Drie consortia aan de slag binnen onderzoeksprogramma Complexity and Creative Industry

17 juli 2019

Op 11 juli heeft het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen, ook namens het bestuur van het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen, drie aanvragen toegekend binnen het onderzoeksprogramma Complexity and Creative Industry. Josette Gevers, Jotte de Koning en Marcel Olde Rikkert gaan voor de topsector Creatieve Industrie met hun consortia aan de slag met onderzoeksprojecten op het gebied van complexe systemen.

De maatschappelijke transities die gaande zijn (digitalisering, energie) vragen van creatieve professionals een andere manier van werken. Er is sterk behoefte aan meer kennis over hoe zij – in nauwe samenwerking met domeinspecifieke deskundigen – systeeminterventies kunnen ontwerpen waarmee grote maatschappelijke uitdagingen op meso- (een maatschappelijke sector) en macroniveau (de samenleving) kunnen worden aangepakt. Een van die uitdagingen is het creëren van een veerkrachtige samenleving. Om dit soort kennis te ontwikkelen gaan drie consortia voor de topsector Creatieve Industrie onderzoek doen naar complexe systemen.

Het doel van de Call Complexity and Creative Industry: Grip on Transitions and Resilience is het stimuleren van innovatief, transdisciplinair onderzoek naar complexe systemen, zodat de creatieve professional meer handvatten krijgt voor de ontwikkeling van oplossingen voor maatschappelijke problemen die niet met gebruikelijke manieren van besturen of ontwerpen zijn op te lossen.

Het budget voor dit programma is beschikbaar gesteld door de NWO-domeinen Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) en Sociale en Geesteswetenschappen (SGW).

De volgende onderzoeksprojecten zijn toegekend (alfabetisch op achternaam):

Coordination and complexity: Augmenting team adaptive performance in crisis situations with wearable technology 
Dr. J.M.P. (Josette) Gevers (v), Technische Universiteit Eindhoven

Bij ongevallen, calamiteiten, rampen en aanslagen kan snel en goed teamwerk levens redden en schade beperken. Draagbare technologieën kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Dit project verbindt de creatieve industrie met medische- en teamexperts om standaarden te ontwikkelen voor draagbare technologieën die de responsiviteit van teams in crisissituaties vergroten.

ENRGISED: ENgaging Residents in Green energy Investments through Social networks, complExity, and Design
Dr. ir. J.I.J.C. (Jotte) de Koning (v), Technische Universiteit Delft

Nederland wil in 2050 gasvrij zijn. Om dit voornemen waar te maken is medewerking van miljoenen huishoudens nodig. Om deze immense uitdaging aan te gaan, ontwikkelen we een interventiestrategie waarin burgers meehelpen alternatieven aanvaardbaar te maken en elkaar aansporen. Met lokale partners
toetsen we deze strategie in veldexperimenten.

Gamified modelling, monitoring, and improving the social health in our complex aging society
Prof. dr. M.G.M. (Marcel) Olde Rikkert (m), Radboud Universiteit

Eenzaamheid is een groot, complex probleem. Het projectdoel is greep te krijgen op dit sociale probleem door synergie tussen wetenschappers op het gebied van complexe problemen, creatieve ontwikkelaars van verbindende digitale spellen, en een bedrijf met als missie het welzijn te verbeteren van zijn bijna
vier miljoen, vooral oudere, klanten.

Bron: NWO