NWO-financiering voor acht consortia vanuit Creatieve Industrie - KIEM

11 december 2018

NWO heeft in 2018 acht projecten gehonoreerd in het programma Creatieve Industrie - Kennis Innovatie Mapping (KIEM). De projecten dragen bij aan de Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 van CLICKNL en aan de kennisbasis van de creatieve industrie. Met een KIEM-beurs van €15.000 kunnen onderzoekers een samenwerkingsverband opzetten tussen kennisinstellingen en private partijen.

De volgende consortia hebben financiering ontvangen (op alfabetische volgorde van de hoofdaanvrager):

Inclusiviteit in kunst en cultuur: impliciete associaties als expliciete drempel
Dr. M.J. (Michaël) Berghman, Dr. P. (Pauwke) Berkens (beide Erasmus Universiteit Rotterdam)
Nieuwe technieken uit de cognitieve sociologie worden in dit project toegepast om impliciete voorkeuren te onderzoeken van personeelsleden van Rotterdamse cultuurinstellingen over cultuurproducten en producenten. De cultuursector in Rotterdam – en andere grote steden – weerspiegelt ondanks het tot dusver gevoerde beleid niet de diversiteit in de samenleving. Diversiteit op het vlak van inhoud en publiek kan een grote rijkdom betekenen.

Consortiumpartners: Rotterdamse Kunststichting

Circular Water Stories
Dr. ir. I. (Inge) Bobbink
Klimaatverandering noopt tot het gezamenlijk ontwikkelen van circulaire water-leefsystemen. Van passieve toeschouwers moeten gemeenschappen hun rol van actieve waterwerkers opnieuw uitvinden. Verhalen uit het verleden kunnen inspireren tot nieuwe betrokkenheid. CIRCULAR WATER STORIES trekt van West- naar Oost-Nederland en laat in een blauwdruk voor een beeldende verhalenkaart de vervlechting tussen mens en water zien.

Consortiumpartners: SL Studio, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Netwerk historisch cultuurlandschap, Waterschapstalent/Unie van Waterschappen

Opgroeien met media. Digitale geletterdheid en mediawijsheid bij kinderen
Prof. dr. M. J. (Marcel) Broersma (m), RUG
Media spelen een steeds centralere rol in het leven van kinderen. Kinderopvang, scholen en ouders worstelen hoe ze hiermee moeten omgaan, terwijl de creatieve industrie kennis nodig heeft over hoe ze op een verantwoorde manier hierop kan inspelen. Dit project onderzoekt hoe kinderen digitale vaardigheden en mediawijsheid ontwikkelen.

Consortiumpartners: SKSG

Artificiële Intelligentie als basis voor automatische evaluatie van spraakaudiometrie bijslechthorenden
Prof. dr. M. M. R. (Martine) Coene (v), VU, dr. L. F. M. (Louis) ten Bosch (m), RUN, dr. W. F. L. (Willemijn) Heeren (v), UL
Wie zijn gehoor laat testen wordt vaak gevraagd om een aantal woorden of zinnen na te zeggen. Een geoefend audioloog beoordeelt vervolgens welke fouten luisteraars maken bij het nazeggen. In dit project willen we automatische spraakherkenners bewerken zodat ze ingezet kunnen worden om deze beoordelingsprocedure geautomatiseerd te laten verlopen.

Consortiumpartners: Otoconsult NV

Motivations of artists for (not) starting a crowdfunding campaign
Dr. J.J. (Joris) Ebbers (UVA)
Crowdfunding is een belangrijk middel voor kunstenaars om hun doelen te bereiken. Dit project helpt crowdfunding platforms om hun dienstverlening aan kunstenaars te personaliseren en verbeteren door inzicht te creëren in de persoonlijke achtergronden en motivaties van (aankomend) kunstenaars en dit te combineren met beschikbare data van eerdere crowdfunding projecten.

Consortiumpartners: NLnet, Voordekunst, Amsterdamse School voor de Hoge Kunsten, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

From Centralized to Decentralized: Understanding the Complexity of the Energy Transition in the Rotterdam/The Hague Area
Prof. dr.-ing. C. M. (Carola) Hein (v), TU Delft
De energietransitie kent veel stakeholders (burgers, MKB, energieleveranciers, woningbouwcorporaties, overheid etc.) Elke stakeholder heeft zijn/haar eigen belangen en ruimtes. Dit project visualiseert de ruimtelijke en sociale impact van de energietransitie en identificeert met hulp van een MOOC nieuwe business modellen voor creatieve bedrijven waarmee de duurzame energietransitie kan worden versneld.

Consortiumpartners: Jonge Honden

Partion wall systems in a Circular Built Environment
Prof. Dr.ing. P.M. (Patrick) Teuffel (TUEindhoven), R. Blok (TUEindhoven)
De bouw is een van Europa’s grootste materiaalverbruikers. Binnenwandsystemen hebben hierin een grote bijdrage doordat gebouwindelingen steeds vaker worden aangepast aan veranderende gebruikseisen. Dit project onderzoek op welke manier binnenwandsystemen volledig circulair kunnen worden en hoe bio-based materialen, bijvoorbeeld vlas of hennep, hierin een goede verbetering zouden kunnen leveren.

Consortiumpartners: Berkvens B.V.

Breathe-with-me: Unobtrusive Biofeedback Encouraging Healthy Respiratory Habit for Prevention of Chronic Stress in Workplace
Dr. B. (Bin) Yu (m), TU/e
Het 'Breathe-with-me' project is bedoeld om de maatschappelijke uitdaging van werkgerelateerde stress aan te pakken door biofeedback-technologie in te bouwen in dagelijkse routines. Er wordt een biofeedbacksysteem op basis van ademhaling ontwikkeld om het bewustzijn van stress bij werknemers tijdens hun werk te verbeteren en een gezond ademhalingsgedrag te stimuleren als 'micro-stressinterventie'. Het uiteindelijke doel is gezond ademhalingsgedrag tot een gewoonte te maken, wat bijdraagt aan een verbeterde veerkracht tegen chronische stress.

Consortiumpartners: Hangzhou Bobo Technology Co., Ltd

Meer informatie

Voor 2019 is een budget van 580.000 euro beschikbaar voor KIEM projecten. De verzameldata voor de beoordelingsmomenten in 2019 zijn:

donderdag 7 februari 14.00 uur CET
donderdag 14 maart 14.00 uur CET
donderdag 18 april 14.00 uur CET
donderdag 30 mei 14.00 uur CET
donderdag 12 september 14.00 uur CET

Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Contact

NWO
Contactpersoon: Roos Dorsman
e-mail: r.dorsman@nwo.nl 


Bron: NWO