Vijf grote interdisciplinaire consortia versterken kennis en innovatie in Nederland

12 december 2019

Leefstijl van ouderen, neurotechnologie, productiesystemen voor de landbouw, energieopslag en versnelling van de verduurzaming. Om vooruitgang te boeken binnen de grote maatschappelijke en economische uitdagingen op die terreinen, steekt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) vanuit het Crossover-programma in totaal 39 miljoen euro in vijf grote, interdisciplinaire onderzoeksconsortia.

Cross-over call

Binnen de consortia slaan wetenschappers uit sterk uiteenlopende disciplines de handen ineen met publieke en private partners. Ze richten zich naast het onderzoek sterk op het bevorderen van samenwerking tussen uiteenlopende vakgebieden en de koppeling met toepassingsgericht onderzoek. De resultaten vinden hun weg bijvoorbeeld naar living labs, proeftuinen, centres of expertise of smart data factories.

In totaal ontving NWO achttien aanmeldingen, waarvan er uiteindelijk tien met een uitgewerkt voorstel werden beoordeeld. De totale omvang van de projecten ligt tussen de 7,15 en 14,3 miljoen euro. Hiervan financiert NWO zeventig procent. De partners dragen voor ten minste dertig procent de kosten van het project. De maximale looptijd van de projecten bedraagt zeven jaar.

Topsectoren

Het Crossover-programma is nieuw binnen NWO en is onderdeel van de NWO-bijdrage aan het Kennis- en Innovatie Contract 2018-2019. Met dit contract onderschrijven overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen de inhoudelijke ambities voor de topsectoren, met als doel het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem te versterken.  In vergelijking met de 'reguliere' publiek-private samenwerkingen bestrijken de projecten in het Crossover-programma een breder palet van topsectoren en andere onderzoeksagenda's.

Vervolg

Binnen het nieuwe Kennis en Innovatie Convenant 2020-2023 (KIC), dat NWO begin november ondertekende,  krijgen grootschalige samenwerkingsprogramma’s ook een plek, echter in een andere vorm dan de Crossover.

Raad van bestuurslid Jaap Schouten, nauw betrokken bij het nieuwe KIC, licht toe: “NWO kende nog geen financieringsinstrument voor consortia van deze schaalgrootte. Het beschikbare budget dat per project beschikbaar is, is aanzienlijk groter dan bijvoorbeeld in het Perspectief-programma. Het is een uitdaging voor de deelnemers om dergelijke consortia met flinke bijdragen van private partijen te vormen. Crossover laat echter zien dat de behoefte er is en dat het lukt om dergelijke grote consortia te bouwen. Ook voor het nieuwe Kennis en Innovatie Convenant 2020-2023 vinden we het daarom belangrijk om een NWO-brede grote financieringsvorm te ontwikkelen, waarvoor bij het ontwerp de ervaringen uit de Crossover worden gebruikt. In de loop van 2020 kunnen we daar meer over vertellen.”

Gehonoreerde projecten:

MOCIA: Maintaining Optimal Cognitive function In Ageing – a personalised lifestyle prevention approach
Hoofdaanvrager: dr. E. (Esther) Aarts (Radboud Universiteit, Donders Instituut voor Brein, Cognitie en Gedrag)
Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen met cognitieve achteruitgang toe. Het MOCIA-programma richt zich op het kunnen signaleren van een verhoogd risico op cognitieve achteruitgang en het verbeteren van preventie door het ontwikkelen van een gepersonaliseerde leefstijlinterventie.

INTENSE – Innovative NeuroTEchNology for SociEty
Hoofdaanvrager: prof. dr. P R. (Pieter) Roelfsema (Nederlands Herseninstituut, KNAW)
Het project INTENSE ontwikkelt hersenimplantaten om het leven te verbeteren van mensen die blind, doof of verlamd zijn, of epilepsie hebben. Het onderzoek combineert de sterk toegenomen kennis over onze hersenen met nieuwe mogelijkheden binnen de neurotechnologie met als doel te komen tot nieuwe oplossingen en bedrijvigheid.

RELEASE: Reversible Large-scale Energy Storage
Hoofdaanvrager: prof. dr. P.M. (Paulien) Herder (Technische Universiteit Delft)
Voor de transitie naar duurzame energie is het verbeteren van de prestaties en het verlagen van de kosten van grootschalige energieopslag cruciaal. RELEASE werkt aan nieuwe technologische mogelijkheden voor de korte (2030) en lange termijn (2050). Het project richt zich op waterstofproductie, koolwaterstofproductie uit CO2 en flowbatterijen.

SYNERGIA - SYstem change for New Ecology-based and Resource efficient Growth with high tech In Agriculture
Hoofdaanvrager: prof. dr. Ir. P.W.G. (Peter) Groot Koerkamp (Wageningen Universiteit & Research)
De Nederlandse landbouw staat voor grote ecologische en sociale uitdagingen. Verbetering van huidige productiesystemen is maar beperkt mogelijk. Het doel van dit programma is de ontwikkeling van een productiesysteem dat de ecologie als uitgangspunt neemt en daarbij wordt ondersteund door slimme technologie.

NEON (New Energy and mobility Outlook for the Netherlands)
Hoofdaanvrager: prof. dr. ir. M. (Maarten) Steinbuch (Technische Universiteit Eindhoven)
Transitie naar duurzame energie en mobiliteit verloopt niet in het tempo dat nodig is. Technologische ontwikkeling en economische drijfveren zijn niet voldoende. in de transitie spelen lokale omstandigheden en gebruikers een belangrijke rol. Het programma NEON richt zich op innovatieve methoden en technieken waarmee de transitie kan worden versneld en laat ingenieurs en sociale wetenschappers samenwerken met overheidsinstellingen en burgers.

Bron: NWO