Nieuwe NWO-strategie

Velen denken mee over de nieuwe NWO-strategie. Dit voorjaar zal NWO haar plan aan minister Van Engelshoven presenteren, waarmee opnieuw richting gegeven wordt aan de activiteiten van NWO in de periode 2019-2022.

Tekst: Mariëtte Huisjes

Beeld: Carolyn RidsdaleBeeld: Carolyn Ridsdale

In en rond NWO wordt druk gediscussieerd over wezenlijke vragen, zoals:

  • Waar is NWO goed in en wat moet anders?
  • Op welke trends moeten we inspelen?
  • Hoe vinden we de juiste balans tussen nieuwsgierigheidsgedreven en thematisch onderzoek,tussen team science en individuele projecten?
  • Aan welke nieuwe subsidievormen is behoefte?
  • Is het verstandig om gemeenschappelijke beoordelingsprocedures op te zetten met Europese zusterorganisaties?
  • Hoe kunnen we transparant zijn over resultaten, zonder onderzoekers met onnodige administratieve last op te zadelen?
  • Moeten we alleen wetenschap financieren, of ook op andere manieren innovatie stimuleren?

Op deze en veel andere onderwerpen wil NWO haar standpunten opnieuw bepalen om koersvast de toekomst in te zeilen. Die herijking vloeit niet alleen logisch voort uit de vernieuwingsslag die een jaar geleden is ingezet, maar is ook een verplichting.  De NWO-wet schrijft voor dat elke vier jaar nieuw beleid moet worden vastgesteld.

De nieuwe strategie voor de periode 2019-2022 is geworteld in een uitgebreide consultatie van externe en interne belanghebbenden. De afgelopen maanden zijn interviews gehouden, rondetafelgesprekken gevoerd en themasessies georganiseerd. Uiteraard wordt de mening van wetenschappers gepeild. Via de domeinbesturen en instituutsdirecteuren, via organisaties zoals de KNAW en de VSNU, via de rectoren van de universiteiten en via laureaten van de belangrijkste wetenschappelijke prijzen. Maar ook maatschappelijke partners van NWO praten mee: ministeries, bedrijven, werkgeversorganisaties, NGO’s en belangenverenigingen. Intern discussiëren NWO-medewerkers in themateams over onderwerpen als co-creatie, kennisbenutting, open science en high-risk onderzoek.

De  komende maanden zal NWO een concept voor de strategienota voorleggen aan de belangrijkste gesprekspartners. Na de laatste aanpassingen stelt de raad van bestuur naar verwachting eind maart zijn definitieve voorstel voor de strategie vast. Minister Van Engelshoven van onderwijs, cultuur en wetenschappen heeft het laatste woord. Zij moet de strategie goedkeuren. Pas dan zal die met de buitenwereld worden gedeeld.