnen opstappers (benutting onbezette plekken op reeds geplande cruises) vaartijdwensen indienen.
 2. Na afstemming met de NMF, worden vaarwensen aangemeld via de website Marine Facilities Planning. Deze vaarwens staat in de wachtstand in het planningsysteem totdat er een positief besluit is over financiering van het onderzoeksvoorstel. Daarna wordt de aanvraag verder in het vaarplanningsysteem verwerkt en in de vaarplanning opgenomen. 

Budget

De basiskosten voor vaartijd worden centraal vanuit NIOZ-NWO-I bekostigd. Dit betekent dat vaartijd in de regel niet via projectbudgetten bekostigd hoeft te worden en dat onderzoekers deze kosten ook niet in de begroting voor een aanvraag hoeven op te nemen. Uitzonderingen hierop vormen subsidie-instrumenten (bijv. ERC grants, NWA, Zwaartekracht) waarbinnen de basiskosten voor vaartijd bovenop het reguliere aan te vragen budget opgevoerd kunnen worden. Hierbij geldt voor aanvragers een inspanningsverplichting om, waar mogelijk, vijftig procent (50%) van de aangevraagde vaarkosten op te nemen in de projectaanvraag. Consumables en overige kosten voor uitvoering van projecten vallen niet onder basiskosten en moeten worden opgenomen in een projectaanvraag (zie hieronder).

Voor de Pelagia geldt een dagprijs van 20.000 euro, voor de Navicula een dagprijs van 4.500 euro. Hierbij inbegrepen zijn alle kosten die direct gekoppeld zijn aan het gebruik van de faciliteiten:

 • Schepen, inclusief bemanning en eten/drinken aan boord
 • Poolapparatuur (incl. afschrijving en kosten van onderhoud van de poolapparatuur)
 • Personeel ter ondersteuning van de apparatuur aan boord
 • Havenkosten, m.u.v. persoonlijke kosten.

Kosten die hier niet onder vallen, en dus altijd begroot dienen te worden binnen projecten, zijn:

 • Eigen reis- en verblijfskosten
 • Verplichte trainingen en keuringen die nodig zijn om aan boord te worden toegelaten
 • Persoonlijke kosten in de havens (vervoer vliegveld schip e.d.)
 • Transport van eigen apparatuur, inclusief kosten die voortvloeien uit het aanleveren van deze apparatuur in een buitenlandse haven (douane, agent, havenpersoneel).

Nationale Vaartijd Commissie (NVC)

Het NWO-domein ENW stelt de Nationale Vaartijdcommissie in. Deze commissie heeft als doel de vaartijd efficiënt, transparant en rechtvaardig onder gebruikers te verdelen. De National Marine Facilities (NMF) stelt een vaarplanning op. De NVC beoordeelt deze en keurt deze al dan niet goed, of vraagt de NMF de vaarplanning te wijzigen. De NVC vergadert een à twee keer per jaar om de vaartijdverdeling te bespreken en vast te leggen.

Leden

De NVC bestaat uit 5 personen: een wetenschappelijk lid vanuit een wetenschappelijke kennisinstelling, een medewerker van de NMF, een medewerker van NIOZ, een lid vanuit aangesloten Topsectoren (e.g. TS Water & Maritiem, TS Energie, TS Agri&Food) en een onafhankelijk voorzitter.

 • Prof. dr. Jack Middelburg  - voorzitter
  Professor of General Geochemistry in the Department of Earth Sciences at Utrecht University. He served as chairman of the scientific advisory committee for the 2017-2018 NICO expedition (Netherlands Initiative Changing Ocean) funded by NWO and carried out by NIOZ-NMF with the RV Pelagia.
 • Reginald Visser
  Voormalig directeur Maritiem Kennis Centrum - MKC
 • Dr. Katja Peijnenburg
  Senior Researcher Marine Biodiversity Naturalis Biodiversity Center. Senior staff member Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics (IBED), Universiteit van Amsterdam (UvA)
 • Dr. Erica Koning
  National Marine Facilities (NMF)
 • Prof. dr. Gert-Jan Reichart
  Head of the Ocean Systems Department (Royal NIOZ)

Download


Direct naar


Aanvragen vaartijd

Dat kan via National Marine Facilities (NMF) van NIOZ.