NWO-domein TTW zet koers uit voor komende vier jaar

'Technologie voor mens en maatschappij'

24 januari 2019

Met het Visiedocument 2019-2022  ‘Technologie voor mens en maatschappij’ geeft het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) invulling aan de eerder verschenen NWO-strategie. Samen met input vanuit het veld van onderzoekers, beleidsmakers en bedrijfsleven stelde het domeinbestuur het document op. De inzet hierbij is om de komende vier jaren het veld van de technische wetenschappen een krachtige impuls te geven en daarmee bij te dragen aan het ontwikkelen van technologische oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd.

Cover visiedocument TTW 2019-2022


NWO-strategie

In het voorjaar van 2018 presenteerde NWO haar nieuwe strategie voor de periode 2019-2022: Verbinden van wetenschap en maatschappij. Naast de financiering van onderzoek wil NWO in de veranderde opzet verbindende rollen vervullen. Om haar doelen te bereiken definieert NWO vijf ambities: nexus, mensen, onderzoek, infrastructuur en kennisbenutting.
Het NWO-domein TTW geeft een verdere invulling hieraan met dit visiedocument 2019-2022 ‘Technologie voor mens en maatschappij’, waarin een aantal stevige ambities wordt neergezet voor het veld van de technische wetenschappen. Ze richt zich daarbij op drie doelen: 

  • een versterkt technisch-wetenschappelijk fundament
  • efficiënte innovatieketens
  • zichtbare maatschappelijke impact.

Hiermee bouwt het domein voort op het solide fundament van zijn voorganger, de Technologiestichting STW.

Financieringinstrumenten

Het domein richt zich met het NWO-talentprogramma op jonge onderzoekers in de technische wetenschappen. Het budget van het Open Technologieprogramma (OTP) neemt toe. Er komen extra middelen voor explorerend technisch-wetenschappelijk onderzoek als onderdeel van het Sectorplan Techniek. In het Perspectief-programma is er volop ruimte voor missiegedreven innovatie en ontwikkeling van de vereiste sleuteltechnologieën. Dit sluit nauw aan op het topsectorenbeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voor de stimulering van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit Nederlandse kennisinstellingen kent NWO het programma Take-off. Het Partnership-programma, waarin bedrijven of organisaties investeren in strategische samenwerking binnen onderzoeksthema, is voor het NWO-domein TTW een belangrijk instrument voor de uitvoering van het Kennis- en Innovatiecontract (KIC). Naast eigen instrumenten zal kennis en ervaring vanuit het domein ook worden ingezet in NWO-brede programma’s zoals NWA.

Verbindende rol

Naast het financieren van excellent onderzoek in de technische wetenschappen en het stimuleren en faciliteren van het tot toepassing brengen van de gegenereerde kennis, breidt het NWO-domein TTW zijn verbindende rol verder uit. Dit moet bijdragen aan een vitaal en krachtig veld van de technische wetenschappen dat oplossingen biedt voor de maatschappelijke uitdagingen. Dit vraagt om een stimulerende rol van het domein in het verbinden van de betrokken partners in de kennisketen om gezamenlijk te komen tot onderzoeksagenda’s, innovatieve programma’s en thematische projecten voor, bijvoorbeeld, de Nationale Wetenschapsagenda en het vernieuwde topsectorenbeleid. Het domein zet zich in om toepassing, kennisbenutting en impact van het onderzoek te realiseren. Hierbij is de samenwerking met de andere wetenschapsdomeinen cruciaal.


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Toegepaste en Technische Wetenschappen

Speerpunt

Nexus Mensen Onderzoek Infrastructuur Kennisbenutting