Elf topprojecten gefinancierd in december 2018 in een gezamenlijke Europees-Chinese pilot call over uitdagingen voor steden

23 januari 2019

JPI Urban Europe en NSFC hebben elf projecten geselecteerd in de pilot call Sustainable and Liveable Cities and Urban Areas (Duurzame en leefbare steden en stedelijke gebieden). De call leverde een groot aantal aanmeldingen op, waaruit blijkt dat onderzoekers in China en Europa aanzienlijke belangstelling hebben om samen te werken en dat uitdagingen voor steden actueel zijn over de hele wereld. In de elf projecten kunnen onderzoekers en mensen uit de praktijk in Europa en China samenwerken. Bij zes van de elf Chinees-Europese projecten zijn Nederlandse onderzoeksteams betrokken.

Autoweg in de avondfoto: Shutterstock

De elf projecten die afgelopen december zijn geselecteerd, gaan van start in de eerste helft van 2019 en duren tot 2022. De call was breed van opzet, en de projecten zijn dan ook gericht op een breed spectrum aan uitdagingen voor steden op diverse schaalgrootte. Daarbij gaat het om geïntegreerde stedelijke energie- en vervoerssystemen, mobiliteitsbeheer in megasteden, de overgang naar elektrische bussen, duurzame stedelijke voedselproductie, innovatieve natuur op basis van technische oplossingen ter verbetering van ecosysteemdiensten, modellen om schone lucht in steden te financieren, reactieve stikstof en levenscyclusanalyse van CO2-uitstoot door wegenaanleg.

“De call heeft een onverwacht grote respons opgeleverd: er zijn in juni vorig jaar 128 volledige voorstellen ingediend. Daaruit blijkt dat onderzoekers van beide kanten aanzienlijke belangstelling hebben om samen te werken en dat uitdagingen voor steden actueel zijn over de hele wereld”, aldus James Taplin, hoofd innovatie bij UK Research and Innovation, een van de negen Europese financierende instanties die de call hebben georganiseerd.

“China en Europa hebben een gemeenschappelijk belang bij het verbeteren van de kwaliteit van leven en de ecologische duurzaamheid in onze steden. Met deze projecten, die gezamenlijk worden gefinancierd door NSFC en JPI Urban Europe, worden bruggen geslagen tussen Chinese en Europese wetenschappers, zodat we de handen ineen kunnen slaan om de uitdagingen aan te gaan waar we allemaal voor staan en de kwaliteit van leven voor toekomstige generaties te verbeteren”, vertelt prof. Fan Yingjie, adjunct-directeur van het NSFC Bureau of International Cooperation.

Geselecteerde projecten

Aan zes projecten doen Nederlandse onderzoeksteams mee. De projecten van onderstaande Nederlandse hoofdonderzoekers op alfabetische volgorde zijn geselecteerd (zie de JPI-programma-website voor alle elf projecten, in het Engels).

SIMETRI: Sustainable Mobility and Equality in mega-ciTy RegIons: patterns, mechanisms and governance (Duurzame mobiliteit en gelijkheid in megastedelijke regio’s: patronen, mechanismen en beheer)
We gaan een wetenschappelijk platform van topkwaliteit ontwikkelen dat relevant is voor politieke beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor huisvesting, vervoer, werkgelegenheid en stedelijke ontwikkeling in de grootste megastedelijke regio ter wereld, de Parelrivierdelta in China. Dit platform integreert werk aan ongelijkheidsindicatoren met voorspellingen over toekomstig landgebruik en transport, dat is ontwikkeld in West-Europa (Londen en de Randstad) met soortgelijk werk in Shenzhen en Guangzhou, waaruit een systeem voortkomt waarin gebruikgemaakt zal worden van de modernste simulatiemodellen, big data verkregen uit routinematig transport, en nieuwe manieren om informatietechnologie voor participerend bestuur te gebruiken. Volgens ons is een dergelijk platform essentieel voor de allergrootste steden, die kwalitatief verschillen van kleinere steden. Het hier ontwikkelde platform zou een wereldprimeur zijn. 

