Richtlijnen voor lopend onderzoek dat gehinderd wordt door de coronacrisis

4 juni 2020

De omvang en de impact van de coronacrisis worden steeds meer voelbaar. Ook de wetenschap is volop getroffen: onderzoeken lopen vertraging op vanwege het sluiten van gebouwen, laboratoria zijn beperkt toegankelijk, het werven van personeel is moeilijker, reizen gaan niet door… om maar een paar voorbeelden te noemen. NWO is zich er bewust van dat deze ongekende crisis ook ongekende situaties met zich meebrengt, met nieuwe vragen en uitdagingen die per onderzoeksproject verschillen.

We willen ons daarom zo flexibel mogelijk inzetten om samen met onderzoekers tot passende oplossingen te komen. Voorop staat dat NWO-gefinancierd onderzoek dat vertraging en hinder ondervindt van de crisis, zoveel mogelijk afgemaakt moet kunnen worden. Om houvast te bieden maakt NWO nu richtlijnen bekend die ze zal hanteren bij wijzigingen van lopend NWO-onderzoek dat door de crisis vertraging oploopt.

Richtlijnen ten opzichte van lopend NWO-onderzoek

De richtlijnen voor lopend onderzoek dat hinder ondervindt van de crisis hebben vier uitgangspunten:

  • Verlenging van de starttermijn:

Onderzoekers krijgen meer tijd om hun project op te starten. Projecten waarvan de starttermijn vóór 31-12-2020 zou verlopen krijgen nu allemaal een automatische verlenging van de starttermijn tot 31-12-2020. Verdere verlenging is mogelijk op verzoek van de projectleider, tot maximaal datgene dat regulier is toegestaan, plus drie maanden (zes maanden voor projecten met een consortium en/of cofinanciering).

  • Vier maanden uitstel voor alle deadlines voor rapportages bij lopend onderzoek:

NWO zal verzoeken van projectleiders om uitstel voor het indienen van een tussen- of eindrapportage honoreren. Dit vereist wel dat de projectleider daartoe een verzoek indient bij NWO.

  • Aanpassingen binnen de kaders en budget van lopend onderzoek:

NWO zal verzoeken tot wijziging van het onderzoeksplan, verlenging van het project en/of budgetverschuivingen zoveel mogelijk tegemoet komen. Voorwaarde hierbij is dat deze verzoeken erop gericht zijn het project af te maken binnen de inhoudelijke kaders en het budget van het onderzoeksproject en dat de aangestelde promovendi onderzoek doen dat leidt tot een proefschrift. 

  • Problemen met niet geleverde cofinanciering direct aan NWO melden:

Wanneer partners in samenwerkingsprojecten door de coronacrisis de beoogde co- of medefinanciering (cash en in-kind) niet zoals oorspronkelijk beoogd kunnen leveren, dient dit zo snel mogelijk door de projectleider aan NWO gemeld te worden om passende maatregelen te kunnen treffen. Het uitgangspunt hierbij is wel dat een toezegging van cofinanciering niet vrijblijvend is.

Lees hier de gehele richtlijnen met meer toelichting over bovenstaande punten.


Overige NWO-maatregelen

Bovenstaande richtlijnen zijn aanvullend op de eerder aangekondigde maatregelen die NWO heeft getroffen vanwege de coronacrisis. Begin april maakte NWO bekend 13 miljoen euro beschikbaar te stellen voor Corona gerelateerd onderzoek. Via haar Regieorgaan SIA stelt NWO ook eenmalig 10 miljoen euro beschikbaar voor de hogescholen, zie ook Impuls 2020, teneinde de onderzoeksinfrastructuur voor het praktijkgericht onderzoek in stand te houden. Naast deze urgente eenmalige investeringen staat NWO nu voor de uitdaging om zo snel als mogelijk de reguliere financiering van onderzoek via de tweede geldstroom weer op niveau te krijgen. Dit is belangrijk om te voorkomen dat de Nederlandse kennis infrastructuur  nog meer schade oploopt door de coronacrisis.

Hieronder volgt een overzicht van alle maatregelen tot op heden die NWO al heeft getroffen. Uitgebreidere toelichting over deze maatregelen zijn hier terug te lezen.

Hervatten gepauzeerde calls en nieuwe calls in 2020

Voor de hervatte calls die gepauzeerd waren en voor nieuwe calls in 2020 gelden de volgende uitgangspunten:

  • Sluiting nietcomplexe rondes (d.w.z. zonder consortiumvorming of cofinanciering):

De rondes die vanwege de contactbeperkende maatregelen waren gepauzeerd worden nu hervat. Om alle onderzoekers voldoende gelegenheid gegeven om in te dienen zullen niet-complexe rondes minstens vier maanden gepubliceerd zijn geweest voor sluiting en zal de definitieve sluitingsdatum minstens twee maanden voor sluiting worden gecommuniceerd.

  • Sluiting complexe rondes:

Omdat consortiumvorming moeilijk is in deze situatie krijgen aanvragers daar meer tijd voor. Gepauzeerde complexe instrumenten zullen minimaal zes maanden gepubliceerd zijn geweest voor sluiting; de definitieve sluitingsdatum zal twee maanden voor sluiting worden gecommuniceerd.

  • Online interviews:

Voor hervatte calls die in de interviewfase zitten, zal NWO online interviews houden. Daartoe heeft NWO een protocol ontwikkeld en getest.

In de loop van juni publiceert NWO een planning van instrumenten voor de rest van het jaar, met inachtneming van deze uitgangspunten. In de planning houden wij zoveel als mogelijk rekening met de zomerperiode en voorkomen wij waar mogelijk dat deadlines van instrumenten met eenzelfde doelgroep te dicht bij elkaar komen te liggen.

Bron: NWO