Vooraankondiging start programma Kennis en Innovatieconvenant (KIC)

25 juni 2020

In juli 2020 starten zeven NWO-programma’s die vallen binnen het Kennis en Innovatieconvenant 2020-2023. Het betreffen uiteenlopende onderwerpen waarbij op interdisciplinaire wijze publieke en private partijen met onderzoekers samenwerken aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen, zoals energietransitie, dementie en waterbeheer.

Met meer dan 100 miljoen per jaar zet NWO zich in op gerichte en grootschalige onderzoeksprogramma’s. Dit gaat via een afgestemd instrumentarium, gericht op verschillende samenwerkingsvormen. Dit zorgt voor grotere kans op innovatie en impact van het onderzoek.

De missiegedreven calls die in juli openen zijn één van de financieringsvormen binnen het KIC, daarnaast starten in het najaar ook partnerschappen, strategische samenwerkingsvormen en praktijkgerichte instrumenten. NWO roept onderzoekers en partners op zich voor te bereiden. Houd de berichtgeving via nwo.nl/kic, @NWOnieuws en LinkedIn in de gaten!

Missiegedreven onderzoekprogramma’s

NWO ontwikkelt gedurende het jaar een beperkt aantal grote thematische calls met een omvang tussen de 5 en 15 miljoen euro, de zogenaamde missiegedreven programma’s. De onderwerpkeuze wordt namelijk bepaald op basis van geprioriteerde onderwerpen (missies) uit de door de topsectoren vastgesteld Kennis en Innovatieagenda’s (KIA’s). Onderzoekers dienen voorstellen in voor samenwerkingsprojecten, met een budget van 750.000 euro tot 4 miljoen euro per voorstel. Per call wordt een cofinancieringspercentage ingesteld.

In de maand juli start NWO met volgende programma’s binnen Kennis en Innovatieconvenant:

Sleuteltechnologieën

Sleuteltechnologieën is een verzamelterm voor technologieën van de ‘toekomst’. Ze zetten een ideeën over wat mogelijk werd geacht overboord en hebben het potentieel om tot baanbrekende innovaties te leiden. Zo zal kunstmatige intelligentie de manier waarop we werken veranderen en behandelen we door nanomedicijnen patiënten op nieuwe manieren. De call ‘Sleuteltechnologieën’ stimuleert:
1.    de ontwikkeling van wetenschappelijk excellente kennis en hieruit voor het bedrijfsleven en de maatschappij relevante nieuwe technologie via een multidisciplinaire aanpak;
2.    het opbouwen van intensieve en duurzame samenwerkingsrelaties binnen consortia tussen kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties;
3.    het creëren van meer focus en massa (coherentie) in het onderzoek op voor Nederland relevante thematische gebieden en sleuteltechnologieën om sterke internationaal onderscheidende posities in het Nederlandse bedrijfsleven en de kennisinfrastructuur te creëren; en
4.    het bevorderen van het valoriseren van de ontwikkelde kennis door (eind)gebruikers.

Opening call for proposals: juli 2020
Beoogde deadline vooraanmelding: niet eerder dan januari 2021
Bijdrage NWO: 11 miljoen euro
Projectgrootte (inclusief cofinanciering): 750.000 euro – 2,5 miljoen euro

Circulariteit voor wind en zon

Meer energie opbrengst door lagere kosten van wind- en zonne-energie, daar draait het om in dit onderzoeksprogramma. Gedacht moet worden aan onderzoek naar nieuwe (circulaire) materialen, innovatieve apparatuur, processen en ontwerpen voor productie-installaties. De thema’s efficiëntie en circulariteit staan hierbij centraal.

