Update maatregelen aanvraagdruk

3 december 2018

In september 2017 maakte NWO bekend welke maatregelen het wil doorvoeren om de aanvraagdruk voor wetenschappers in Nederland te verminderen. De doelstelling is om met dit pakket aan maatregelen te komen tot een honoreringspercentage van minstens 25 procent. Na bekendmaking is NWO begonnen met de implementatie van de maatregelen. We plaatsen regelmatig updates op onze website. De laatste keer was in mei van dit jaar.

De belangrijkste wijziging ten opzichte van de vorige update is dat NWO na verdere analyse heeft besloten de maatregel ‘Aansluiting van NWO-calls op EU-calls’ niet in te voeren. Deze voorgenomen maatregel hield in dat een deel van het VI-budget (het toekomstig ‘Talentprogramma’) zou worden ingezet om ERC-voorstellen die als excellent waren beoordeeld maar vanwege beperkte financiële middelen niet konden worden toegekend alsnog te honoreren. Het gaat hierbij om een groot aantal onderzoekers. Wanneer deze maatregel toegepast zou worden, zou als gevolg daarvan een groot deel van het VI-budget uitgeput worden, met een verder oplopende aanvraagdruk en nog lagere honoreringspercentages als resultaat. Het voordeel van het dalen van de aanvraaglast voor die onderzoekers die alleen een ERC-aanvraag indienen, weegt niet op tegen de stijging van de aanvraagdruk voor de reguliere groep van VI-aanvragers.

Overzicht en stand van zaken van de verschillende maatregelen

In de huidige update besteden we alleen aandacht aan de maatregelen waarop sinds de vorige update voortgang is geboekt. Voor de overige maatregelen wordt verwezen naar de eerdere update.

Categorie 1: maatregelen die NWO zal uitwerken en implementeren

1. NWO besluit om te gaan experimenteren met nieuwe modellen voor consortiavorming voor een beperkt aantal financieringsinstrumenten dat zich daarvoor leent.

Stand van zaken

Op dit moment vindt binnen NWO en ZonMw een inventarisatie plaats van lopende initiatieven met als doel om best practices te verzamelen. Hierbij wordt ook geïnventariseerd welke ervaringen er in het buitenland zijn opgedaan. Deze best practices zullen mede invulling gaan geven aan het nog nader te definiëren experiment.

2. NWO reserveert een deel van de VI-middelen om onderzoekers, die met een excellente beoordeling hoog scoren bij aanvragen voor ERC Starting en ERC Consolidator Grant, maar vanwege beperkte financiële middelen geen honorering krijgen, alsnog te honoreren, tenzij dat jaar ook een VI-aanvraag was ingediend.

Stand van zaken

Zie in de inleiding update maatregel 'Aansluiting van NWO-calls op EU-calls'

3. NWO besluit om de wetenschappelijke inbedding van een project mede als criterium mee te nemen in de beoordeling van onderzoeksvoorstellen in de VI.

Stand van zaken

Op 27 februari jl. kondigde NWO aan dat onderzoekers om een inbeddingsgarantie zal worden gevraagd voor de rondes Vidi 2018 en Veni 2019. De formulering van deze garantie is uitgebreid afgestemd met de VSNU en de NFU. Het doel van deze maatregel is dat de werkgever, voordat de aanvraag ingediend wordt, met de onderzoeker afstemt wat er gebeurt bij toekenning van de aanvraag. Voor een Veni is vereist dat de onderzoeker bij toekenning toegang krijgt tot alle expertise en faciliteiten van de instelling. Voor een Vidi dient de instelling ook vooraf een tenure-track positie beschikbaar te stellen bij toekenning van de aanvraag. Hierdoor wordt aan de instelling gevraagd om vooraf aan te geven dat men bereid is om deze kandidaat met dit voorstel een plek binnen de onderzoeksgroep te geven.
Inmiddels is de inbeddingsgarantie toegepast in de rondes Veni 2019 (vooraanmeldingsdeadline was 28 augustus 2018) en Vidi 2018 (aanmeldingsdeadline was 4 oktober 2018). Onderzoek rond deze rondes moet uitwijzen wat het effect hiervan is. De templates van de inbeddingsgaranties staan op de NWO-website (zie ook FAQ).

4. NWO neemt het initiatief tot een gesprek met de VSNU om afspraken te maken over de rol van NWO en universiteiten t.a.v. personeelsbeleid, de beperking van aanvragen door de universiteiten en de rol van projecttoewijzingen daarbij.

