Kick-off van het Joint SDG-onderzoeksprogramma

23 april 2019

NWO-WOTRO Science for Global Development heeft in december 2018 acht projectvoorstellen toegekend in de tweede call for proposals van het Joint SDG-onderzoeksprogramma. Dit programma heeft tot doel om kennis te ontwikkelen die een brug slaat tussen fundemantele inzichten en het gebruik ervan om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) te bereiken. De kennis moet ten goede komen aan de meest kwetsbare mensen in de lagere en middeninkomenslanden (LMIC's). Op donderdag 4 april 2019 woonden vertegenwoordigers van de lidorganisaties van het consortium of alle gefinancierde projecten een kick-offmeeting bij.

Onderzoek voor mondiale uitdagingen

Martijn Wienia van NWO-WOTRO heeft de deelnemers verwelkomd. Hij benadrukte dat dit unieke onderzoeksprogramma - gefinancierd door NWO-WOTRO en verschillende Nederlandse onderzoeksorganisaties - door mondiale uitdagingen aanpakt en op een innovatieve manier bijdraagt aan het wereldwijd behalen van de SDG's.

Na de opening presenteerde Nadine Herold de doelstellingen van het Joint SDG-onderzoeksprogramma en de tweede call voor ‘Tackling Global Challenges trough Use-inspired Research’. De relevantie ten aanzien de verwachte resultaten werd genoemd: nieuwe kennis en tastbare resultaten van het project moeten bijdragen aan het bereiken van de ontwikkelingsdoelstellingen en het aanpakken van sociale, economische en ecologische uitdagingen, terwijl tegelijkertijd de armoede wordt verminderd en de kwaliteit van leven voor mensen moet worden verbeterd in de beoogde landen. De tastbare resultaten kunnen tools, diensten, verkoopbare producten of onderbouwde beleidsadviezen zijn die toegankelijk, betaalbaar en toepasbaar zijn voor professionals in lage- en middeninkomens Landen (LMIC's). De toegekende vierjarige projecten, die beginnen tussen april 2019 en juni 2019, moeten een op gebruikers gebaseerde onderzoeksaanpak hanteren die de kloof tussen fundamenteel en toegepast onderzoek overbrugt.

Projects

Na het welkom en de introductie, heeft ieder team het project kort gepresenteerd. Deze presentaties omvatten hun probleemstelling en onderzoeksfocus, evenals de innovativiteit van het project, de beoogde output, de wijze waarop het proces van co-creatie wordt ingevuld en enkele take-home-messages.De projecten van de tweede ronde beslaan negen SDG's en zijn gericht op acht verschillende landen. Alle onderzoeksprojecten houden rekening met win-winsituaties en trade-offs tussen de SDG's en het grootste deel van het project omvat kennis en tastbare oplossingen voor het opschalen van hun onderzoeksresultaten. Een overzicht van de SDG-projecten met consortiumpartners van beide calls is te vinden in het programmaboek.

De deelnemers werden geïnspireerd door elkaars presentaties en hebben vervolgens de mogelijkheden tot samenwerking verkend. Na de presentaties wisselden de deelnemers gedachten uit over potentie tot synergieën, doorsnijdende onderwerpen en leermogelijkheden. Daarbij werd besproken hoe projectresultaten kunnen worden gedeeld met stakeholders op programmaniveau, en hoe NWO-WOTRO het delen van kennis en het gebruik van onderzoek op programmaniveau kan faciliteren.

Highlights van de discussie

  • Het was heel nuttig om elkaar te leren kennen en om te vernemen aan welke onderwerpen de andere consortia werken. De projecten richten zich op zeer verschillende SDG's, maar niettemin leken de projectteams zeer geïnteresseerd om te verkennen op welke gebieden ze mogelijk kunnen samenwerken en om kennis uit te wisselen over concepten, methoden, benaderingen of contacten;
  • Kennisuitwisseling en -benutting vormen een integraal onderdeel van het programma. Tijdens een workshop over het versterken van kennisuitwisseling en onderzoeksinzet - georganiseerd door NWO-WOTRO in juni - zullen projectteams meer kennis opdoen over de Theory of Change, Impact Pathway en de WOTRO-benadering. In een specifieke sessie worden tools voor kennisuitwisseling en communicatie gedeeld om de impact van kennis te vergroten en concrete resultaten te voorzien. Het is belangrijk om ervaringen uit te wisselen over de lessen die zijn geleerd tussen de projecten, bijvoorbeeld tijdens de tussentijdse evaluatiebijeenkomst. Projecten zijn qua logistiek ingewikkeld, bij elk onderzoek zijn veel verschillende stakeholders betrokken. Deelnemers benadrukten dat ze het waarderen dat ze van elkaar kunnen leren: wat werkt en wat niet, om niet in dezelfde valkuilen te vallen;
  • Het is een uitdaging om onderzoek met een mondiale reikwijdte en verbindingen met de wereldwijde SDG-agenda  onder de aandacht te brengen bij de Nederlandse ministeries. Het is belangrijk om niet alleen onderzoeksresultaten te synthetiseren, maar ook om de relevantie van de onderzoeksprojecten - en het programma als geheel - voor Nederland aan te tonen: waarom Nederland hiervan kan leren, en hoe Nederlandse kennisinstellingen en de Nederlandse samenleving kunnen profiteren;
  • Het in kaart brengen en delen van verhalen over resultaten via verschillende mediakanalen kan de relevantie van het onderzoek aantonen.

Bron: NWO