NWO ontvangt aanbevelingen ten behoeve van gelijke kansen voor onderzoekers

3 juli 2019

NWO streeft ernaar een diverse organisatie met een inclusieve cultuur te zijn. Daarom zet NWO zich onder andere in voor gelijke kansen voor onderzoekers. In dat kader heeft NWO prof. dr. Naomi Ellemers en dr. Romy van der Lee gevraagd om een procedure op maat te ontwikkelen om het effect van impliciete verwachtingen in NWO-procedures te verminderen. Daarnaast heeft NWO hen gevraagd om de effectiviteit van de ontwikkelde procedure te onderzoeken. Uit dit onderzoek, uitgevoerd in twee Veni-beoordelingsrondes, blijkt dat het niet statistisch betrouwbaar aan te tonen is dat de voor NWO ontwikkelde procedure effectief gender bias tegengaat. Wel hebben de onderzoekers op basis van dit en eerder onderzoek een aantal praktische aanbevelingen gedaan, die NWO zal opvolgen.

Pilot in Veni-procedure

In twee Veni-beoordelingsrondes hebben de onderzoekers van de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam een pilot uitgevoerd om commissieleden alerter te maken op de mogelijkheid dat impliciete verwachtingen hun oordeel over mannelijke en vrouwelijke kandidaten kunnen beïnvloeden. Deze interventie was gebaseerd op bevindingen uit eerder onderzoek en had als doel te bevorderen dat aanvragen van mannen en vrouwen zoveel mogelijk op dezelfde manier beoordeeld worden.

Aanbevelingen

Op basis van het onderzoek doen de onderzoekers enkele aanbevelingen:

  • Aanbeveling 1: expliciete aandacht voor impliciete bias
  • Aanbeveling 2: aandacht voor taalgebruik

De onderzoekers stellen dat expliciete aandacht vanuit NWO voor impliciete gender bias tijdens de beoordelingsprocedure van belang is, omdat dit gelijke beoordelingen en honoreringskansen voor mannen en vrouwen kan faciliteren. De onderzoekers verwachten dat een training effectiever is dan een e-learning. Ze raden NWO aan om een interventie volledig in te bedden in het beleid, en daarbij ook aandacht te besteden aan andere vormen van impliciete bias dan gender bias.

Daarnaast stellen Prof. dr. Ellemers en dr. Van der Lee dat in het verleden is gebleken dat onderdelen van de richtlijnen en beoordelingsprocedure bij NWO zich meer richtten op mannelijke dan op vrouwelijke aanvragers, onder andere in taalgebruik. Resultaten van andere onderzoeken maken duidelijk hoe verstrekkend de gevolgen hiervan zijn voor onder andere loopbaankansen, maar ook de toekenning van subsidies. Deze verschillen zijn niet te verklaren door objectieve prestatieverschillen. Het bieden van gelijke kansen op het verwerven van een onderzoekssubsidie is van groot belang, zeker aan het begin van de wetenschappelijke loopbaan.

Deze aanbevelingen passen binnen bredere inspanningen van NWO voor een inclusief beleid dat gelijke kansen voor onderzoekers bevordert. NWO volgt de aanbevelingen op in haar beleid over diversiteit en inclusie.

Meer informatieBron: NWO