Raad van State: Diversiteitsbeleid NWO afdoende, wel onzorgvuldig gehandeld in individuele zaak zwangere wetenschapper

31 oktober 2018

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in hoger beroep bepaald dat NWO onzorgvuldig heeft gehandeld bij de behandeling van een aanvraag door een destijds zwangere wetenschapper, door onvoldoende rekening te houden met de omstandigheden rondom haar zwangerschap. De Afdeling stelt echter in haar uitspraak ook vast dat het (gender)diversiteitsbeleid van NWO over de hele linie niet discriminerend is. In deze specifieke zaak heeft NWO zich echter niet gehouden aan de maatwerkafspraak die ze met klaagster overeengekomen was. NWO neemt kennis van de uitspraak en neemt stappen om dit in de toekomst te voorkomen. Overigens heeft de uitspraak betrekking op een zaak uit 2015; inmiddels is het diversiteitsbeleid bij NWO alweer verder ontwikkeld.

Achtergrond

NWO zet zich in voor een inclusief beleid. Voor zwangere vrouwen bestonden al de mogelijkheden tot verlenging van de procedure of maatwerkoplossingen, maar die laatste bleken onvoldoende transparant. NWO neemt daarom stappen om dit beleid te verbeteren en beter zichtbaar te maken, zodat zwangere vrouwen bij hun aanvraag niet belemmerd worden door hun zwangerschap en beter weten welke opties NWO biedt.

De uitspraak

In deze specifieke zaak had de aanvraagster in kwestie tijdig bij NWO aangegeven dat de termijn voor het geven van een weerwoord op de referentenrapporten zou vallen op of rond haar bevallingsdatum. NWO had laten weten hier rekening mee te zullen houden door benodigde documentatie eerder aan de aanvraagster te sturen. NWO heeft niet aan deze maatwerkafspraak voldaan en stuurde de documentatie te laat op. De Raad van State concludeerde dat NWO hierdoor onzorgvuldig jegens de aanvraagster heeft gehandeld.

Lessons learned

Deze uitspraak van de Raad van State draagt bij aan het bepalen waar specifiek behoefte aan maatregelen is. Bij het bieden van maatwerkoplossingen aan zwangere aanvragers moet NWO volgens de Afdeling een evenwichtige belangenafweging maken tussen de rechten en belangen van enerzijds de betrokken zwangere aanvraagster en anderzijds de andere aanvragers binnen de dezelfde financieringsronde, die op gelijke voet moeten kunnen meedingen naar de subsidies. NWO is blij dat deze zaak laat zien dat haar diversiteitsbeleid in algemene zin niet discriminerend is, maar beseft zich dat er zeker nog stappen te maken zijn.

Vervolg

NWO neemt contact op met de betreffende onderzoekster om na te gaan of zij haar subsidieaanvraag wil voortzetten. Indien dit het geval is, dan kan zij in de eerstvolgende ronde een aanvraag indienen.

Meer informatie


Bron: NWO