NWO wil integrale maatregelen om druk op de wetenschap te verlichten

21 juni 2019

NWO heeft kennisgenomen van de vandaag verschenen reactie van minister Van Engelshoven (OCW) op het rapport ‘Wissels om’ van de commissie Van Rijn. In dit rapport geeft de commissie een advies uit over de herziening van de bekostigingssystematiek voor het hoger onderwijs.


NWO onderschrijft het uitgangspunt dat een integrale benadering van de bekostiging nodig is om diverse knelpunten in het wetenschapssysteem op te lossen. In een gezamenlijk voorstel met de VSNU aan minister van Engelshoven benoemt NWO een aantal maatregelen om de toegenomen druk en de doorgeschoten competitie in de wetenschap te verminderen. NWO wil eerst onderzoeken wat mogelijke gevolgen zijn van deze maatregelen om vervolgens te komen tot een zorgvuldige en samenhangende aanpak.

Het zonder meer doorvoeren van alle adviezen uit ‘Wissels om’ kan zorgen voor grote verschuivingen in de wetenschap. Daarbij is het risico dat het oplossen van het ene knelpunt een ander of zelfs groter knelpunt elders in de wetenschap veroorzaakt. Om zulke knelpunten en grote schokken te voorkomen, vindt NWO het van cruciaal belang om mogelijke maatregelen in onderlinge samenhang te bekijken. Er lopen op dit moment belangrijke trajecten die tegen het eind van 2019 zullen leiden tot besluitvorming. Op basis daarvan zal NWO samen met de VSNU vervolgens tot een integraal plan komen met een verdere uitwerking van maatregelen om de druk op het systeem te verminderen.

Integrale maatregelen om druk op het wetenschapssysteem en onderzoekers te verminderen

Hoewel de Nederlandse wetenschap internationaal uitstekend presteert, staat het wetenschapssysteem onder druk. Dat vertaalt zich in een hoge werkdruk onder wetenschappers, hoge aanvraagdruk voor het verkrijgen van NWO- en EU-subsidies, matchingsdruk bij universiteiten om projectkosten die niet vanuit de tweede of derde geldstroom gedekt worden te vergoeden en publicatiedruk om een zo groot mogelijke publicatielijst te hebben.

In de gezamenlijke brief van VSNU en NWO aan de minister van OCW worden drie groepen maatregelen onderscheiden om de verschillende vormen van druk op het wetenschapssysteem te verlichten.


Bron: NWO

Contact

Dhr. O.R. (Olivier) Morot (voor mediavragen) Dhr. O.R. (Olivier) Morot (voor mediavragen) t: +31 (0)6 53175 377 o.morot@nwo.nl