Consortium: China, Nederland, Verenigd Koninkrijk
Dr. Eric Koomen, Vrije Universiteit Amsterdam

Financing Clean Air: The potential of Land Value Capture to secure sustainable urban development supporting air quality enhancement (Financiering van schone lucht: het potentieel van value capturing van grond voor het waarborgen van duurzame stedelijke ontwikkeling ter ondersteuning van een betere luchtkwaliteit)
Een slechte luchtkwaliteit in steden vormt een belangrijke bedreiging voor het leven van mensen. Duurzamer vervoer en woningen zijn veelbelovend om de luchtkwaliteit te verbeteren, maar daar zijn investeringen voor nodig. Gedeeltelijke value capturing van grond in het ontwikkelingsproces levert een innovatieve manier op om de door huisvesting en vervoer veroorzaakte slechte luchtkwaliteit te verbeteren door te investeren in stedelijke omgevingen. Daarvoor gaan we twee vraagstukken onderzoeken in China, Nederland, Frankrijk en het VK: 1) de impact van luchtkwaliteit op de economische activiteit en kwaliteit van leven, en 2) de impact van alternatieve mechanismen voor value capturing van grond voor het verbeteren van huisvesting en transport.

Consortium: China, Frankrijk, Nederland, Verenigd Koninkrijk
Prof. dr. Erwin van der Krabben, Radboud Universiteit

MAAT: Multi-faceted valuation and Administration of Access to housing and Transportation (Veelzijdige waardebepaling en beheer van toegang tot huisvesting en transport)
In lijn met het snelle verstedelijkingsproces nemen de kosten van levensonderhoud in de steden vaak toe. Dat kan leiden tot een gebrek aan betaalbare basisvoorzieningen, vooral voor groepen met een laag inkomen en sociaal achtergestelde groepen. Dit multidisciplinaire onderzoek houdt zich bezig met de verstrengeling van de stedelijke dynamiek van wonen, werken en verkeer, waarbij zowel vraag als aanbod wordt bekeken. Met expliciete componenten van budgetbeperkingen en sociale diversiteit wordt de waarde van toegankelijkheid tot huisvesting en vervoer bepaald vanuit economisch, sociaal en tijdgeografisch opzicht. Er worden aanbevelingen gedaan voor overheidsbeleid en diensteninnovaties om de toegankelijkheid te verbeteren en ongelijkheid aan te pakken.

Consortium: China, Frankrijk, Nederland
Dr. Feixiong Liao, Technische Universiteit Eindhoven

SIRIUS: Sustainable, Innovative, Resilient, and Interconnected Urban food System (Duurzaam, innovatief, veerkrachtig en onderling verbonden stedelijk voedselsysteem)
De duurzame ontwikkeling van steden is gebaseerd op voedselsystemen die milieuvriendelijk zijn, bestand zijn tegen klimaatverandering en waarbij kleine boeren en sociale ondernemers worden betrokken. Zowel in China als in Europa moeten steden inzicht hebben in voedselsystemen in een wereldwijde context, en duurzaamheidsvraagstukken lokaal aanpakken. In het kader van dit project worden planners, beleidsmakers en burgers geïnformeerd over de gegevens, hulpmiddelen en trajecten die nodig zijn voor duurzame en veerkrachtige stedelijke voedselsystemen. Er wordt een kennisarena opgericht waarin China en Europa van elkaar kunnen leren over nieuwe werkwijzen in de stedelijke voedingssector, om steden beter te kunnen besturen met diverse scenario's van klimaatverandering en economische transformatie.

