Aankondiging JPICH-call ‘Cultural Heritage, Identities & Perspectives: Responding to Changing Societies’

Voorziene deadline - 22 september 2020

31 maart 2020

In het kader van het Joint Programming Initiative for Cultural Heritage and Global Change (JPICH) is de call ‘Cultural Heritage, Identities & Perspectives: Responding to Changing Societies (CHIP)’ ontwikkeld. Gezien de omstandigheden is de verwachting dat de deadline voor de call 22 september 2020 is. Wetenschappers worden uitgenodigd onderzoeksvoorstellen over de rol van erfgoed in de samenleving vanuit verschillende (inter)nationale perspectieven en waardesystemen in te dienen. Hierbij valt te denken aan vragen als welke rol erfgoed speelt in de vorming van identiteiten, hoe instellingen op een inclusieve wijze erfgoed kunnen beheren, en in hoeverre digitalisering bijdraagt aan betekenisvolle toegang tot erfgoed. Het gaat om ketenbreed en interdisciplinair onderzoek dat opgezet en uitgevoerd wordt door transnationale consortia.

De JPICH-call ‘Cultural Heritage, Identities & Perspectives: Responding to Changing Societies’ gaat in op de rol van erfgoed in de samenleving vanuit verschillende (inter)nationale perspectieven en waardesystemen. Bijvoorbeeld: welke rol speelt erfgoed in de vorming van identiteiten? Hoe kunnen instellingen op een inclusieve wijze erfgoed beheren? (Shutterstock)

E-mailgroep

Gezien de globale ontwikkelingen en de impact daarvan voor samenwerking in onderzoek willen we hulp bieden om met mogelijk geïnteresseerde partners in contact te komen. Daarvoor is een e-mailgroep (genaamd JPICH-CHIP) opgericht, waarin ideeën voor onderzoeksvoorstellen gedeeld kunnen worden. Gebruikmaken van deze dienst kan door in te schrijven via deze link. De e-mailgroep is een initiatief van de Arts and Humanities Research Council (AHRC) in Groot-Brittannië.

5 onderwerpen

Aanvragers worden aangemoedigd om discipline-overstijgend samen te werken en zodoende kennis en expertise uit de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen, kunsten, technische en/of exacte wetenschappen te combineren. Interdisciplinaire uitwisseling is noodzakelijk voor vernieuwend onderzoek naar cultureel erfgoed.

In de call zijn vijf onderwerpen benoemd. Aanvragers worden nadrukkelijk uitgenodigd in de onderzoeksvoorstellen meerdere onderwerpen te combineren.

De onderwerpen zijn:

 • heroverwegen van de impliciete rol van cultureel erfgoed in de samenleving;
 • perspectieven op en constructies van cultureel erfgoed;
 • managementbenaderingen voor cultureel erfgoed: co-creatie, verbindende gemeenschappen en duurzame ontwikkelingsdoelen;
 • innovatieve en inclusieve (digitale) toegang tot cultureel erfgoed;
 • impact van cultureel erfgoed: culturele, economische, gebruikers-, publieke en sociale waarden.

De voorziene deadline van de JPICH-call is 22 september 2020 (beeld: Shutterstock)

Budget en deelnemende landen

NWO stelt voor in het Koninkrijk der Nederlanden gevestigde onderzoekers € 750.000,- van de in totaal
€ 6.130.081,- beschikbaar. Onderzoekers werkzaam in Bulgarije, Estland, Frankrijk, Griekenland, het Koninkrijk der Nederlanden, Letland, Litouwen, Noorwegen, Polen, Portugal, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden kunnen gezamenlijk een aanvraag indienen.

Ontvankelijkheidscriteria

De belangrijkste ontvankelijkheidscriteria van de call zijn:

 • De duur van de projecten is maximaal 36 maanden.
 • Alle projectvoorstellen bevatten ten minste drie onderzoeksteams die in aanmerking komen voor financiering door de aan deze call deelnemende landen en onderdeel zijn van een instituut dat hiervoor in aanmerking komt.
 • Het maximaal aantal deelnemende teams per projectvoorstel is vijf.
 • Er moet tenminste één stakeholder als Associate Partner betrokken zijn om de impact en maatschappelijke ondersteuning van het project te versterken.
 • Aanvragen dienen te voldoen aan de ontvankelijkheidscriteria voor de nationale onderzoeksteams in de transnationale onderzoeksconsortia en mogen de hiervoor vastgestelde maximaal aan te vragen budgetten niet overschrijden.
 • Alle voorstellen, inclusief verplichte documenten, moeten in het Engels worden ingediend.

Over JPI Cultural Heritage & Global Change

Deze call is onderdeel van een ‘roadmap for calls’ van het JPICH voor de periode 2017-2020. Eerder organiseerde het JPICH in dit kader onderzoekscalls over digitaal erfgoed (2017), erfgoed in veranderende leefomgevingen (2018), en conservering, bescherming en gebruik van erfgoed (2019).

Sinds 2010 stemmen achttien landen binnen het JPICH in wisselende samenstelling hun onderzoeksprogramma’s op elkaar af en zijn er negenenveertig onderzoeksprojecten naar cultureel erfgoed van start gegaan. Zesentwintig hiervan zijn inmiddels afgerond. Deze afgeronde projecten zijn gefinancierd uit de eerste twee JPICH-calls: de JHEP Pilot Call (2013) en de Heritage Plus Joint Call (2014).

Voor het Koninkrijk der Nederlanden nemen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en NWO aan het JPICH deel. Gezamenlijk dragen NWO en RCE bij aan de organisatie, strategie en werkwijze van het JPICH.

Links & documenten

Bron: NWO