Zes nieuwe projecten binnen het samenwerkingsprogramma met Indonesië

10 december 2018

Het Indonesische Ministerie van Onderzoek, Technologie en Hoger Onderwijs (RISTEKDIKTI) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hebben zes gezamenlijke projecten gehonoreerd die zich richten op voedsel, water en de rechtsorde.

In het programma Samenwerking Indonesië-Nederland financieren RISTEKDIKTI en NWO onderzoek dat in lijn is met de nationale wetenschapsagenda's van Indonesië en Nederland, de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's) en de Grand Societal Challenges van de EU. Er bestaat een langdurige wetenschappelijke samenwerking tussen Indonesië en Nederland, die verder wordt versterkt in deze nieuwe samenwerking om wetenschappelijke en maatschappelijke kwesties - die van belang zijn voor beide landen- te addresseren.

Gehonoreerde projecten

Palm Oil Conflicts and Access to Justice in Indonesia
Hoofdaanvrager: Dr. W.J. Berenschot, KITLV
Dit project houdt zich bezig met een studie van algemene patronen en resultaten van oliepalmconflicten in Indonesië. Het doel is om input te leveren voor wettelijke hervormingen en bestuursinitiatieven die het vermogen van plattelandsgemeenschappen om ongemakken, die zijn  veroorzaakt door palmolie-uitbreiding, aan te pakken, zullen versterken. Tot nu toe zijn deze conflicten alleen bestudeerd door middel van case-studies met de nadruk op falende justitiële instellingen. Dit project stelt een nieuwe aanpak voor waarbij de nadruk ligt op lokale processen van informele bemiddeling en transnationale RSPO-interventies, waarbij NGO's een cruciale verbindende rol spelen. Met behulp van een innovatieve methode van gemengde methoden werkt dit project nauw samen met lokale NGO's om 220 conflictgevallen te documenteren. We zullen deze dataset gebruiken om gevallen en oorzaken van succesvolle conflictoplossing te identificeren, op basis waarvan beleidsaanbevelingen zullen worden gedaan.

A blueprint for an Indonesian Landslide Early Warning System (BILEWS)
Hoofdaanvrager: Dr. V.G. Jetten, Universiteit Twente
In Indonesië veroorzaken aardverschuivingen, die worden veroorzaakt door extreme weersomstandigheden, honderden slachtoffers per jaar. Het hoofddoel van dit project is een voldoende betrouwbaar alarmsysteem voor aardverschuivingen en puinstromen op gemeenschapsniveau, dat wordt afgeleid van okale alarmniveaus. Dieper inzicht wordt verworven in de triggerende mechanismen van neerslag, die leiden tot aardverschuiving en puinstroming op Java, en historische neerslag-grondverschuivingsgegevens. Door homogene fysiografische eenheden te introduceren op basis van historische aardverschuivingen, kan het te ontwikkelen systeem aardverschuivingen in de buurt van nederzettingen voorspellen. Het systeem wordt toepasbaar gemaakt in samenwerking met belanghebbenden uit de gemeenschap, ook om hun veerkracht te vergroten en hun aanpassingsvermogen ten opzichte van extreme weersomstandigheden te versterken.

Innovative Knowledge About Networks – Fish For Food (IKAN-F3)
Hoofdaanvrager: Dr. G. Nooteboom, Universiteit van Amsterdam

Kleine en goedkope vis - gedroogd, vers of geconserveerd - zijn van vitaal belang voor de voedingszekerheid van arme mensen op het Indonesische platteland. Ze zijn daarnaast een belangrijke bron van inkomsten voor miljoenen failies van kustvissers en de - vaak vrouwelijke - verwerkers en handelaars. Vanwege klimatologische veranderingen en marktuitdagingen ( verhoogde vangstfluctuaties en verwerking van kleine vis voor vismeel) wordt het aanbod van betaalbare kleine vis bedreigd. Ondertussen beïnvloeden veranderende diëten en voedselprogramma's de vraag naar kleine vissen. Gezien deze schommelingen in vraag en aanbod, wil IKAN-F3 het voedselsysteem bestuderen dat consumenten met een laag inkomen in drie geselecteerde plattelandsgebieden in Indonesië bedient met het doel hun kwaliteit, veerkracht en reikwijdte te verbeteren. Het onderzoek is gebaseerd op lopend onderzoek over dit onderwerp in verschillende delen van de wereld en heeft tot doel innovatieve inzichten en lessen te ontwikkelen die relevant zijn voor Indonesië.

