NWO Open Competitie biedt onderzoekers perspectief

7 januari 2019

Met het programma NWO Open Competitie stimuleert NWO vrij, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek. Individuele onderzoekers kunnen via dit programma hun onderzoekslijn voortzetten en ontwikkelen. Het past binnen de ambitie van NWO om onderzoekers perspectief te bieden zodat zij zich in alle fasen van hun carrière kunnen blijven ontwikkelen. Elk NWO-domein geeft invulling aan dit programma.


NWO Open Competitie ENW

Voor de open competitie van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) kunnen onderzoekers aanvragen indienen voor nieuwsgierigheidsgedreven, ongebonden fundamenteel onderzoek in twee nieuwe financieringsinstrumenten: één instrument voor kleinschalige projecten en investeringen en één voor grootschalige projecten. Deze nieuwe open competitie vervangt de oude instrumenten: ALW Open Programma, EW TOP1&2, EW NWO-M, CW TOP/ECHO, FOM/N Projectruimte, FOM/N Vrije Programma's.

NWO Open Competitie ENW – KLEIN

De KLEIN-subsidie biedt onderzoekers de mogelijkheid om creatieve, risicovolle ideeën uit te werken en wetenschappelijke vernieuwingen tot stand te brengen die de basis kunnen vormen voor de onderzoeksthema's van de toekomst. Binnen de NWO Open Competitie ENW - KLEIN kunnen aanvragen doorlopend worden ingediend.

NWO Open Competitie ENW – GROOT

De GROOT-subsidies zijn bedoeld voor consortia waarin onderzoeksgroepen door samenwerking een meerwaarde creëren ten opzichte van bijvoorbeeld afzonderlijke KLEIN-subsidies. De GROOT-subsidies geven onderzoekers gelegenheid en vrijheid om excellente, uitdagende en innovatieve onderzoekslijnen te versterken en/of uit te breiden. De call wordt eens in de twee jaar opengesteld en werkt met vooraanmeldingen. Voor deze ronde is 25 miljoen euro beschikbaar. De deadline voor de vooraanmeldingen in de eerste ronde sluit op 12 februari 2019.


NWO Open Competitie - SGW

NWO-SGW startte in 2018 een nieuw instrument voor vrij, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek geschikt voor grote en kleine projecten: NWO Open Competitie – SGW. Hierin vloeiden de meeste subsidie-instrumenten uit de SGW Open Onderzoeksruimte (Onderzoekstalent, Vrije Competitie Geesteswetenschappen, Internationalisering Geesteswetenschappen, Open Research Area, Investeringen NWO-middelgroot) samen. Het onderzoek kan een interdisciplinair – ook domeinoverstijgend – karakter hebben. Financiering van internationale samenwerking tussen onderzoekers en onderzoeksgroepen behoort eveneens tot de mogelijkheden. De deadline voor uitgewerkte aanvragen is 7 maart 2019 (deadline verplichte vooraanmelding was 25 september 2018).

Nieuw: NWO Open Competitie voor Digitalisering – SGW

Gelet op het specifieke doel, het karakter en de omvang van de call for proposals rond digitalisering is ervoor gekozen een apart Open Competitie instrument in te richten, waarmee NWO-SGW optimaal tegemoet kan komen aan de specifieke condities van de call ‘NWO Open Competitie voor Digitalisering – SGW’.
Per voorstel kunnen onderzoekers maximaal 750.000 euro aanvragen voor personeelskosten, materieel budget en kosten voor valorisatie en kennisbenutting. De deadline voor het indienen van definitieve aanvragen is 24 september 2019.


Open Technologieprogramma TTW

Het Open Technologieprogramma staat open voor excellent onderzoek, met het oog op mogelijke toepassing van de resultaten. Het programma biedt bedrijven en andere organisaties een laagdrempelige manier om aan te sluiten bij wetenschappelijk onderzoek dat moet leiden tot toepasbare kennis. Wetenschappers uit alle vakgebieden kunnen voorstellen indienen voor toepassingsgericht technisch-wetenschappelijk onderzoek. Zeven keer per jaar vinden er toekenningsrondes plaats, waarbij gemiddeld per ronde ruim 3 miljoen euro is te verdelen.

Deadline: Het indienen van onderzoeksvoorstellen binnen het Open Technologieprogramma kan het hele jaar door.


ZonMw Open Competitie

Het oogmerk van de ZonMw Open Competitie is ruimte te creëren voor nieuwsgierigheidsgedreven (grensverleggende) wetenschap van excellente kwaliteit. De subsidie biedt excellente onderzoeksgroepen de gelegenheid tot vernieuwing van hun onderzoekslijnen, het aangaan van nieuwe samenwerkingen en het doen van onderzoek van uitzonderlijke kwaliteit op het terrein van gezondheidsonderzoek.

Binnen de ZonMw Open Competitie kan financiering voor verschillende modules aangevraagd worden: Personeel, Materieel krediet, Investeringen, Valorisatie/Impact en Internationalisering.

Voor de module Investeringen geldt dat het mogelijk is een extra subsidie aan te vragen voor middelgrote infrastructuur via de investeringsmodule.

De verwachte uitkomst van projecten is primair wetenschappelijke verdieping (kennisvermeerdering, model- en theorievorming) binnen een nieuwe samenwerking tussen onderzoeksgroepen. ZonMw ziet deze open stimulans van de wetenschap als dé innovatiemotor voor de langere termijn.

In lijn met de NWO breed ingezette harmonisatie en vereenvoudiging van financieringsinstrumenten is de ZonMw Open Competitie een vervanging van de programma’s ZonMw TOP-subsidies én Investeringen Middelgroot.


NWO-strategie 2019-2022

In de periode 2019-2022 staan vijf ambities centraal: Nexus, Mensen, Onderzoek, Infrastructuur en Kennisbenutting. De NWO Open Competitie valt onder de ambitie Mensen.

Vereenvoudiging financieringsinstrumenten

In 2018 heeft NWO een begin gemaakt met de vereenvoudiging van het financieringsinstrumentarium door zich met de financiering te richten op zes financieringslijnen: Talentprogramma, Open competitie, Programma's voor wetenschappelijke of maatschappelijke doorbraken, PPS, Specifieke programma’s en Infrastructuur. Omdat verschillende wetenschapsgebieden verschillende wensen hebben rond de omvang van de projecten en de inzet van apparatuur en personeel kunnen onderzoekers financiering op maat aanvragen, volgens een modulaire opbouw. Zo kan er gekozen worden uit de posten: personeel, materieel, investeringen (infrastructuur, databestanden), kennisbenutting, internationalisering en/of citizen science.

Lees meer


Bron: NWO