NWA-Call open: ‘Archeologie telt. Op weg naar toekomstbestendig onderzoek'

Nieuwe call en informatie- en matchmakingsbijeenkomst

20 maart 2019

De nieuwe call van de Nationale Wetenschapsagenda 'Archeologie telt. Op weg naar toekomstbestendig onderzoek’ is geopend. Deze call for proposals roept consortia waarin organisaties uit de publieke kennisketen en private partijen zijn vertegenwoordigd op tot het indienen van onderzoeksvoorstellen waarbij (innovatieve) methoden en technieken worden ingezet voor vragen die in de archeologie centraal staan en die bijdragen aan het ontwikkelen van een kennisketenbrede duurzame onderzoeksinfrastructuur. Kennisoverdracht/valorisatie naar een breder publiek is een belangrijk onderdeel van het programma, en wordt in samenwerking met maatschappelijke stakeholders (regionale overheden, musea) uitgevoerd. Geïnteresseerde wetenschappers, private en publieke partijen zijn van harte uitgenodigd voor de informatie- en matchmakingsbijeenkomst op 1 april, om elkaar te kunnen ontmoeten met het oog op samenwerking in onderzoek.

archeoloog aan het werkFoto: Daan Kloek

Achtergrond: Archeologie telt

Ons erfgoed is van belang vanwege de historische waarde, de waarde voor onze leefomgeving en de verbindende waarde: erfgoed is de drager van ons verleden, biedt herkenning en identiteit, en verbindt mensen van diverse achtergronden met elkaar. Daarmee heeft erfgoed grote maatschappelijke relevantie. Vanuit die visie wil het kabinet ons erfgoed beschermen en toegankelijk houden.  De nadruk ligt hierbij op instandhouding en herbestemming, de leefomgeving en de verbindende kracht van erfgoed. De archeologie heeft hierbij een belangrijke rol, want archeologie maakt het sociale en cultuurhistorische verleden zichtbaar en beslaat in tijd het grootste deel van onze geschiedenis.

De Nederlandse archeologie heeft de laatste 30-40 jaar zeer ingrijpende veranderingen doorgemaakt in schaal, financiering, verantwoordelijkheden, organisatie, methoden en technieken, structuur en bemensing. Ook de maatschappelijke doelen van de archeologie en haar relatie met het bredere publiek zijn veranderd. Om ervoor te zorgen dat de archeologie in deze veranderende omgeving zijn bijdrage kan blijven leveren, zijn gerichte investeringen nodig, bijvoorbeeld om het gebruik van (innovatieve) methoden en technieken te stimuleren zodat daarmee nieuwe verhalen kunnen worden verteld.

Samen met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft NWO een programma ontwikkeld dat nauw aansluit op de doelstelling van de minister om ons erfgoed te beschermen en toegankelijk te houden (zoals verwoord in de beleidsbrief 'Erfgoed telt') en onderdeel is van de Nationale Wetenschapsagenda.

Doel

Het doel van het nieuwe programma is het stimuleren van onderzoek waarbij (innovatieve) methoden en technieken worden ingezet voor vragen die in de archeologie centraal staan, waarbij de hele kennisketen betrokken is, en dat bijdraagt aan het ontwikkelen van een duurzame onderzoekinfrastructuur binnen de archeologie in Nederland. Een belangrijke ambitie van het programma is om publiek-private samenwerkingen te ontwikkelen die leiden tot structurele uitwisseling van kennis. Voorbeelden hiervan zijn training, onderwijs, en wetenschappelijke kennisdeling, alsook gedeeld gebruik van onderzoeksfaciliteiten zoals laboratoria en apparatuur.

Nationale Wetenschapsagenda-programma

Het NWA-programma beoogt bovenal bruggen te slaan. Tussen uiteenlopende wetenschappelijke gebieden, tussen verschillende vormen van onderzoek (fundamenteel, toegepast, praktijkgericht) en tussen diverse nationale en internationale agenda's. Vergaande multi- en interdisciplinariteit, een kennisketenbrede aanpak en samenwerking met maatschappelijke partners incl. vakdepartementen, bedrijven en NGO's zijn daarom cruciale kenmerken in de consortia van NWA-projecten en programma's. De overkoepelende ambitie van het NWA-programma is het leveren van een positieve en structurele bijdrage aan de mondiale kennismaatschappij van morgen, waar nieuwe kennis gemakkelijk doorstroomt van onderzoeker naar gebruiker en waar nieuwe vragen vanuit de praktijk en de samenleving snel en vanzelfsprekend ingang vinden in nieuw onderzoek. Dit kan alleen bereikt worden door vandaag bruggen te bouwen om met elkaar wetenschappelijke en (mondiale) maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.

De call for proposals Archeologie telt is tot stand gekomen binnen actielijn 2 van het NWA-programma, waarin thematische programma's, die zich lenen voor een brede NWA-aanpak, worden ontwikkeld in samenspraak met vakdepartementen.

Call for proposals open

NWO heeft de call for proposals gepubliceerd. Deze nodigt onderzoekers uit om namens consortia onderzoeksvoorstellen in te dienen en bevat de voorwaarden waaraan deze moeten voldoen Het totale beschikbare budget voor onderzoeksvoorstellen is 2,5 mln euro. Er is ruimte voor zes projecten met een maximale omvang van 625.000 euro elk.

Informatie- en matchmakingsbijeenkomst op 1 april 2019

Op maandagmiddag 1 april 2019, inloop vanaf 13.00 uur, zal een informatie- en matchmakingsbijeenkomst plaatsvinden bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), Smallepad 5, in Amersfoort. Deelname is gratis, aanmelden is verplicht.


Call for proposals


Download


Bron: NWO