Drie toekenningen voor grensverleggend onderzoek land- en tuinbouw

11 december 2019

Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen heeft groen licht gegeven voor de financiering van drie nieuwe projecten in land- en tuinbouw.

In de call ‘Groen III - Een circulair landbouwsysteem in Nederland: van wens naar werkelijkheid’ staat onderzoek centraal dat bijdraagt aan een radicale verandering van het huidige landbouwsysteem. De financiële bijdrage van NWO-zijde is 2,7 miljoen euro. Groen III heeft een PPS opzet met matching van ten minste één private partij.

Kringlooplandbouw in Noord-Nederland: uitdagende toekomstbeelden en bijbehorende handelingsperspectieven.
prof. dr. Imke de Boer, Wageningen University & Research
Kringlooplandbouw wordt alom gezien als een wenkend perspectief voor een duurzaam voedselsysteem. Ondanks overeenstemming over de principes van kringlooplandbouw, is de weg ernaartoe nog onduidelijk. Dit project heeft als doel om transitiepaden te ontwikkelen, waarin uitdagende circulaire toekomstbeelden worden gekoppeld aan concrete handelingsperspectieven voor alle actoren. In de regio Noord-Nederland wordt een living lab gecreëerd waarin een interdisciplinair onderzoeksteam samenwerkt met betrokken publieke en private stakeholders. Het onderzoek combineert geïntegreerde analyses van biomassa- en nutriëntenstromen en kwantitatieve scenario’s met innovatieve productiesystemen, nieuwe verdienmodellen en interventies voor het opschalen, verbreden en verdiepen van kleine-radicale veranderingen (small-wins aanpak).

Circulaire landbouw en gezondheidsrisico’s
Prof. dr. Bas Zwaan, Wageningen University & Research
Circulaire landbouw staat voor het efficiënt hergebruiken van resten zoals plantaardig materiaal, compost en mest. Deze materialen bevatten echter ook chemicaliën zoals antischimmelmiddelen die in deze reststromen worden geconcentreerd en een gezondheidsrisico vormen voor plant, dier en mens. Dit project onderzoekt de resistentie van de schimmel Aspergillus fumigatus voor landbouwantischimmelmiddelen (azolen) die onder andere ontstaat in reststromen van de bloembollenindustrie. Deze schimmel veroorzaakt dodelijke menselijke longinfecties als de schimmel resistent is voor azolen. De opgedane kennis wordt gebruikt om de gezondheidsrisico’s van circulariteit te schatten en om circulaire landbouw zo te ontwerpen dat zulke risico’s in de toekomst worden vermeden.

De ruimtelijke ordening van kringlooplandbouw
Prof. Dr. Martha Bakker, Wageningen University & Research
Onderzoekers en beleidsmakers laten de ruimtelijke dimensie van hun plannen voor kringlooplandbouw vaak onderbelicht. Dit bemoeilijkt de implementatie, en het kan er zelfs voor zorgen dat veel ideeën in de kiem worden gesmoord. Het project Spatial PLanning for ENvironmentally DIverse cIrcular Development (SPLENDID) onderzoekt de mogelijkheden van een optimale samenstelling en inrichting van afgebakende landbouwgebieden. Het startpunt is dat kringlooplandbouw op allerlei manieren gerealiseerd kan worden, en dat juist deze diversiteit kan bijdragen aan het succes. Deze ruimtelijke insteek stelt boerenbedrijven in staat om kringlopen te sluiten en ecosysteemdiensten te leveren, zoals dierenwelzijn, behoud van biodiversiteit en kwaliteit van landschap en water.

Bron: NWO