NWO: Verruiming wetenschapsbudget nodig om in de wereldtop te blijven

12 oktober 2020

'Forse extra investeringen én continuïteit in de financiering vanuit de overheid zijn nodig om met de Nederlandse wetenschap tot de wereldtop te blijven behoren.' Die oproep doet NWO-voorzitter Stan Gielen naar aanleiding van het rapport van de evaluatiecommissie Rinnooy Kan, die haar rapport over NWO aan minister van Engelshoven (van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft aangeboden.

NWO omarmt het pleidooi voor verruiming van het wetenschapsbudget van de evaluatiecommissie. De commissie stelt in het rapport dat investeringen in onderzoek en innovatie cruciaal zijn voor de ontwikkeling van welvaart en welzijn in een kennissamenleving. Investeringen zijn nodig over de volle breedte van de kennisketen.

Net als ieder zelfstandig bestuursorgaan (zbo) moet NWO wettelijk iedere vijf jaar geëvalueerd worden. De evaluatie is later gedaan, vanwege een transitieperiode bij NWO in 2017 en 2018. De organisatie staat er beduidend beter voor sinds de vorige evaluatie in 2013, stelt het eindrapport van Rinnooy Kan: Er wordt meer onderzoek bekostigd, de governance is verbeterd, de rol in Europa is sterker geworden en NWO is goed gepositioneerd om haar ambitie als verbinder van wetenschap en samenleving waar te maken. Wel raadt de commissie NWO aan om de eigen doelmatigheid beter te volgen en te beoordelen. Daarnaast kan NWO transparanter zijn over het besluitvormingsproces in beoordelingsprocedures.

Gielen reageert op het rapport: 'NWO voelt zich gesterkt door de lof van de commissie voor de wijze waarop NWO haar missie en kerntaken heeft uitgevoerd. Tegelijkertijd zijn er ook punten van zorg en aandacht. De commissie raadt NWO aan om de eigen doelmatigheid beter te volgen en te beoordelen en NWO kan transparanter zijn over het besluitvormingsproces in beoordelingsprocedures om zo tot meer duidelijkheid voor wetenschappers te komen. De commissie doet vijftien aanbevelingen aan NWO, waar we werk van moeten maken.'

Verruiming wetenschapsbudget

NWO onderschrijft de conclusies van het rapport dat er meer rust en financiële middelen nodig zijn voor wetenschap en omarmt het pleidooi voor verruiming van het wetenschapsbudget. Zo moet er wat NWO betreft extra geld komen voor ongebonden onderzoek, zoals de Open Competitie en voor het invoeren van zogeheten rolling grants, een onderzoeksfonds in de universitaire basisfinanciering met als doel om universitair docenten, hoofddocenten en hoogleraren gedurende hun carrière enkele malen een financiële impuls te geven. Dit geld mogen ze naar eigen inzicht besteden voor onderzoeksdoeleinden, zodat ze de financiering voor onderzoeksprojecten niet in competitie hoeven aan te vragen. Dit plan mag echter niet ten koste gaan van de bestaande budgetten. Meer geld is ook nodig voor uitbreiding van NWO-onderzoeksmiddelen die over de hele kennisketen kunnen worden ingezet. Deze aanvullende financiering is noodzakelijk voor een structurele verlaging van de druk op de wetenschap, in aanvulling op de maatregelen die NWO en VSNU al hebben genomen.

Gielen: 'Met het rapport van Rinnooy Kan in de hand worden we gesteund om ons de komende periode hard te maken voor extra investeringen én continuïteit in de financiering vanuit de overheid. De commissie wijst terecht op de relatief lage budgetten voor onderzoek in Nederland, in vergelijking met bijvoorbeeld Duitsland en Zweden. Investeringen zijn blijvend nodig om met de Nederlandse wetenschap tot de wereldtop te blijven behoren.'

Lees ook


Bron: NWO