TA-financiering voor belletjes onder stroom en industriële dichte granulaire stromingen

18 april 2019

Niels Deen en Hans Kuipers, beiden onderzoekers aan de Technische Universiteit Eindhoven, ontvangen een Technology Area (TA)-financiering uit het ENW PPS-fonds. Met deze TA-financiering gaan twee consortia van bedrijven en universitaire onderzoeksgroepen onderzoek doen binnen het overkoepelende programma Multiphase Flow for Sustainable Process Industries. De totale waarde is ruim 2,5 miljoen euro, waarvan een private bijdrage van ongeveer 0,6 miljoen euro. De twee programma’s zijn een samenwerking tussen NWO en de topsectoren Chemie en Energie, en topsector Energie, respectievelijk.

Onderzoek Deen_(c) 2019 Theodore Gray periodictable.com used with permissionOnderzoek Deen_(c) 2019 Theodore Gray periodictable.com used with permission

Meer over de twee toegekende programma's:

Belletjes onder stroom
Hoofdaanvrager: Prof. dr. ir. N.G. (Niels) Deen, TU/e
Consortium: Nouryon, Shell, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente, Technische Universiteit Delft
Efficiënte processen voor het omzetten van hernieuwbare elektrische energie naar waterstof zijn van cruciaal belang voor het realiseren van de energietransitie. Grootschalige productie van waterstof is mogelijk door water d.m.v. elektrolyse te splitsen in waterstof en zuurstof. Elektrolyse heeft echter een lage efficiency die nauw samenhangt met de stromings- en transportverschijnselen nabij elektrodes, in het bijzonder rondom de gevormde waterstof belletjes. In dit project bestuderen onderzoekers de vorming van waterstofbelletjes, het transport van chemische stoffen nabij de belletjes en de elektrodes en de interactie tussen belletjes. De inzichten uit het onderzoek kunnen door de betrokken industriële bedrijven worden gebruikt om hun elektrolyse processen veel efficiënter te maken.

Industriële dichte granulaire stromingen
Hoofdaanvrager: Prof. Hans Kuipers (TU/e)
Consortium: SABIC, Shell, Tata Steel en Teijin Aramid B.V., Technische Universiteit Delft, Universiteit Twente en Technische Universiteit Eindhoven
Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling van experimenteel gevalideerde modellen voor de beschrijving van dichte granulaire stromingen die veelvuldig in industriële fysische en chemische processen voorkomen. De nadruk ligt op het bestuderen van complexe granulaire systemen waarbij de deeltjes complexe karakteristieken (vorm, afmetingen) bezitten en/of complexe onderlinge interacties vertonen. Voor het experimentele onderzoek wordt gebruik gemaakt van een scala aan geavanceerde niet-invasieve meettechnieken. Het onderzoek wordt door vier promovendi uitgevoerd aan de TUD, UT en de TU/e en wordt financieel ondersteund door de bedrijven SABIC, Shell, Tata Steel en Teijin Aramid B.V. De inzichten uit het onderzoek kunnen door de betrokken industriële bedrijven o.a. worden gebruikt om hun processen efficiënter te maken.

Links is Niels Deen, rechts Hans Kuipers. Foto: Technische Universiteit Eindhoven.Links is Niels Deen, rechts Hans Kuipers. Foto: Technische Universiteit Eindhoven.

Over Technology Area

Technology Area (TA) is één van de publiek-private samenwerkingsvormen uit het ENW PPS-fonds, gefinancierd vanuit het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen. Het ENW PPS-fonds staat open voor nieuwe TA-initiatieven die passen binnen de Kennis- en Innovatieagenda's van de Topsectoren Chemie, Energie en Agri&Food. Een TA is bedoeld voor publiek-private samenwerking tussen minstens twee bedrijven en minstens twee kennisinstellingen. Het bedrijfsleven financiert eenderde en NWO tweederde van de TA's. Voor meer informatie over het ENW PPS-fonds ga naar www.nwo.nl/enwppsfonds.

 

Bron: NWO