NWO financiert drie NWA-‘living labs’ voor herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied

15 juli 2020

NWO heeft drie zogenoemde ‘living labs’ gehonoreerd binnen het NWA-programma dat herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied beoogt. Transdisciplinaire consortia van kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties gaan in de praktijk op verschillende plekken in het land de mogelijkheden voor biodiversiteitsherstel onderzoeken. Er is een bedrag van 4,365 miljoen euro mee gemoeid, medegefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het gaat om praktijkonderzoek in de Ooijpolderregio in het rivierengebied rond Berg en Dal, het veenweidegebied in de Alblasserwaard en in de Zuid-Hollandse duin- en bollenstreek. Het komende halfjaar worden de drie toegekende living labs aaneengesmeed tot één groot project, onder auspiciën van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, in nauwe afstemming met het ministerie van LNV. Begin 2021 zal het project starten.     

Doel van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en het ministerie LNV is dat deze drie living labs een voortrekkersrol gaan vervullen. Het streven is namelijk dat een brede set van vergelijkbare living labs ontstaat dat representatief is voor alle landschappen van Nederland en daarmee te vertalen zijn naar alle mogelijke praktijksituaties voor het behoud van biodiversiteit in het landelijk gebied en bijdragen aan de realisatie van kringlooplandbouw.

Doel van het NWA-programma is meer inzicht verkrijgen in de mogelijkheden voor biodiversiteitsherstel in de praktijk. Het programma is uitdrukkelijk gericht op de verbinding van onderzoek met het valoriseren van praktijkkennis. Denk daarbij aan maatregelen ter bevordering van biodiversiteit, via prestaties en indicatoren die succes meten, tot een integrale aanpak en inzicht in vertaling naar ecologische winst. Het gaat hier om sociale, economische en ecologische aspecten.

Gehonoreerde projecten

Living Lab Ooijpolder: opschalen van een succesvol socio-ecologisch experiment voor biodiversiteitsherstel

De Ooijpolderregio in het rivierengebied is een voorbeeld van een landschap waar natuurlijke elementen al gedeeltelijk zijn hersteld. Dit NWA Living Lab project onderzoekt de achterliggende processen die verantwoordelijk zijn voor de verkregen resultaten en begeleidt nieuwe initiatieven gericht op bestendiging en opschaling van de regionale successen.

Living Lab Alblasserwaard: naar een biodiverse, productieve, leefbare waard

Het Nederlandse veenweidegebied is de meeste biodiversiteit kwijtgeraakt. Dit project gaat de negatieve trend omkeren door te onderzoeken welke beheermaatregelen biodiversiteit versterken, hoe deze onderdeel kunnen worden van verdienmodellen (boeren, overheden, NGOs) en hoe boeren en andere partijen in beweging kunnen komen om biodiversiteit te versterken.

Living Lab B7: met Boeren, Bewoners, Bezoekers en Beleidsmakers werken aan een Betere Biodiversiteit in de Bollenstreek

Het doel van Living Lab B7 laat zich het beste samenvatten als het aanleveren van inzichten en KPI’s aan Greenport Duin- en Bollenstreek, Nationaal Park Hollandse Duinen en het Deltaplan Biodiversiteitsherstel om op lokale, regionale en nationale schaal bij te dragen aan de praktijk van biodiversiteitsherstel in landelijk gebied


Nationale Wetenschapsagenda

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert NWO sinds 2018 onderzoek in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het doel van het onderzoek in de NWA is een positieve, structurele bijdrage leveren aan de kennismaatschappij van morgen, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Hier wordt onder andere invulling aan gegeven via thematische programmering in samenwerking met ministeries.

Het doel van de thematische NWA-programma’s, waarin wordt samengewerkt met ministeries, is om antwoorden te vinden op actuele maatschappelijke vragen.

Bron: NWO