Consortium: China, Nederland, Verenigd Koninkrijk
Prof. dr. Derk A. Loorbach, Erasmus Universiteit Rotterdam

U-PASS: Urban Public Administration and ServiceS innovation for Innovative Urban Mobility Management and Policy (Innovatie van openbaar bestuur en openbare diensten in de stad voor innovatief stedelijk mobiliteitsbeheer en -beleid)
Gemotiveerd door de wereldwijde gedeelde wens voor en behoefte aan efficiënter, betrouwbaarder en milieuvriendelijker stadsvervoer, gaan we in dit project onderzoeken hoe dat te bereiken is met nieuw beleid en nieuwe diensten. We doen empirisch onderzoek en bouwen modellen, zowel in China als in Europa, en integreren de twee benaderingen. We richten ons op beleid en diensten, zoals programma’s met verhandelbare kredieten, zelfrijdende auto’s, elektrische auto’s, carpoolen, autodelen en fietsen. Met deze aanpak kunnen we meer leren door gebruik te maken van verschillende modelleringsmanieren, culturele achtergronden, lokale omstandigheden en onderzoeksexpertise.

Consortium: China, Nederland, Verenigd Koninkrijk
Prof. dr. Erik T. Verhoef, Vrije Universiteit Amsterdam

STEP-UP: Socio-Techno-Economic Pathways for sustainable Urban energy develoPment (Sociaal-technologisch-economische routes voor duurzame stedelijke energieontwikkeling)
Gedreven door de sociale, economische en ecologische behoeften van burgers ondergaan stedelijke energiesystemen radicale veranderingen, samen met technologische innovatie. Dit project brengt de Chinese en Europese experts op het gebied van economie, sociale wetenschappen en techniek samen om een uitgebreid beoordelingskader te ontwikkelen voor het onderzoeken van de optimale routes naar een efficiënt, schoon en veerkrachtig stedelijk energiesysteem. De focus ligt op het identificeren van de belemmeringen en mogelijke oplossingen op het gebied van technologie, markt, regelgeving en beleid. Er wordt gekeken naar steden in de EU en China met elk hun eigen kenmerken, waardoor het mogelijk is te speculeren over het resultaat van het onderzoek buiten de geografische gebieden waar het wordt uitgevoerd.

Consortium: China, Nederland, Verenigd Koninkrijk
Dr. ir. Laurens J. de Vries, Technische Universiteit Delft

Over deze call

De call is gezamenlijk georganiseerd door negen Europese partners van JPI Urban Europe en de National Natural Science Foundation of China (NSFC) ter bevordering van de samenwerking tussen onderzoekers van Chinese en Europese universiteiten, onderzoeksinstituten, onderzoeks- en technologieorganisaties (waaronder gemeentelijke onderzoeksinstellingen), steden en diensten ruimtelijke ordening, en Europese bedrijven, om kennis, geïntegreerde oplossingen en besluitvormingshulpmiddelen te ontwikkelen voor een breed spectrum aan uitdagingen voor steden.

Van Europese zijde heeft NWO de Europese financieringsinstanties gecoördineerd die meededen en bijdroegen, en fungeerde ze als secretariaat voor de call.

In het kader van de call hebben financieringsinstanties uit Europa een totaal budget van 8 miljoen euro ter beschikking gesteld, en financiert het Chinese financieringsagentschap NSFC alle Chinese partners van de geselecteerde consortia met een totaal budget van 2,8 miljoen euro (21,9 miljoen yuan).

Deze pilot is de eerste stap in de geplande langdurige samenwerking tussen NSFC en JPI Urban Europe onder het strategische thema Sustainable Urbanisation in the Context of Economic Transformation and Climate Change (Duurzame Verstedelijking in de Context van Economische Transformatie en Klimaatverandering).

Meer informatie

Lees hier meer over de pilot call van JPI Urban Europe en NSFC, en de gefinancierde projecten (in het Engels).

Bron: NWO

Contact

Carolien Maas-van der Geest, MA Carolien Maas-van der Geest, MA +31 (0)70 3440511 c.maas@nwo.nl

Contact

Drs. Berry Bonenkamp Drs. Berry Bonenkamp +31 (0)70 3494416 b.bonenkamp@nwo.nl