NWO ENW-tafel natuurkunde introduceert vijf nieuwe werkgemeenschappen natuurkunde

14 november 2018

De Tafel Natuurkunde heeft in nauw overleg met de huidige werkgemeenschappen vijf nieuwe werkgemeenschappen voor de natuurkunde ingesteld, vertegenwoordigd door werkgemeenschapscommissies: Physics of Fluids and Soft Matter; Nano, Quantum and Material Physics; Physics for Technology and Instrumentation; Particle and Astroparticle Physics en Physics of Life.

Deze werkgemeenschappen vervangen vanaf dit najaar de huidige natuurkunde werkgemeenschappen. Nieuw is dat onderzoekers opgeroepen worden om lid te worden van één of twee werkgemeenschappen. Met deze nieuwe indeling van werkgemeenschappen kan het natuurkundige onderzoeksveld effectiever bijdragen aan inhoudelijke adviezen en monitoring van onderzoek bij NWO.

“Met deze heldere profilering van de verschillende subgebieden van de Natuurkunde verzekeren we dat de adviesstructuur slagvaardig kan optreden namens het gehele Natuurkunde veld en de samenwerking met andere disciplines versterkt op belangrijke thema’s zoals klimaat, duurzaamheid en gezondheid.”, legt adviestafel-voorzitter Gijsje Koenderink uit. Ook staat het NWO-bureau dicht bij het veld en kan daardoor betere ondersteuning aan het veld bieden.

Werkgemeenschappen Natuurkunde

De Tafel Natuurkunde heeft de afgelopen maanden op meerdere momenten met de huidige werkgemeenschappen overlegd over de opzet en rol van de werkgemeenschappen binnen het nieuwe ENW-domein. NWO ondersteunde hierbij intensief. Op basis van deze overleggen en discussies met het veld (onder andere tijdens Physics@Veldhoven 2018) is de Tafel Natuurkunde gekomen tot een nieuwe indeling van de natuurkunde in de 5 werkgemeenschappen.

De Tafel Natuurkunde heeft samen met de werkgemeenschappen het werkgebied van elke werkgemeenschap uitgewerkt (Uitwerking werkgemeenschappen Natuurkunde – werkgebied per werkgemeenschap). De beoogde taken en werkwijze en de samenstelling van de bijbehorende werkgemeenschapscommissies zijn hier te raadplegen. De werkgemeenschapscommissies zullen hun leden regelmatig consulteren en informeren over relevante ontwikkelingen binnen NWO.

Word lid

Werkgemeenschappen werken met lidmaatschappen om zodoende een goed overzicht te hebben van (het aantal) onderzoekers in het betreffende subgebied en om te beschikken over een distributielijst waarmee het veld snel kan worden geraadpleegd of geïnformeerd. Onderzoekers kunnen van maximaal twee Natuurkunde werkgemeenschappen lid worden.

Het lidmaatschap van de werkgemeenschappen staat open voor ieder wetenschappelijk staflid (U(H)D's, groepsleiders, en hoogleraren, uiteraard ook tenure trackers) aan één van de Nederlandse universiteiten of instituten. Daarnaast zijn ook onderzoekers uit de industrie, en onderzoekers werkzaam buiten Nederland (maar met bijzondere affiniteit voor het subgebied in Nederland) van harte welkom.

Aanmelden

Taken werkgemeenschapscommissies:

De werkgemeenschapscommissies (wgc’s) krijgen de volgende taken mee:

 • Identificeren van nieuwe ontwikkelingen op hun subgebied (focusnotitie);
 • Gevraagd en ongevraagd advies leveren aan de Tafel Natuurkunde en aan het ENW-bestuur;
 • Contact onderhouden met het onderzoeksveld;
 • Onderhouden van het netwerk met NWA, topsectoren, sectorplan Natuur- en Scheikunde, Platform Academische Natuurkunde, etc;
 • Het bewaken van de voortgang van lopende onderzoeksprogramma's die tot het betreffende subgebied behoren, inclusief het adviseren van de Tafel Natuurkunde bij afsluiting van deze programma's;
 • Monitoring van lopend onderzoek en bestaande faciliteiten;
 • Mede vormgeven en uitvoeren van de netwerk- en forumfunctie van NWO in overleg met het veld (zoals tijdens Physics@Veldhoven).

Samenstelling werkgemeenschapscommissies

De Tafel Natuurkunde heeft in nauw overleg met de huidige werkgemeenschappen de commissies samengesteld. De samenstelling van de nieuwe werkgemeenschapscommissies wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd en we zullen op de Maandagavond van Physics@Veldhoven stilstaan bij de nieuwe adviesstructuur. Het gaat om bottom-up commissies: in de toekomst draagt de community nieuwe leden voor bij aftreden van leden.

Voor de samenstelling van de werkgemeenschapscommissies heeft de Tafel de volgende uitgangspunten geformuleerd:

 • De samenstelling van een werkgemeenschapscommissie is een goede afspiegeling van het desbetreffende subveld.
 • Bij de samenstelling wordt rekening gehouden met diversiteit; de commissies zijn een representatieve mix van m/v, junior en senior, Nederlands en internationaal.
 • De leden zijn onderzoekers aan kennisinstellingen. Vertegenwoordiging van het bedrijfsleven in de commissies wordt aangemoedigd.
 • Een werkgemeenschapscommissie telt als regel zeven à negen leden (inclusief de voorzitter)
 • ondersteund door een secretaris van het NWO ENW-bureau.
 • De zittingsduur is drie jaar met een eenmalige verlenging van maximaal drie jaar
 • Om de continuïteit te borgen neemt een deel van de leden van de huidige werkgemeenschapscommissies zitting in de nieuwe commissies.

Achtergrondinformatie


Voor vragen of opmerkingen over de NWO-Tafel Natuurkunde of de werkgemeenschappen, kunt u contact opnemen met:
Sandra de Keijzer | 31 (0) 6 42 03 51 74 | s.dekeijzer@nwo.nl
Margot Snel | +31 6 30 36 96 64| m.snel@nwo.nl

Bron: NWO