Acht toekenningen in Joint Programming Initiative 'Water'

24 januari 2019

NWO heeft acht projectvoorstellen goedgekeurd op het gebied van verbetering van duurzaam management van watervoorraden. Het Joint Programming Initiative ‘Wateruitdagingen voor een veranderende wereld’ pakt de ambitieuze uitdaging op om duurzame watersystemen voor een duurzame economie mogelijk te maken in Europa en daarbuiten.

Het  JPI ‘Wateruitdagingen voor een veranderende wereld’ (Water JPI), gestart in 2010, wil de fragmentatie verminderen van de inspanningen door lidstaten en ook vaardigheden, kennis en middelen mobiliseren ter versterking van het Europees leiderschap en de concurrentiekracht in wateronderzoek en innovatie. Geen enkel Europees land kan deze uitdaging alleen aan, door de grootte van de noodzakelijke inspanningen en de geografische variatie in waterproblemen. Deze ‘grand challenge’ beantwoorden vereist een gezamenlijke, multidisciplinaire aanpak vanwege buitengewone economische, ecologische, technologische en maatschappelijke uitdagingen.

Toekenningen

Achttien consortia ontvangen in totaal 15,2 miljoen euro financiering; bij acht zijn Nederlandse onderzoekers betrokken. De maximale NWO-financiering is 250.000 euro per consortium. Hieronder staan de gehonoreerde projecten op achternaam van de Nederlandse coordinator.

SIMTWIST
Coördinator: dr. Bas Amelung (Wageningen University & Research)
Toerisme en waterschaarste: analyse en beleidsopties In het Middellandse Zeegebied is het toerisme een belangrijke watergebruiker, waarover echter weinig bekend is. Dit project beoogt op macroniveau het aandeel van toerisme in de huidige en toekomstige Mediterrane waterschaarste te bepalen en op microniveau het water-gerelateerde gedrag van toeristische stakeholders te onderzoeken en te simuleren. Het einddoel is om beleidsmakers en andere stakeholders te informeren over de effectiviteit van diverse maatregelen om het toeristische watergebruik terug te dringen.

Urbanwat - Nieuwe methoden en richtlijnen voor stedelijk grondwaterbeheer
Coördinator: dr. Thom Bogaard (TU Delft)
De kwaliteit van het grondwater in steden staat sterk onder druk. Het is hard nodig voor de samenleving, maar de groeiende steden produceren steeds meer en vaak onbekende verontreinigingen. Ook hebben ze met al hun ruimtelijke complexiteit een steeds groter wordende invloed op de grondwaterkwaliteit. Urbanwat onderzoekt nieuwe methoden voor monitoren, meten en modelleren van grondwater in stedelijk gebied en gaat werken aan een integrale aanpak voor stedelijk grondwaterbeheer dat moet bijdragen aan schoon en veilig gebruik van stedelijk grondwater.

RECOWATDIG - Duurzame technologie voor getrapte terugwinning van beregeningswater voor de landbouw van fermentatieproducten met hoog watergehalte
Coördinator: prof. dr. ir. Gerrit Brem (Universiteit Twente)
Doelen voor duurzame ontwikkelingen vereisen ook de hoogst mogelijke duurzaamheid van de menselijke activiteiten. RECOWATDIG pakt dit aan door onderzoek en ontwikkeling, gericht op het verkrijgen van een technisch ontwerp van een installatie voor het gefaseerd terugwinnen, van momenteel verwaarloosd, beregeningswater voor de landbouw. Dit wordt gedaan door het drogen van vaste fermentatieproducten met een hoog vochtgehalte. Een hoge synergie wordt verkregen door integratie van waterwinning, drogen, hydrothermale carbonisatie en waterzuivering met een geoptimaliseerde toepassing van elektriciteit en wateropslag, waardoor de voorgestelde technologie gezien kan worden als 'smart grid ready'.

