VerDuS SURF Pop Up 2019, 1e ronde open

Projectvoorstellen gezocht voor kennis en innovatie voor steden

5 februari 2019

Het instrument VerDuS SURF Pop Up is bedoeld voor kleine projecten die een bijdrage leveren aan kennisontwikkeling en innovatie in steden en stedelijke regio’s. NWO publiceert op 5 februari 2019 de nieuwste ronde VerDuS SURF Pop Up. Onderzoekers kunnen namens een consortium financiering aanvragen voor kleine, kortlopende projecten. De deadline voor indienen is 4 april 2019.

VerDuS SURF Pop Up speelt in op de behoefte aan kennis over nieuwe ontwikkelingen in stedelijke regio’s en ad-hoc vragen binnen de SURF-thematiek. De kennisontwikkeling binnen VerDuS SURF sluit aan op vijf maatschappelijke opgaven op de raakvlakken van ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur. Aanvragen op het gebied van ‘Wonen en bebouwde omgeving’ en ‘Economie’, zoals geformuleerd in de SURF programmastudie, en de complexe ruimtelijke samenhang in de ontwikkelingen van deze opgaven worden in het bijzonder op prijs gesteld.

Een aanvraag kan zich richten op zowel innovatief wetenschappelijk onderzoek, als op kennisoverdracht, het ontwikkelen van een tool of het op een andere manier toepasbaar maken van onderzoek. Onderzoekers kunnen namens een consortium met tenminste één kennisinstelling en één publieke of private partner financiering aanvragen voor projecten die een looptijd hebben van maximaal twaalf maanden en een maximale projectbegroting van 50.000 euro, inclusief cofinanciering.

Na indiening volgt een beoordelingsprocedure, waarbij de op dat moment ontvangen aanvragen met elkaar in competitie gaan. NWO streeft ernaar om aanvragers circa veertien weken na de deadline te informeren over de besluitvorming. Het gereserveerde budget voor deze ronde is 300.000 euro. De laatste ronde VerDuS SURF Pop Up vindt plaats in najaar 2019, waarvoor de callbrochure omstreeks juli gepubliceerd wordt.

Achtergrond

VerDuS SURF Pop Up maakt onderdeel uit van het programma VerDuS Smart Urban Regions of the Future (SURF), dat deel is van het kennisinitiatief Verbinden van Duurzame Steden (VerDuS). Dit is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), NWO, Platform31 en NRPO SIA op het gebied van slimme stedelijke regio’s. Het programma VerDuS SURF bestaat uit projecten in verschillende ordes van grootte die bijdragen aan de leefbaarheid van stedelijke regio’s en waar uitgebreid aandacht is voor kennisbenutting en verbinden van maatschappij, wetenschap en beleid.

Meer informatie

De volledige callbrochure is beschikbaar op de VerDuS SURF Pop Up financieringspagina op de NWO-website. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neemt u dan contact op met Natasja Rensen (surf@nwo.nl, 070 344 06 80)

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Smart Urban Regions of the Future (SURF)

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)