Vooraankondiging Science Diplomacy Fund – Call for Ideas

23 december 2019

NWO start een nieuw fonds waarmee activiteiten op het terrein van science diplomacy zullen worden georganiseerd met landen waarmee Nederland zijn diplomatieke betrekkingen wil intensiveren. In januari 2020 zal een eerste call for ideas worden gepubliceerd.

Binnen het Science Diplomacy Fund is voor deze call 150.000 euro beschikbaar en kunnen voorstellen worden ingediend tot een maximum van 20.000 euro. Aanvragers moeten verbonden zijn aan een Nederlandse kennisinstelling.

Mogelijke partnerlanden

Binnen het Science Diplomacy Fund wordt er voor twee landen specifiek budget gereserveerd: Turkije en Rusland. Het overige budget zal beschikbaar worden gesteld voor science diplomacy activiteiten in andere landen buiten Europa, waarbij voorrang wordt gegeven aan landen waarmee NWO bilaterale onderzoeksprogramma’s uitvoert in het kader van het Merian Fund: Brazilië, China, India, Indonesië en Zuid Afrika.

Activiteiten

De activiteiten die uit het SDF gefinancierd worden zijn ‘science for diplomacy’ activiteiten: wetenschappelijke activiteiten die positief bijdragen aan de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en een partnerland. Activiteiten moeten ook bijdragen aan de zichtbaarheid en internationale positionering van de Nederlandse wetenschap. Mogelijke activiteiten zijn wetenschappelijke seminars/workshops of seminars/workshops op het snijvlak van beleid en wetenschap op onderwerpen die bijdragen aan het verbeteren van de bilaterale betrekkingen tussen Nederland en het partnerland.

Implementatie van NWO-strategie

De oprichting van het Science Diplomacy Fund (SDF) is een verdere uitwerking van de NWO-strategie 2019-2022 ‘Verbinden van wetenschap en samenleving’, waarin NWO aankondigde bezoekersbeurzen en andere instrumenten strategischer te gaan inzetten.

Bron: NWO