Opening call for proposals: juli 2020
deadline vooraanmeldingen: niet eerder dan januari 2021
Bijdrage NWO: 5 miljoen euro
Projectgrootte (inclusief cofinanciering): 750.000 – 1,5 miljoen euro

Circulariteit

Innovatie speelt een belangrijke rol voor het behalen van Nederlandse klimaatakkoord, omdat nog niet alle oplossingen die nodig zijn voor het halen van de doelen beschikbaar zijn. Twee belangrijke sectoren hierbij zijn de industrie en de agri-food sector. Dit programma stimuleert interdisciplinair onderzoek om de transitie naar een circulair koolstofsysteem te stimuleren. Dit omvat de gehele waardeketen: grondstoffen, productie, het (her)gebruik van halffabricaten, producten en koolstof in de afvalfase. Participatie van burgers en bedrijven is essentieel voor het succes van de transitie. De uitdaging ligt hierbij in het integreren van maatschappelijke en technisch-wetenschappelijke innovaties over de gehele keten.

Opening call for proposals: juli 2020
Deadline vooraanmeldingen: niet eerder dan januari 2021
Bijdrage NWO: 5 miljoen euro
Projectgrootte (inclusief cofinanciering): 750.000 – 1,5 miljoen euro

Aquatische Voedselproductie

In de komende jaren zal een groot deel van de Nederlandse Noordzee veranderen qua gebruik en inrichting. Tegelijkertijd zal de vraag om duurzaam geproduceerd voedsel, met name eiwit, en biogene grondstoffen toenemen. Dit vraagt om de verbinding van zowel biologische, maritieme, economische en maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot de ontwikkeling van kennis over duurzame mari- en aquacultuur in de Noordzee en estuaria. De focus ligt hierbij op een duurzame aanpak van de kweek en veredeling van zeewier en schaal- en schelpdieren en de ontwikkeling van kweek- en verwerkingsfaciliteiten met aandacht voor het ecosysteem, de biodiversiteit en multifunctioneel gebruik van het water. Met deze call wil NWO onderzoeksprojecten financieren die deze uitdagingen op een interdisciplinaire manier aanpakken. Waar mogelijk wordt de aansluiting gezocht bij bestaande initiatieven.

Opening call for proposals: juli 2020
Deadline vooraanmeldingen: niet eerder dan januari 2021
Bijdrage NWO: 5 miljoen euro
Projectgrootte (inclusief cofinanciering): 1 – 1,5 miljoen euro

Klimaatrobuuste productiesystemen en waterbeheer

Door klimaatverandering krijgt Nederland steeds vaker te maken met lange perioden van droogte en met perioden met veel neerslag in korte tijd. Dit heeft grote gevolgen voor de land- en tuinbouw. De effecten en mogelijkheden voor oplossingen zijn afhankelijk van het lokale bodem- en watersysteem en kunnen daarom per regio sterk verschillen. Nederland staat voor de uitdaging om klimaatrobuuste land- en tuinbouwproductiesystemen in samenhang met (innovaties in) het watersysteembeheer te ontwikkelen. Daarbij zullen de maatschappelijke aspecten van beoogde innovaties meegenomen moeten worden.
Met deze call wil NWO onderzoeksprojecten financieren die deze vraagstukken op een interdisciplinaire wijze aanpakken.

Opening call for proposals: juli 2020
Deadline: niet eerder dan januari 2021
Bijdrage NWO: 6 miljoen euro
Projectgrootte (inclusief cofinanciering): 1 – 1,5 miljoen euro

Leefstijl en leefomgeving

Het doel van de call is om met onderzoek een bijdrage te leveren aan een structurele verbetering van de kansengelijkheid om in goede gezondheid te leven. De call richt zich op (door)ontwikkeling en toepassing van duurzame innovatieve preventieve interventies gericht op zowel de leefstijl als de leefomgeving. Deze succesvolle innovaties zijn gebaseerd op eerder opgedane resultaten en worden binnen deze call verder versterkt door de inzet van artificiële intelligentie (AI) en learning communities. De uitkomsten dragen bij aan het streven om in 2040 de ziektelast als gevolg van een ongezonde leefstijl en leefomgeving te reduceren met 30% ten opzichte van 2020.

