Hart voor Duurzame zorg: call voor nieuwe medische technologie

24 januari 2019

Medische technologie om hart- en vaatziekten eerder op te sporen, te monitoren en beter te behandelen is hard nodig om de toegankelijkheid van de zorg en voldoende personeel aan het bed te waarborgen. Wetenschappers kunnen hun onderzoeksvoorstel voor nieuwe medische technologie tot 9 april indienen bij de Open call Hart voor duurzame zorg. Deze call is geïnitieerd door de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) en het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI) en wordt uitgevoerd met middelen van de Hartstichting, NWO-MVI, NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) en ZonMw. Het budget voor deze call is vijf miljoen euro.

Oudere vrouw krijgt verzorging van jongere vrouw

Doel van het programma

Het onderzoeksprogramma richt zich op de ontwikkeling van medische technologie voor het eerder opsporen en beter behandelen van hart- en vaatziekten. Waarborging van de toegankelijkheid van de zorg en het bemensbaar en betaalbaar houden van de zorg staan hierbij centraal. Het doel is om te voorkomen dat er schade optreedt, dat een patiënt een transitie doormaakt naar een ernstiger stadium van de hart- of vaatziekte of in een chronische fase terecht komt, en zodoende de zorgvraag te verminderen.

Samenwerking

De ambitie en de strategie van de DCVA en de visie van IMDI versterken elkaar in deze gezamenlijke call. Het programma Hart voor duurzame zorg sluit direct aan bij de strategie van de DCVA, gericht op het eerder opsporen of eerder herkennen van (verergering van) hart- en vaatziekten en bij de doelstellingen van IMDI gericht op medische technologie voor bemensbare en betaalbare zorg. Tevens valt het programma binnen de Kennis- en Innovatieagenda’s van de topsectoren Life Sciences and Health en High Tech Systems and Materials), die door NWO worden uitgevoerd. Bovendien past het programma in de maatschappelijke uitdaging Gezondheid en Zorg en de strategie van de Hartstichting. De call wordt uitgevoerd door ZonMw.

Domeinoverschrijdende samenwerking

NWO-domein TTW, NWO-MVI en ZonMw dragen bij aan deze call. De ethische en maatschappelijke aspecten van technologische innovatie worden belicht vanuit het NWO-MVI perspectief. NWO heeft de MVI- (Maatschappelijk Verantwoord Innoveren) benadering ontwikkeld om verantwoorde innovaties die op een breed draagvlak kunnen rekenen tot stand te brengen. Maatschappelijke aspecten (zoals ethische, juridische, sociologische, economische en (gedrags)psychologische aspecten) worden vanaf de start meegenomen in het ontwerpproces van een (technologische) innovatie. Alfa-, bèta- en gammaonderzoekers werken samen en benaderen een vraagstuk gezamenlijk vanuit hun verschillende expertises.
NWO-domein TTW verbindt mensen en middelen om zo de ontwikkeling van technologie en technische kennis te stimuleren. Onderzoeksprojecten moeten bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dit doet TTW door excellent technisch-wetenschappelijk onderzoek te financieren, gebruikers en onderzoekers bij elkaar te brengen en door projecten te begeleiden naar optimale kansen voor kennisoverdracht.
ZonMw vertegenwoordigt het domein Medische Wetenschappen van NWO en is initiator van het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI). ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Zo draagt zij bij aan het verbeteren van de zorg en gezondheid.

Belangrijke informatie over de call:

  • De subsidie die per project aangevraagd kan worden is maximaal 800.000 euro. Alle consortiumpartners dragen in cash of in kind bij aan het onderzoeksproject.
  • Onderzoeksprojecten komen alleen voor financiering in aanmerking indien ze binnen de thematische afbakening van het programma vallen.
  • Gezien de fase van ontwikkeling is een bijdrage van private partijen een voorwaarde.
  • De MVI-benadering is onderdeel van het onderzoek. Voor een integrale aanpak is een multidisciplinair karakter van de projectgroep van belang. Vanaf de start van het project werken onderzoekers met verschillende achtergronden (alfa-, bèta- en gamma) samen aan het vraagstuk. De mate waarin verschillende onderzoekers worden betrokken en hoe ze samenwerken kan verschillen en dient in de aanvraag te worden toegelicht.
  • De te ontwikkelen medische technologie moet aansluiten bij de verwachtingen, wensen en situatie van de (eind)gebruiker (patiënt, mantelzorger, zorgpersoneel).
  • Het is belangrijk dat in het projectidee en de uitgewerkte subsidieaanvraag wordt getoond dat er op een goede manier gebruik wordt gemaakt van kennis die al beschikbaar is (nationaal en internationaal). NWO, ZonMw en de Hartstichting stimuleren een optimaal gebruik van data.
  • Indien bestaande samenwerkingsverbanden (bijv. DCVA-consortia en IMDI CoREs) het onderzoek vanuit hun kennis danwel vanuit hun opgezette infrastructuur kunnen versnellen, is samenwerking een pré.
  • De deadline voor het indienen van onderzoeksvoorstellen is 9 april 2019 om 14.00 uur.
  • Op vrijdag 15 februari 2019 vindt een informatie- en netwerkbijeenkomst plaats van 13.30 tot 16.00 uur in het Holland Heart House te Utrecht. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan hier.
  • Besluitvorming omtrent honoreringen vindt eind oktober 2019 plaats.

Wie kan aanvragen

Deze call staat open voor consortia waarin kennisinstellingen en ondernemingen (bedrijven en zorginstellingen) samenwerken.

Meer informatie over deze call

Meer informatie over deze call staat hier.

Volgende call
In de loop van 2019 volgt een tweede call binnen dit onderzoeksprogramma.

Matchmaking
Registreer nu voor de matchmaking.

Bron: NWO