Stand van zaken

Zie update 31 mei 2018.

5. NWO besluit om jaarlijks meer gedetailleerde informatie te geven aan de instellingen over de beoordeling van door hen ingediende voorstellen en over honoreringspercentages van instellingen per financieringsinstrument en per onderzoeksgebied.

Stand van zaken

NWO levert jaarlijks een uitgebreid databestand aan de universiteiten. Dit gebeurde voor het laatst in juli van dit jaar. Daarnaast bevatten de pagina’s van de NWO-website met de toekenningen al een gedetailleerder overzicht dan voorheen.

6. NWO besluit dat de universiteit bij toewijzing van een project aan een medewerker met een tenure-track aanstelling, vooraf een promotor en/of begeleider toewijst, die garant staan voor de voorzetting en begeleiding van het project indien de tenure-tracker voortijdig de universiteit verlaat.

Stand van zaken

Zie vorige update 31 mei 2018.

Categorie 2: maatregelen waarvoor NWO aanvullend onderzoek nodig acht

7. NWO zal in overleg met de VSNU onderzoeken hoe het Mattheüs-effect zoveel mogelijk kan worden voorkomen.

Stand van zaken

In het kader van het traject 'Harmosatie NWO-instrumentarium‘ zijn voorstellen gedaan voor gerichte voorwaarden aan indieners die op dit terrein effect zullen hebben. Te denken valt onder andere aan de voorwaarde van toepassing in de Open Competitie SGW dat onderzoekers die nog in aanmerking komen voor een VI-subsidie geen OC-aanvraag kunnen indienen. Deze en andere vergelijkbare maatregelen zullen de komende tijd worden geëvalueerd.

Verder voert NWO op dit moment een onderzoek uit naar de omvang van het Mattheüs-effect in Nederland (met betrekking tot NWO-gelden). Het onderzoek wordt naar verwachting eind 2018 afgerond, en dan zal ook bekend worden of NWO extra maatregelen wel of niet nodig acht.

8. NWO is bereid om beperkte middelen beschikbaar te stellen voor de aanstelling van een paar onderzoekers die een nadere analyse moeten uitvoeren van het SOFA-model op basis van een gerichte onderzoeksagenda om uitspraken te doen of en wanneer het SOFA-model bruikbaar is.

Stand van zaken

NWO heeft in juni 2018 een kleine werkconferentie georganiseerd. In deze werkconferentie hebben enkele experts gepoogd gezamenlijk een onderzoeksagenda te formuleren rond het SOFA-model. Een verslag van deze conferentie is online beschikbaar. NWO gaat op basis van dit verslag, in overleg met enkele experts die betrokken waren bij de werkconferentie, een onderzoeksopzet maken.

9. NWO stelt een nader onderzoek in naar mogelijkheden om voorselectie op basis van CV te hanteren voor de Veni-aanvragen en vraagt het SGW-bestuur om de voorstudie hierover verder uit te werken en daarbij ook Veni-aanvragen in andere domeinen te betrekken.

Stand van zaken

De NWO-domeinen SGW en TTW hebben voor de Veni-ronde 2019 een vooraanmelding op basis van CV aangekondigd. Ook ZonMw experimenteert met deze maatregel, namelijk in het kader van de call Praktijk- en postdocfellowship geestelijke gezondheidszorg.
28 augustus 2018 was de deadline voor de vooraanmeldingsfase van de ronde Veni 2019 die uitgebreid gemonitord zal worden. 

10. NWO besluit om middelen beschikbaar te stellen voor onderzoek om de (internationaal geaccepteerde) criteria voor calls en beoordelingsprocedures te evalueren, zodat NWO meer “evidence-based” te werk kan gaan om haar doelstellingen te bereiken.

Stand van zaken

Deze maatregel wordt later opgepakt.

11. Alle calls i.h.k.v. het topsectorenbeleid waarbij NWO-middelen worden ingezet, dienen via NWO te lopen. Dit wordt vastgelegd in het Kennis- en Innovatiecontract dat NWO in opdracht van EZK en OCW sluit. De NWO-domeinen bekijken kritisch de beoordelingen van projecten in de topsectorcalls en zien er op toe, dat naast de verbinding met de gebruikers binnen een consortium en de kracht van een consortium, wetenschappelijke kwaliteit voorop blijft staan of (nog) nadrukkelijker in de beoordeling wordt meegenomen.

Stand van zaken

Zie vorige update 31 mei 2018.

Meer informatie


Bron: NWO