Call Cybersecurity - Digitale Veiligheid & Privacy geopend

17 oktober 2018

Dagelijks wordt de samenleving bedreigd door cyber aanvallen van verschillende zwaarte, uitgevoerd door diverse partijen en actoren. Voor een maatschappij die in steeds verdere mate digitaliseert, wordt de beheersing van veiligheidsrisico’s in het cyberdomein urgenter dan ooit tevoren. Het brede maatschappelijke belang van de cybersecurity uitdaging vraagt om een gezamenlijke inspanning van wetenschap, bedrijfsleven en overheid.

Met deze call for proposals wil NWO tegemoet komen aan de behoefte om ketenbrede onderzoekssamenwerking op het gebied van cybersecurity te faciliteren. Het betreft een gezamenlijk initiatief van de NWO domeinen Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) en Sociale en Geesteswetenschappen (SGW), alsmede het Nationaal Regieorgaan voor Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA). De call biedt de mogelijkheid om binnen één project fundamenteel en praktijkgericht onderzoek uit te voeren en te komen tot onderzoeksresultaten die zowel bijdragen aan de kennisbasis binnen cybersecurity, als op relatief korte termijn toepasbaar zijn bij de maatschappelijke en private partners binnen de projecten.

De Nationale Cyber Security Research Agenda (NCSRA) III vormt de basis voor deze call for proposals. De NCSRA III beschrijft uitdagingen voor onderzoek op het terrein van cybersecurity rond vijf pijlers: ‘Design’, ‘Defence’, ‘Attacks’, ‘Governance’ en ‘Privacy’. De agenda vormt een stimulans voor multidisciplinaire samenwerking. Zo heeft elke pijler bijdragen nodig van bijvoorbeeld computerwetenschappen, techniek, sociale wetenschappen en geesteswetenschappen. Er is ruim vijf miljoen euro beschikbaar. De betrokken inhoudelijke partners zijn: dcypher, Commit2Data, Sociale Infrastructuur Agenda, en de TKI CLICKNL. Dit programma is vooral ontwikkeld voor ICT-onderzoekers, Cybersecurity onderzoekers, Big Data-onderzoekers, onderzoekers uit de Creatieve Iindustrie,  en onderzoekers uit de Sociale en Geesteswetenschappen.

Er kunnen zowel projectvoorstellen voor monodisciplinair onderzoek als projectvoorstellen voor multidisciplinair onderzoek worden ingediend. Indiening voorstellen gaat in twee stappen:

  • Deadline vooraanmeldingen: 24 januari 2019;
  • Deadline uitgewerkte aanvragen: 16 april 2019.

Beschikbaar budget en cofinanciering

Het totale budget voor deze call is maximaal M€ 5,5. Hieraan wordt door drie NWO onderdelen bijgedragen; de NWO-domeinen SGW en ENW, en het Regieorgaan SIA.

Voor ieder voorstel is cofinanciering door private en eventueel publieke partners vereist van tenminste 30% van de aangevraagde subsidie, waarvan tenminste 10% bestaat uit cash van een of meer private partijen.

Meer informatie


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen Exacte en Natuurwetenschappen Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Programma

Cyber Security Creatieve industrie

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)