Nieuwe NWA call for proposals: Ideeëngenerator voor creatieve en innovatieve ideeën in kleine projecten

19 december 2019

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) heeft de tweede call for proposals van de Ideeëngenerator gepubliceerd. NWA stelt in deze ronde twee miljoen euro beschikbaar waarmee onderzoekers uit de totale kennisketen creatieve en innovatieve ideeën kunnen uitwerken. De projecten hebben een maximale omvang van 50.000 euro.

De deadline voor het indienen van uitgewerkte voorstellen is 27 februari 2020. Er is geen sprake van een fase van vooraanmeldingen of andere intentieverklaringen.

Met het laagdrempelige financieringsinstrument Ideeëngenerator wil de Nationale Wetenschapsagenda meer ruimte bieden aan kleinschalige, risicovolle onderzoeksprojecten. Geïnteresseerde onderzoekers kunnen via de Ideeëngenerator prille onderzoeksideeën verder ontwikkelen met uiteenlopende partijen in de samenleving.

Na de eerste ronde toekenningen van de Ideeëngenerator is het financieringsinstrument geëvalueerd. Uit deze evaluatie zijn veranderingen voortgekomen. NWO zal in deze tweede ronde

  • van aanvragen bekijken of zij passen binnen het NWA-programma.
  • de NWA-routes in vijf clusters bundelen om aanvragen wel interdisciplinair, maar ook beter vergelijkbaar te kunnen beoordelen.
  • het beschikbare budget over deze vijf clusters verdelen om spreiding te garanderen.
  • verbeteringen hanteren om de genderbalans in toekenningen te verbeteren. Zo is het taalgebruik in de calltekst genderneutraal, is er een ex-aequoregeling in het voordeel van vrouwen en is de beoordeling anoniem, ter voorkoming van onbewuste bias.

Ook nieuw in deze ronde is dat aanvragers elkaar zullen beoordelen. NWO acht het van belang dat de procedure van de Ideeëngenerator kort en efficiënt is; des te eerder kunnen de projectleiders aan de slag. Immers, het gaat om aanvragen van budgettair beperkte omvang, waarvoor een bij NWO gebruikelijk beoordelingsproces veel tijdsinspanning en menskracht zou vergen.

Tevens creëert gezamenlijke beoordeling onder aanvragers betrokkenheid bij het proces. Binnen de clusters van NWA-routes bestaat onder aanvragers waardevolle gebundelde expertise, die NWO op deze manier ten volle benut in het beoordelingsproces.

Onderlinge beoordeling zoals in deze ronde is niet nieuw bij NWO, in het kader van vernieuwende methodes van beoordelen waarnaar NWO op zoek is. Een pilot bij het financieringsinstrument NWO Open Competitie ENW-XS – voor projecten met een eveneens relatief kleine omvang – heeft positieve ervaringen opgeleverd


Over de Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) beschrijft brede, uitdagende onderwerpen die om een nationale aanpak vragen en waarmee Nederlands onderzoek de samenleving en de kenniseconomie kan versterken. De NWA is door een innovatief proces met de inbreng van burgers en wetenschappers tot stand gekomen. De NWA is ván en vóór iedereen; de implementatie ervan kan daarom niet anders dan met elkaar! In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert NWO sinds 2018 interdisciplinair, kennisketenbreed onderzoek in het kader van de NWA, onder andere via thematische programmering. Het doel van de thematische NWA-programma’s, waarin wordt samengewerkt met ministeries, is om antwoorden te vinden op actuele maatschappelijke vragen.

Bron: NWO