IN-WOP – Optimalisatiebenaderingen voor watermanagement
Coördinator: dr.ir. Jan Kwakkel (TU Delft)
Er is een lange traditie in watermanagement om gebruik te maken van optimalisatie. Voor deze optimalisaties werkt men met geaggregeerde prestatie-indicatoren. Recente wetenschappelijke ontwikkelingen maken het mogelijk om met meerdere gedisaggregeerde prestatie-indicatoren te werken. In dit project vergelijken we de huidige optimalisatiebenaderingen voor drie casestudies – het Como meer, de Seine en de Merguelil – met nieuwe many-objective optimalisaties, om inzicht te krijgen hoe het aggregeren van prestatie-indicatoren resultaten biased richting de status quo, het vinden van innovatieve oplossingen belemmert, en weerstand van stakeholders.

RainSolutions
Coördinator: prof. dr. Huub Rijnaarts (Wageningen University & Research)
Dit onderzoek maakt de stad beter bestand tegen klimaatverandering en uitputting van grondstoffen. Met een model worden groene oplossingen in de stad in samenhang ingebed. Die oplossingen zijn bijvoorbeeld groene daken en parkjes voor berging van water en duurzame maatregelen zoals warmtehergebruik en stadslandbouw. Het project heeft als doel om de stad schoon en gezond houden, en het faciliteren van terugwinnen en hergebruik van grondstoffen zoals water en voedingsstoffen.

WaterHarmony - Kloof tussen vraag en aanbod in watercyclus dichten voor duurzaam beheer van watervoorraden
Coördinator: dr. ir. Ghada el Serafy (Deltares)
WaterHarmony wil de kloof tussen vraag en aanbod van water dichten, op het gebied van kwaliteit, kwantiteit, circulariteit, herbruikbaarheid, veiligheid en financiële haalbaarheid. Het toont de benaderingen van aanpassend waterbeheer, die gebruikmaken van big data en andere technologische ontwikkelingen, om zo mondiale milieu- en maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Naast het aanpakken van uitdagingen met verontreinigende stoffen zal WaterHarmony veiliger, schoner en financieel haalbaar (her)gebruik van water mogelijk maken.

iAqueduct - Inzoomen op lokaal waterbeheer
Coördinator: prof. dr. Bob Su (Universiteit Twente)
Satellietmissies bewaken de mondiale waterkringloop op een schaal van één tot enkele tientallen kilometers. iAqueduct wil de kloof overbruggen tussen deze mondiale waarnemingen en informatiebehoefte voor lokaal waterbeheer. Met gebruik van Copernicus-waarnemingen met een schaal van twintig meter, een hoge resolutie onbemand luchtvaartuigsysteem en grondwaarnemingen worden schaalfuncties ontwikkeld voor bodemvocht en verdamping op een schaal van enkele meters.

EnTruGo - Versterken van vertrouwen in de overheid door effectieve strategieën voor water governance
Coordinator: dr. Jasper de Vries (Wageningen University & Research)
Het doel van het EnTruGo project is het verkennen van de relatie tussen interpersoonlijk vertrouwen en vertrouwen in de overheid. Het vertrouwen in de overheid staat in veel landen onder druk. Hiermee komt de legitimiteit en effectiviteit van overheden om te komen tot duurzame oplossingen voor water vraagstukken in het gedrang. In reactie hierop initiëren veel overheden democratisch innovatieve processen om vertrouwen te vergroten. Echter, uit onderzoek blijkt dat dit vooral effect heeft op interpersoonlijk vertrouwen en het effect op het vertrouwen in de overheid onduidelijk is. EnTruGo heeft als doel deze relatie te onderzoeken. Het onderzoek zal uitgevoerd worden op nationale en regionale schaal in diverse contexten in Europa (Nederland, Zweden en Noorwegen) met een spiegelcasus in Zuid-Afrika. Hierdoor zal het project bijdragen aan de theoretische begrip van publiek vertrouwen in overheden en haar relatie met persoonlijk vertrouwen. In samenwerking met lokale en nationale actoren heeft het project als doel om te komen tot strategieën om het vertrouwen in overheden te vergroten, met als uiteindelijke doel om de legitimiteit en effectiviteit van water governance te vergroten.

Meer informatie:

Bron: NWO