Adviesstructuur NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen: samenstelling SGW-tafels

20 maart 2020

Het NWO-domeinbestuur voor de sociale en geesteswetenschappen (SGW) wil een duurzame samenwerking aangaan met de SGW-onderzoeksachterban om het beleid van NWO vorm te geven. De wens hiertoe is tevens geuit door sociale en geesteswetenschappers zelf. Om het gesprek met het veld gestructureerd plaats te laten vinden richt het domeinbestuur ‘SGW-tafels’ in. De samenstelling van deze tafels is inmiddels bekend; de voorzitters en leden zijn geselecteerd uit een groot aantal belangstellenden vanuit de volle breedte van de sociale en geesteswetenschappen.

De samenstelling

Er komen zes SGW-tafels, die elk gaan optreden namens een cluster van wetenschappelijke disciplines binnen de sociale en geesteswetenschappen. De indeling is als volgt:

  • Tafel Cultuur & taalwetenschappen
  • Tafel Economie & Bedrijfskunde
  • Tafel Filosofie, historische en religiewetenschappen
  • Tafel Gedrag & Onderwijs
  • Tafel Recht & Bestuur
  • Tafel Sociale wetenschappen

Doel, indeling en werkwijze SGW-tafels

Het doel van de tafels zal zijn om het SGW-domeinbestuur op basis van wensen en behoeften uit de onderzoeksachterban te adviseren over beleid, programmering in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda, het missiegedreven innovatiebeleid en NWO-procedures. Elke adviestafel zal bestaan uit twaalf onderzoekers, inclusief de voorzitters. Het streven is dat de tafels, voor zo ver mogelijk, samen een afspiegeling vormen van het SGW-onderzoeksveld. De tafels zullen plusminus viermaal per jaar bij elkaar komen en kunnen tussentijds via de mail of telefonisch contact hebben. Belangstellenden die niet zijn geselecteerd voor het lidmaatschap zijn, indien zij dit wensen, van harte uitgenodigd betrokken te blijven bij de tafels. Over de manier waarop dat kan gebeuren, overleggen de tafels zelf.

Contact

Contactpersonen voor de SGW-tafels zijn Janneke van Kersen en Mariël Schweizer. Zij zijn per mail bereikbaar via NWO-SGWtafels@nwo.nl, en telefonisch via 070 3494572 (Janneke) of 070 344 09 39 (Mariël).

Bron: NWO