Call gelanceerd op het gebied van circulariteit: de transitie naar een circulair koolstofsysteem

Een missiegedreven call onder het Kennis- en innovatieconvenant (KIC)

4 september 2020

NWO heeft een call for proposals gelanceerd rondom ‘Circulariteit: de transitie naar een circulair koolstofsysteem’. De focus van de call ligt op maatschappelijk gedragen oplossingen die bijdragen aan een CO2-emissiereductie binnen de gehele waardeketen. De thematische focus ligt daarbij op circulaire kunststoffen en biogrondstsoffen. De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 26 januari 2021 en voor volledige aanvragen 25 mei 2021.

Het Klimaatakkoord stelt ons de enorme opgave om te werken naar een volledig CO2-vrij elektriciteitssysteem tegen 2050. De call for proposals is erop gericht om onderzoek te stimuleren naar nieuwe processen en technieken, die het mogelijk maken om efficiënter maar ook vooral anders en beter te produceren en zo bij te dragen aan een CO2-emissiereductie.

Thematische focus

  • Circulaire kunststoffen
    Diverse uitdagingen zijn geformuleerd, waaronder een nieuw begrippenkader voor afval, ketensluiting, recyclebare blends, sensoren en meetmethoden, en chemisch recyclen.
  • Biogrondstoffen
    Diverse uitdagingen zijn geformuleerd, waaronder het ontrafelen genetische basis van biochemische en biofysische processen, carbon partitioning - koolstofverdeling in een plant (lipiden, eiwitkoolhydraten), efficiëntie fotosynthese, en zeewierproductie en vaste biomassa als constructiemateriaal.

Innovatief technologisch onderzoek dient te worden verweven met sociaaleconomisch onderzoek. Door technologische en sociale innovatie in een vroegtijdig stadium te integreren, wordt effectiever bijgedragen aan het realiseren van de transitieagenda. De acceptatie en adoptie van technische innovaties bepaalt de uiteindelijke impact op onze wereld.

Call for proposals

Deze call for proposals valt onder een missielijn binnen het financieringsprogramma van het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC).  Voor deze call for proposals is een budget van 5 miljoen euro beschikbaar. Voor een project kan minimaal 750.000 euro en maximaal 1,5 miljoen euro worden aangevraagd. De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 26 januari 2021 en de deadline voor volledige aanvragen is 25 mei 2021.

De call valt binnen de missie voor Energietransitie van het ministerie voor Economische Zaken en binnen de Integrale Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) voor Klimaat en Energie, Circulaire Economie en Landbouw, Water, Voedsel.

Onderzoek brengt oplossingen dichterbij

Klimaatverandering, cybersecurity, vergrijzing: onze samenleving staat voor een aantal grote uitdagingen. Deze uitdagingen vragen om baanbrekende innovatieve oplossingen met impact. Dit biedt economische kansen voor publieke en private partijen om samen innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken. De inbreng hierbij van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek is hierbij onmisbaar. Naast maatschappelijke impact wordt ook gestuurd op economische en wetenschappelijke impact.

NWO zet hierbij in op programma’s van aanzienlijke omvang zodat echt een verschil kan worden gemaakt. Om de gestelde uitdagingen te halen, initieert NWO samenwerkingen, legt verbindingen tussen wetenschappers, private en publieke partijen en stimuleert NWO het verkennen van nieuwe wegen. Door de verschillende partijen bij elkaar te brengen, ontstaan nieuwe consortia en innovatief onderzoek. In de visie van NWO zijn de kansen op de beoogde veranderingen en de impact ervan het grootst als ingezet wordt op interdisciplinair onderzoek waarbij samenwerking wordt gezocht met relevante kennisinstellingen, publieke en private partners, inclusief het midden- en kleinbedrijf. Partners dragen substantieel bij in het onderzoek in geld (in kind).

NWO en KIC

Jaarlijks stelt NWO ruim honderd miljoen euro beschikbaar voor fundamenteel en praktijkgericht onderzoek, uitgevoerd door wetenschappers in samenwerking met bedrijven. De financiële bijdrage van NWO is vastgelegd in het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023, waarin kennisinstellingen, bedrijfsleven, overheden en andere publieke partijen gezamenlijk investeren in innovatie. Deze financiering sluit aan bij het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van het kabinet.

Lees ook


Bron: NWO