NWO Partnerschappenloket geopend

25 juni 2020

Publieke en/of private partijen die zelf vraaggedreven onderzoek met impact willen initiëren met ondersteuning van NWO kunnen terecht bij het KIC- programma voor Partnerschappen. Deze vorm van samenwerking met NWO bevordert zowel economische als maatschappelijke impact.

Een Partnerschap kent een typische omvang van drie tot tien miljoen euro en wordt in gelijke delen door NWO en de partner(s) gefinancierd, met een minimale bijdrage van 30% door private partijen. Per jaar heeft NWO middelen beschikbaar voor 2 à 3 vraaggedreven Partnerschappen met partners waaraan NWO 1,5 tot 5 miljoen euro bijdraagt.

Om de mogelijkheden te verkennen opent NWO een Partnerschappenloket waar geïnteresseerden terecht kunnen. Private en/of publieke partijen leggen hun kennis- en/of ontwikkelvragen voor de wetenschap voor bij het Partnerschappenloket en geven aan hoeveel financiële middelen zij hierin zelf kunnen investeren. Na consultatie met de partijen maakt NWO vervolgens een keuze voor welke Partnerschappen zij financiële middelen beschikbaar stelt. Dat doet zij onder andere op basis van verwachte impact (economisch, maatschappelijk en wetenschappelijk), aansluiting bij de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s), en de doelstellingen van het beoogde vraaggedreven Partnerschap.
Als wordt overgegaan tot een Partnerschap wordt een partnerschapovereenkomst opgesteld en werkt NWO, in samenspraak met de partner(s) en binnen de NWO kaders en richtlijnen, een thematische call voor projectvoorstellen uit. De kennis- en/of ontwikkelvraag van de partner(s) staat hierin centraal. NWO zal de beoordelingsprocedure uitvoeren en het vraaggedreven Partnerschap en de daarbinnen gehonoreerde projecten begeleiden en monitoren.

Partnerschaploket

Heeft u interesse in een Partnerschap en wilt u van gedachte wisselen over de mogelijkheden? Neemt u dan contact op met onderstaande contactpersonen voor een vrijblijvend gesprek.

Dr. ir. Gerdine Stout
Annemarie Penders, MSc
kic-partnerschappen@nwo.nl

We vragen voorafgaand wel enige informatie met ons te delen om u goed van dienst te kunnen zijn:
- naam partner
- telefoonnummer en e-mail van contactpersoon
- het onderwerp voor het Partnerschap

Let op: voor consortia van kennisinstellingen en publieke/private partners met een voorstel voor een partnerschap is een apart financieringsinstrument in ontwikkeling: Vraaggedreven Partnerschappen voor Consortia. Meer informatie hierover volgt in aanloop naar september.

In onderstaande document staat meer informatie over de procedure die NWO volgt. Het bijgevoegde (specimen) formulier is toegevoegd ter illustratie van wat NWO en de partner in de eerste fase zullen uitwerken.KIC en NWO

Het Partnerschapprogramma maakt onderdeel uit van de financieringslijn Kennis- en Innovatieconvenant 2020-2023 (KIC). NWO stelt hiermee jaarlijks ruim 100 miljoen euro beschikbaar voor fundamenteel en praktijkgericht onderzoek naar innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken uitgevoerd door wetenschappers in samenwerking met bedrijven. In de visie van NWO zijn de kansen op de beoogde innovatie en de impact ervan het grootst als ingezet wordt op interdisciplinair onderzoek waarbij samenwerking wordt gezocht met relevante kennisinstellingen, publieke en private partners, inclusief het midden- en kleinbedrijf. NWO zet in op grote programma’s zodat echt het verschil kan worden gemaakt.

Het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 beschrijft hoe kennisinstellingen, bedrijfsleven, overheden en andere publieke partijen gezamenlijk investeren in innovatie. Deze financiering sluit aan bij het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van het kabinet.


Bron: NWO

Contact

Dr. ir. Gerdine Stout (Programmamedewerker) Dr. ir. Gerdine Stout (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001325 kic-partnerschappen@nwo.nl

Contact

Annemarie Penders, MSc. (Programmamedewerker) Annemarie Penders, MSc. (Programmamedewerker) +31 (0)70 3495043 kic-partnerschappen@nwo.nl