Tafel Chemie on tour: ErasmusMC en TU Delft

17 april 2019

In 2019 brengt de Tafel Chemie in een aantal etappes een bezoek aan alle instituten en faculteiten die een belangrijke bijdrage leveren aan de Nederlandse chemie. Het belangrijkste doel van de tour is een goed beeld krijgen van de Nederlandse chemie, het veld te informeren over de rol van de Tafel Chemie binnen NWO en het oppikken van signalen uit het veld om NWO gedegen te kunnen adviseren. 8 april jl. bezocht de Tafel Rotterdam en Delft.

Een goed gesprek

De Tafel ging in Rotterdam en Delft in aanwezigheid van de decanen in gesprek met senior onderzoekers en tenure-track onderzoekers.
In Rotterdam werd onder andere stil gestaan bij de efficiënte wijze waarop de toegang tot infrastructuur voor onderzoekers binnen en buiten het ErasmusMC is georganiseerd. Ook de samenwerking met Delft kwam ter sprake. Daarnaast werden eerste ervaringen gedeeld met de ENW Open Competitie en werd aandacht gevraagd voor de balans tussen onderzoeksfinanciering voor team science en individuele grants. Ook de behoefte aan een adequaat tenure-track systeem aan medische centra kwam ter sprake. 

In Delft werd onder andere besproken hoe de universiteit omgaat met de grote studentenaantallen (in tien jaar verdubbelt). Ook blijkt dat de huidige flexwet het bemoeilijkt om Veni-laureaten een positie te kunnen bieden. Doordat steeds meer onderzoek thematisch wordt gefinancierd, staat de disciplinaire basis onder druk. Het sectorplan is volgens de TU Delft essentieel om deze basis op peil te houden. Ook werden ervaringen uitgewisseld met domeinbrede beoordeling; het is belangrijk om te bedenken voor wie je de aanvraag schrijft. Verder werd geconstateerd dat de cofinancieringsvoorwaarden voor jonge onderzoekers een barrière vormen. Senior onderzoekers hebben hun netwerk en kunnen makkelijker cofinanciering organiseren. Het programmatisch organiseren van cofinanciering kan hier een oplossing voor zijn. Voor de inzet van de sectorplanmiddelen via de tweede geldstroom werd gesuggereerd om een mechanisme te bedenken waarmee competitieve aanbiedingen kunnen worden gedaan om buitenlands talent aan te trekken. Ook werd afgesproken om toe te werken naar een betere vertegenwoordiging van chemical engineering op CHAINS. De NWO-adviesstructuur met adviestafels en werkgemeenschappen werd positief gewaardeerd.

Achtergrond Tafel Chemie on tour

December 2017 heeft het NWO domeinbestuur ENW zeven disciplinaire adviestafels ingesteld om het ENW-bestuur te kunnen adviseren en het zelforganiserend vermogen van het wetenschapsveld te ondersteunen. Inmiddels is de Tafel Chemie ruim een jaar aan de slag. In deze periode heeft de Tafel NWO kunnen adviseren over onder andere de NWO- en ENW-strategie voor de komende periode, over de harmonisatie van de vrije competitie en over Open Access. Daarnaast heeft de Tafel in overleg met het veld de vijftien studiegroepen omgevormd tot vier werkgemeenschappen met bijbehorende commissies.

Met de tour wil de Tafel een goed beeld krijgen van de Nederlandse chemie en wat er leeft onder onderzoekers. Ook wil de Tafel met de tour het veld informeren over de rol van de Tafel binnen NWO. Per bezoek spreekt de Tafel met een kleine delegatie van senior onderzoekers en een aantal tenure-track onderzoekers.

Etappes

In 2019 zal de Tafel Chemie de volgende etappes afleggen:

  • Universiteit Twente en Rijksuniversiteit Groningen
  • Erasmus MC, Technische Universiteit Delft
  • Technische Universiteit Eindhoven, DIFFER, Universiteit Maastricht
  • Universiteit Utrecht, Hubrecht Instituut, Wageningen University & Research, Radboud Universiteit, Radboud Universitair Medisch Centrum
  • Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam, AMOLF
  • Amsterdam Medisch Centrum, Vrije Universiteit, VU medisch centrum, NKI

Bron: NWO