Call open: 'Maatschappelijke aspecten van de regionale energietransitie' (MARET)

Nieuwe call en informatie- en matchmakingsbijeenkomst

20 maart 2019

De nieuwe call 'Maatschappelijke aspecten van de regionale energietransitie (MARET)' is geopend. Het nieuwe programma is erop gericht om meer kennis en inzichten over de maatschappelijke aspecten van de regionale energietransitie te ontwikkelen en deze te implementeren in beleid en praktijk. Geïnteresseerde wetenschappers, private en publieke partijen zijn van harte uitgenodigd voor de informatie- en matchmakingsbijeenkomst op 2 april, om elkaar te kunnen ontmoeten met het oog op samenwerking in onderzoeken. Registreren kan via de link in dit bericht.

TandwielenFoto: Schutterstock

Achtergrond: Regionale energietransitie, een maatschappelijke uitdaging

Nederland staat voor de enorme opgave om de klimaatdoelstellingen zoals afgesproken in Parijs te behalen en de opwarming van de aarde te beperken tot twee graden Celsius. Daarnaast zet Nederland zich in om in 2050 energieneutraal te zijn. De afgelopen jaren is op lokaal en regionaal niveau een veelheid aan initiatieven in gang gezet om te komen tot een duurzamer energiesysteem. Deze 'regionale energietransitie' heeft grote impact op de samenleving, met gevolgen voor o.a. de leefomgeving, de economie, de arbeidsmarkt en het privéleven van burgers. Veel van deze gevolgen zijn nog onbekend en het is moeilijk te voorzien wat hun onderlinge samenhang is. Daarmee zijn de uitdagingen van de energietransitie niet uitsluitend technisch van aard, maar hebben ook betrekking op de maatschappelijke aspecten ervan.

Unieke samenwerking

MARET is een unieke samenwerking tussen de provincies Groningen, Noord-Brabant, Overijssel, Zeeland en Zuid-Holland, het NP RES (Nationaal Programma Regionale Energie Strategie) en NWO.

Mensen op strand met windmolens op achtergrondFoto: Shutterstock

Doel

Het doel van het programma is het genereren van wetenschappelijk vernieuwende kennis en inzichten rond regionale, maatschappelijke vraagstukken van de energietransitie om daarmee het beleid en de uitvoeringskracht van de regionale overheden te versterken. Daarbij richt het programma zich op vier thema's:

  • De rol van de regionale overheden in het algemeen en die van de provincies in de regionale energietransitie in het bijzonder;
  • Strategieën voor participatie en communicatie bij de regionale energietransitie;
  • De regionale energietransitie als systemische verandering: koppeling aan andere maatschappelijke opgaven;
  • Kennis- en leeragenda voor de regionale energietransitie.

De aandacht gaat ook uit naar hoe de provincies en andere overheden van elkaar kunnen leren en naar de versteviging van hun kennisopbouw. Daarmee draagt het programma bij aan het versnellen van de energietransitie in de verschillende provincies/regio's en uiteindelijk in heel Nederland.

Call for proposals open

NWO heeft de definitieve call for proposals gepubliceerd. Deze nodigt onderzoekers uit om namens consortia onderzoeksvoorstellen in te dienen en bevat de voorwaarden waaraan deze moeten voldoen Het totale beschikbare budget voor dit programma is 2,5 mln euro. Er is ruimte voor zes projecten met een maximale omvang van 400.000 euro elk.

Informatie- en matchmakingsbijeenkomst op 2 april 2019

Op dinsdagmiddag 2 april 2019, inloop vanaf 14.00 uur, zal een informatie- en matchmakingsbijeenkomst plaatsvinden in het Muntgebouw, Leidseweg 90 in Utrecht. Deelname is gratis, aanmelden is verplicht.


Bron: NWO