Zes toekenningen in Europese Call Biodivscen

17 oktober 2018

Het bestuur van NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen heeft voor de Europese call Biodivscen zes projectvoorstellen goedgekeurd.

ENW Biodivscen Bron: ShutterstockENW Biodivscen Bron: Shutterstock

Deze COFUND-call van het ERA-net BiodivScen (“Scenarios of Biodiversity and Ecosystem Services”) is georganiseerd om mondiaal onderzoek gericht op klimaatscenario’s voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten te versterken. Nederlandse onderzoekers nemen deel in internationale consortia om deze wereldwijde maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.

SECBIVIT: Scenario's voor het leveren van meerdere ecosysteemdiensten en biodiversiteit in wijnbouwlandschappen
Dr. N. Schwarz, Universiteit Twente
In landbouwecosystemen moeten veel ecosysteemdiensten in evenwicht gebracht worden om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en de Aichi-biodiversiteitsdoelstellingen te bereiken. Klimaatverandering, de invasie van vreemde (plaag)soorten en globalisering vormen de belangrijkste drijvende kracht achter biodiversiteit en ecosysteemdiensten in landschappen met wijnbouw. Deze factoren hebben invloed op het landgebruik en beleidsbeslissingen op lokaal, landschaps- en regionaal niveau, en ze hebben een nadelig effect op meerdere dimensies van biodiversiteit, ecosysteemdiensten en inkomen. Dit onderzoek is gericht op het ontwikkelen en testen van modelkaders waarbij diverse scenario's voor landgebruik en biodiversiteit op verschillende ruimtelijke schalen worden geïntegreerd voor het toekomstige beheer in de wijnbouwgebieden van Spanje, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Roemenië.

FutureWeb: Bedreiging van de structuur en het functioneren van het voedselweb met gewervelde dieren in Europa door klimaatverandering en veranderend landgebruik
Prof. P.H. Verburg, VU Amsterdam
De overkoepelende doelstelling van FutureWeb is solide prognoses maken over de impact van wereldwijde veranderingen op de multitrofe biodiversiteit, het functioneren van ecosystemen en ecosysteemdiensten in Europa. Met deze aanpak loopt FutureWeb voorop bij het onderzoek waarin voorspellingen worden gedaan over veranderingen in biodiversiteit als reactie op wereldwijde veranderingen, de kettingreactie die deze veranderende biodiversiteit teweegbrengt voor het functioneren van ecosystemen en ecosysteemdiensten, en de gevolgen van deze veranderingen voor het natuurbehoud.

ENVISION: Een inclusieve benadering om de geïntegreerde scenario's en visies voor het beheer van beschermde gebieden te beoordelen
Dr. A. van Teeffelen, VU Amsterdam
Wereldwijd staan we voor de grote uitdaging om strategieën voor het beheer van beschermde gebieden te creëren, waarbij het behoud van de biodiversiteit wordt bevorderd en tegelijkertijd rekening wordt gehouden met de behoeften van de inwoners en de sectoren landbouw, toerisme, energie en waterbeheer. ENVISION heeft als doel om inclusief natuurbehoud te onderzoeken als creatieve en originele benadering waarbij participatieve scenariomodellen, multi-narratieve platforms en co-creatie van kennis worden gecombineerd om strategieën voor het beheer van beschermde gebieden te ontwikkelen die sociaal relevant, economisch productief en ecologisch duurzaam zijn. Deze benadering is gericht op meerdere dimensies van biodiversiteit, ecosysteemdiensten en welzijn in biodiversiteitsscenario's.

REEF-FUTURES: De toekomst van ecosysteemdiensten van koraalriffen in het antropoceen
Dr. P. van Beukering, VU Amsterdam
Kustriffen zijn gevormd door een geschiedenis van sterke wederzijdse afhankelijkheid van natuurlijke en menselijke systemen. Dat moeten we in het oog houden als we willen dat zowel de natuur als de mens er in de toekomst goed kan gedijen. Biodiversiteit op deze riffen vertaalt zich rechtstreeks in ecosysteemdiensten. Rifvissen leveren voedsel en inkomen op voor mensen in veel arme landen, en koraalriffen herbergen het grootste deel van het leven in de wereldzeeën en -oceanen. Over de hele wereld zijn de koraalriffen echter ernstig overbevist of aangetast. Er moeten oplossingen komen om uit die neergaande spiraal te vermijden of eruit te ontsnappen. Het project REEF-FUTURES wil verder kijken dan het veel te simpele verhaal over ‘menselijke invloed’. De bedoeling is dat er nieuwe oplossingen worden gevonden op basis van een voorspellende en geïntegreerde modellering van sociaal-ecologische koraalrifsystemen op wereldschaal.

GloBAM: Op weg naar het monitoren, begrijpen en voorspellen van de wereldwijde biomassastromen van trekkende vogel- en insectensoorten
Dr. J.Z. Shamoun-Baranes, Universiteit van Amsterdam
Elk jaar trekken triljoenen insecten en vogels naar andere locaties in en tussen werelddelen. Trekkende soorten spelen een belangrijke, maar ondergewaardeerde rol bij biodiversiteit. Ze verbinden verafgelegen ecosystemen met elkaar, veranderen de voedings- en energiestromen, de topologie en stabiliteit van het voedselweb, en hebben invloed op onze economie, landbouw en gezondheid. De snelle klimaatverandering, de toegenomen verstedelijking en de enorme uitbreiding van kunstmatig licht en windenergie-installaties hebben grote sporen achtergelaten op de omvang van de populaties en habitats van trekkende vogel- en insectensoorten. Het doel van GloBAM is belangrijke vooruitgang boeken bij het karakteriseren en kwantificeren van biomassastromen in plaats en tijd van trekkende soorten in Europa en Noord-Amerika. Dit gebeurt aan de hand van gegevens van bestaande netwerken van weerradars in deze werelddelen.

OBServ: Open bibliotheek van bestuiverbiodiversiteit en ecosysteemdienstscenario's
Prof. D. Kleijn, Wageningen University & Research
Biodiversiteit speelt een centrale rol bij het in stand houden van ecosysteemfuncties en levering van ecosysteemdiensten voor het menselijk welzijn. Paradoxaal genoeg gaat de biodiversiteit in een ongekend tempo verloren als gevolg van de snelle, door de mens veroorzaakte milieuveranderingen. Scenario's waarmee de toekomst van de biodiversiteit en de bijbehorende diensten voorspeld kunnen worden, vormen een krachtig hulpmiddel om de planning van natuurbehoud te onderbouwen. Het wijdverbreide en productieve gebruik van dergelijke scenario's wordt echter beperkt door verschillende factoren. OBServ gaat de open-sourceomgeving k.LAB gebruiken om in samenwerking met stakeholders een gebruiksvriendelijke open bibliotheek van gemodelleerde scenario's op te zetten. De bibliotheek bevat tools om de juiste modellen te selecteren. Het project is gericht op bestuivers. Deze leveren namelijk een onmisbare bijdrage aan het behoud van biodiversiteit en voedselzekerheid en ze worden wereldwijd bedreigd.

Bron: NWO