Twee calls open over Elektrochemische Conversie en Materialen

21 juni 2019

Op vrijdag 21 juni 2019 heeft NWO twee calls opengesteld op het gebied van Elektrochemische Conversie en Materialen (ECCM) tijdens de Nationale ECCM-conferentie. Voor de eerste call, die valt binnen het topsectorenbeleid, is 5,7 miljoen euro beschikbaar; 3,8 miljoen euro is beschikbaar voor de tweede call, in de vorm van een themaprogramma van de Nationale Wetenschapsagenda NWA. Het ECCM-onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan de energietransitie.

De twee calls zijn opengesteld bij het begin van de Nationale ECCM conferentie door Niek Lopes Cardozo, voorzitter van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen en lid van de raad van bestuur van NWO.

Beide calls geven een impuls aan energieopslag en conversie. Samen versterken deze calls de kennisbasis van ECCM en stimuleren ze zowel fundamenteel als toegepast onderzoek. De calls volgen op de aanbevelingen van de landelijke ECCM adviescommissie waarin de drie topsectoren  Chemie, Energie en HTSM zijn vertegenwoordigd. De NWO-call is gericht op de creatie van tenure track posities, voor de vorming van een ECCM-kennisbasis; de NWA-call is gericht op consortiumvorming op het terrein van ECCM.

ECCM Tenure Track call

Voor deze call heeft NWO 5,7 miljoen euro gereserveerd binnen het KIC 2018-2019, het Kennis- en Innovatie Contract waarin NWO afspraken heeft gemaakt over het topsectorenbeleid. Cofinanciering voor deze call komt van Tata Steel, Shell en Nouryon. De call bestrijkt het gehele ECCM-gebied van fundamenteel tot meer toegepast onderzoek. Nieuw aan te stellen tenure track onderzoekers kunnen aanvragen indienen voor de start van een nieuwe onderzoeksgroep en voor het eigen salaris. Aanvragers moeten op hoofdlijnen weergeven hoe ze voldoen aan de MVI-aanpak (Maatschappelijk Verantwoord Innoveren), die de maatschappelijke impact van onderzoek moet vergroten. Na honorering moet de aanvrager dit specifieker uitwerken. NWO gaat het contact tussen aanvragers en MVI-experts faciliteren door de organisatie van een matchmaking event, in het voorjaar van 2020. Een tenure track kandidaat bij een Nederlandse gastinstelling kan maximaal 950.000 euro aanvragen. Inbedding bij de gastinstelling zal ook een beoordelingscriterium zijn.

ECCM-themacall in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda

In opdracht van het ministerie van OCW financiert NWO sinds 2018 interdisciplinair kennisketenbreed onderzoek in het kader van de NWA, onder andere via thematische  programmering. Eén van deze NWA-themaprogramma’s is gewijd aan electrochemische conversie en  materialen. Voor de ECCM themacall in het kader van de NWA is 3,8 miljoen euro beschikbaar, medegefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Met de call kunnen vier projecten van ieder ongeveer 1 miljoen euro van start gaan. Het onderwerp van de call bestrijkt het ECCM gebied van een individuele electrochemische cel tot electrochemie op industriële schaal inclusief systeemintegratie. De projecten lopen maximaal 5 jaar en er kan budget worden aangevraagd voor personeel, kleine investeringen en materieel.

ECCM-commissie

De adviescommissie voor Elektrochemische Conversie & Materialen (ECCM) adviseert de Nederlandse overheid over de overgang naar een CO2-neutrale industrie gebaseerd op intermitterende duurzame energieopwekking, opslag en conversie. De commissie bouwt aan een ECCM-gemeenschap van kennisinstellingen, bedrijven, overheden en NGO's, bijvoorbeeld door de organisatie van de conferentie. De ECCM commissie brengt tijdens de conferentie vier ontwikkelingen bij elkaar die samen het ECCM landschap in Nederland moeten versterken. In het elektrochemische laboratorium in Petten, genaamd het ‘Faraday lab’, werkt ECN part of TNO onder andere aan de ontwikkeling van waterstofproductie met behulp van PEM elektrolyse; het instituut voor duurzame procestechnologie ISPT coördineert de totstandkoming van een testcentrum voor waterstofproductie Hydrohub in Groningen; en NWO stelt deze twee calls open binnen het NWO-programma ECCM.

Bron: NWO