Opening call for proposals: juli 2020
Deadline: niet eerder dan januari 2021
Bijdrage NWO: 6,6 miljoen euro
Projectgrootte (inclusief cofinanciering): 3,2 - 3,4 miljoen euro

Mensen met dementie

Deze call levert een bijdrage aan de missiedoelstelling dat in 2030 de kwaliteit van leven van mensen met dementie met 25% is toegenomen. Het gaat om onderzoek dat zich met name richt op: mechanisme(n) van initiatie; preventie van dementie en bijbehorende gevolgen; genezing van dementie; verhogen en/of behouden van de ervaren kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers; en de bijdrage hieraan door het formele zorgsysteem al dan niet met behulp van technologie te versterken.
In de call wordt gefocust op twee interdisciplinaire onderzoekslijnen waarin voor beide lijnen verbinding wordt gelegd met de sleuteltechnologie artificiële intelligentie (AI):
1.    Mechanistisch onderzoek, uitmondend in kwalitatief hoogwaardige diagnostiek, prognostiek en interventies;
2.    Onderzoek naar psychosociale interventies gericht op gepersonaliseerd zelf- en samenmanagement en op bruikbare technologie voor mensen met dementie en hun (in)formele zorgverleners.

Opening call for proposals: juli 2020
Deadline: niet eerder dan januari 2021
Bijdrage NWO: 6 miljoen
Projectgrootte (inclusief cofinanciering): 2,9 – 3,1 miljoen euro (een per onderzoekslijn)

Overige financieringsinstrumenten

Missiegedreven calls

Voor het najaar 2020 staan volgende missiegedreven calls gepland:
•    Veiligheid
•    Maatschappelijke verdienvermogen
•    Human Capital
•    Maatschappelijke acceptatie, inbedding en sociale innovatie

Partnerschappen

Voor Partnerschappen is een partnerschaploket geopend om mogelijkheden te bespreken.
Lees hier meer over Partnerschappen.

Langetermijnprogramma’s (LTP)

Voor Langetermijnprojecten (LTP) met looptijd van maximaal 10 jaar wordt call for proposals (vooraanmeldingen) in september 2020 verwacht.
Lees hier meer over LTP’s.

Houd de berichtgeving via nwo.nl/kic, @NWOnieuws en LinkedIn in de gaten!

Onderzoek brengt oplossingen dichterbij

Klimaatverandering, cybersecurity, vergrijzing: onze samenleving staat voor een aantal grote uitdagingen. Deze uitdagingen vragen om baanbrekende innovatieve oplossingen met impact. Dit biedt economische kansen voor publieke en private partijen om samen innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken. De inbreng hierbij van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek is hierbij onmisbaar. Naast maatschappelijke impact wordt ook gestuurd op economische en wetenschappelijk eimpact.

NWO zet hierbij in op programma’s van aanzienlijke omvang zodat echt een verschil kan worden gemaakt. Om de gestelde uitdagingen te halen, initieert NWO samenwerkingen, legt verbindingen tussen wetenschappers, private en publieke partijen en stimuleert NWO het verkennen van nieuwe wegen. Door de verschillende partijen bij elkaar te brengen, ontstaan nieuwe consortia en innovatief onderzoek. In de visie van NWO zijn de kansen op de beoogde veranderingen en de impact ervan het grootst als ingezet wordt op interdisciplinair onderzoek waarbij samenwerking wordt gezocht met relevante kennisinstellingen, publieke en private partners, inclusief het midden- en kleinbedrijf. Partners dragen substantieel bij in het onderzoek in geld (in cash) en ondersteuning (in kind).

NWO en KIC

Jaarlijks stelt NWO ruim 100 miljoen euro beschikbaar voor fundamenteel en praktijkgericht onderzoek, uitgevoerd door wetenschappers in samenwerking met bedrijven. De financiële bijdrage van NWO is vastgelegd in het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023, waarin kennisinstellingen, bedrijfsleven, overheden en andere publieke partijen gezamenlijk investeren in innovatie. Deze financiering sluit aan bij het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van het kabinet.

Bron: NWO