Ruim een kwart minder aanvragen bij Vidi-ronde 2018

13 mei 2019

Begin 2018 kondigde NWO aan een inbeddingsgarantie te vragen van kandidaten voor de Veni- en Vidi-ronde en deze maatregel na een jaar te zullen evalueren. Uit de inmiddels afgeronde evaluatie blijkt dat de maatregel ertoe leidde dat het aantal aanvragen bij de Vidi met meer dan 25% verminderde ten opzichte van 2017. Ook blijkt dat de inbeddingsgarantie niet tot gevolg had dat een discipline, instelling of instituut níet meer kon deelnemen aan de Vidi.

NWO onderzocht daarnaast ook andere zorgpunten van wetenschappers. Als ook de toekenningen voor de Vidi-ronde 2018 bekend zijn zal NWO de effecten van de inbeddingsgarantie verder kunnen analyseren. NWO zal daarom in ieder geval voor de komende Vidi-ronde van 2019 de inbeddingsgarantie handhaven. Op basis van de verdere analyses zal NWO bekijken of de inbeddingsgarantie in de Vidi ook na 2019 voortgezet wordt.

Met de inbeddingsgarantie wil NWO het aantal aanvragen verminderen en zorgen voor een betere aansluiting bij het personeelsbeleid van de onderzoeksinstellingen. De inbeddingsgarantie betekent dat onderzoekers alleen nog met steun van hun beoogde onderzoeksinstelling aanvragen voor Veni en Vidi kunnen indienen. Deze maatregel, die tot stand kwam in overleg met de universiteiten, is nodig om een betere balans te realiseren tussen aantallen aanvragen en toekenningen. Als gevolg hiervan hoeven onderzoekers minder tijd te investeren aan het schrijven en beoordelen van aanvragen. Toch was de maatregel ook aanleiding voor zorgen van wetenschappers over mogelijke neveneffecten met name in de Vidi. In haar evaluatie heeft NWO de belangrijkste zorgpunten – die o.a. uit een enquête van de Jonge Akademie naar voren kwamen – verder onderzocht:

  • De inbeddingsgarantie zou vooral verstrekt zijn aan onderzoekers met een vaste aanstelling waardoor alleen 'insiders' nog kans zouden hebben een Vidi aan te vragen.  
  • Doordat de inbeddingsgarantie vooral aan onderzoekers met een vast contract zou zijn verstrekt, zouden onderzoekers uit het buitenland die op zoek waren naar een instelling die hen wilde ondersteunen, niet meer de kans krijgen een voorstel in te dienen.

Deze punten zal NWO blijven evalueren, in nauw overleg met De Jonge Akademie.

Lichte toename van aanvragers met vaste aanstelling

Uit de evaluatie blijkt dat het aandeel aanvragers met een vaste aanstelling met 12 procentpunt is gestegen, van 42% in 2017 naar 54% in 2018. Daar staat tegenover dat de 22% aanvragers zonder vaste aanstelling door de inbeddingsgarantie nu wel zicht heeft op een vaste aanstelling c.q. tenure track, terwijl dat in het verleden niet of minder het geval was. Een vergelijking met eerdere jaren is niet mogelijk. De reden is dat de aanstelling geen informatie is die aanvragers doorgeven aan NWO, omdat dit geen criterium is in de beoordeling. NWO heeft achteraf de aanstelling van de aanvragers in 2017 en 2018 handmatig opgezocht.

Omdat het hier een schommeling betreft van 12 procentpunt tussen 2017 en 2018, is het te vroeg om te kunnen concluderen of dit een effect is als gevolg van de inbeddingsgarantie. Ook is het te vroeg om een uitspraak te doen over de vraag of dit effect incidenteel of structureel van aard is. Wel constateert NWO dat hier geen sprake is van een schokkend effect: schommelingen van die orde van grootte zijn gebruikelijk tussen elkaar opvolgende VI-rondes. NWO zal dit punt daarom de komende jaren aandachtig blijven monitoren, om te kunnen duiden of hier sprake is van een structureel effect.

Type aanstelling Vidi onderzoekers op moment van indienen

     Aantal    Permanente aanstelling    Tenure track    Tijdelijke aanstelling
2017 589 42% (247 aanvragers) 24% 34%
2018 443 54% (238 aanvragers) 24% 22%

Aandeel aanvragers uit het buitenland stabiel

De inbeddingsgarantie heeft niet geleid tot een afname van aanvragers uit het buitenland ten opzichte van 2017. De omvang aanvragers vanuit een buitenlandse instelling was in de afgelopen jaren al van beperkte omvang. In 2017 en 2018 is de omvang van deze groep nagenoeg gelijk gebleven.

Toename vrouwelijke aanvragers ook met inbeddingsgarantie 

De inbeddingsgarantie lijkt de toename van het aandeel vrouwelijke aanvragers, die in de afgelopen jaren al zichtbaar was in de Vidi, positief te hebben beïnvloed. Ook hier is het te vroeg om te concluderen of het gaat om een structureel effect. NWO zal dit punt in de toekomst blijven monitoren

Download de volledige evaluatie


Bron: NWO