NWO ontwikkelt voor de topsectoren nieuwe call Transities & Gedrag

20 december 2018

De samenleving staat voor een aantal opgaven op het gebied van ‘klimaat en energie’, ‘mobiliteit’, ‘landbouw en voedsel’ en ‘leefomgeving’. De verwachting is dat er in de samenleving een versnelling nodig is om structurele veranderingen te kunnen realiseren. Om deze versnelling waar te kunnen maken is kennis nodig over gedrag en de manier waarop we deze kennis kunnen inzetten bij de verschillende transities. Aan de call nemen de volgende topsectoren deel: Logistiek, LSH, Agri&food, SIA, Water&Maritiem, Energie, BBE, HTSM, ICT en Creatieve Industrie.

NWO ontwikkelt daarom momenteel het topsectorbrede onderzoeksprogramma ‘Transities en Gedrag’. Voorbeelden van onderzoeksvragen zijn: Welke mechanismen en strategieën kunnen een rol spelen bij gedragsverandering? Welke verschillen spelen daarbij een rol als het gaat om het individuele en collectieve niveau en de bereidheid tot verandering? Welke methoden kunnen we ontwikkelen om gedragsverandering die bijdraagt aan transities te bewerkstelligen? Wat zijn de ethische vragen die daarbij gesteld kunnen worden?

Het onderzoek richt zich op vraagstukken op het niveau van de overheid, organisaties en bedrijven en de burger. De volgende disciplines spelen in ieder geval een rol: psychologie, sociale psychologie, sociologie, antropologie, politicologie, ethiek, rechtsgeleerdheid, communicatiestudies, bestuurskundigen, sociale en economische geschiedenis, veranderkunde, innovatiewetenschappen. De aandacht voor de menselijke maat en de specifieke kracht van de topsector creatieve industrie, vormen de unieke inzet om in het kader van het topsectorbeleid een bijdrage te leveren aan de noodzakelijke transities voor de ontwikkeling van de economie en de maatschappij.

Er is totaal 8 M€ beschikbaar voor onderzoek.

NWO verwacht de call in februari 2019 open te stellen en organiseert dan eveneens gelegenheid voor consortiavorming. Op de hoogte blijven? Stuur een bericht naar citransities@nwo.nl.

Bron: NWO