Informal Economies and Creative Industry strategies (INECIS) - Governance arrangements, socio-spatial dynamics and informal economies in urban kampongs in Indonesia
Hoofdaanvrager: Prof. dr. K. Pfeffer, Universiteit Twente

Dit onderzoek analyseert de relatie tussen de informele economieën van kampongs en formele strategieën voor creatieve industrieën, en hoe deze de ruimtelijke, sociale en economische ontwikkeling van kampongs beïnvloeden. De studie identificeert de commodificatie van informele industrieën en hun bijdrage aan de lokale economie, sociale en economische kansen voor kleine middelgrote ondernemingen, en de onderlinge relatie tussen de informele economie en patronen van landgebruik. De studie behandelt ook de kwestie van rechtvaardigheid voor kwetsbare gemeenschappen, door de relatie te analyseren tussen door de overheid geleide strategieën en veranderingen in sociaal-economische kenmerken, land en veiligheid van bezit in stedelijke kampongs. Het interdisciplinaire onderzoek combineert kwalitatieve en kwantitatieve benaderingen, waaronder sociaal-economische, beleidsmatige en ruimtelijke analysemethoden.

Containment of antimicrobial resistance: towards a sustainable poultry production chain in Indonesia
Hoofdaanvrager: Prof. dr. J.A. Wagenaar, Utrecht Universiteit

Antimicrobiële resistentie (AMR) vormt een grote bedreiging voor de dier- en volksgezondheid. Om AMR te beperken, moet antimicrobieel gebruik (AMU) worden verminderd, omdat dit wordt beschouwd als de belangrijkste oorzaak van selectie voor resistente bacteriën. Voorlopige gegevens verzameld door consortiumpartners toonden een aanzienlijk overmatig gebruik van antimicrobiële stoffen in de Indonesische pluimveeproductie. Het doel van dit project is te onderzoeken waarom, wat en hoeveel antimicrobiële stoffen worden gebruikt bij de productie van pluimvee. Interventies in de primaire productie worden geimplementeerd om AMU te verminderen en veranderingen in AMU en AMR te meten. Dit project draagt ​​bij aan een veilige en duurzame pluimveevoedingsketen in Indonesië, vermindert het risico van resistente bacteriën voor mensen en vermindert de milieuvervuiling door antimicrobiële stoffen .

Ground Up: a practice based analysis of groundwater governance for integrated urban water resources management in Semarang
Hoofdaanvrager: Prof. dr. M.Z. Zwarteveen, Universiteit van Amsterdam

Om het overstromingsrisico te verkleinen en de toegang tot watervoorziening voor de meest kwetsbare inwoners van Semarang te vergroten, is een geïntegreerd beheer van waterbronnen nodig, die over verschillende stedelijke waterinfrastructuursystemen, boven en onder de grond, lopen. Het projectdoel is om pragmatische mogelijkheden te identificeren, testen en evalueren voor een meer rechtvaardige en duurzame integratie van grondwater- en oppervlaktewaterstromen. Hiervoor coproduceren we transdisciplinaire kennis met grondwatergebruikers en praktijkmensen over de wijze waarop de raakvlakken tussen hydrologische processen, technische systemen en sociale relaties de besluitvorming, onderhandeling en betwisting van de toewijzing, instandhouding en bescherming van grondwater bepalen.

Bron: NWO